OOOK191 Човешкото тяло

Анотация:

• Курсът цели да формира у студентите знания и разбиране за промените в отношението към човешкото тяло и спорта в различните исторически епохи и култури. В рамките на първите пет теми се проследяват историческите промени в отношението, което имат към човешките тела и спорта различните цивилизации (класическа античност, християнство). Основното внимание на курса е съсредоточено върху темите, засягащи модерната и съвременната епоха. Засягат се темите за връзката между дисциплината на тялото, спорта и национализма през ХIХ век. Поставя се акцент върху връзките между консумативната култура, тялото и спорта. Разглежда се съвременната коренна промяна във възприемането на тялото не като определено по рождение веднъж и завинаги, а като ресурс за личен успех и продукт на медицинските и фармацевтични индустрии. Изучават се преките връзки между спорта и политиката.

• Курсът се състои от 24 лекционни часа, плюс шест часа, посветени на дискусии въз основа на кратки индивидуални проучвания на студентите в областта на масовия спорт.

• Текущото оценяване включва една задължителна задача –тест; една задължително избираема задача по избор на студента: б) три резюмета на статии по темата на курса; б) кратък анализ на извършени теренни наблюдения върху масовия спорт.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …Основни понятия и теории относно културата на спорта и човешкото тяло.………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да развият и усъвършенстват наученото в процеса на по-нататъшното си образование; да приложат наученото в сферите на професионалната си реализация.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Античният идеал за човешкото тяло…………..……………………………………… Лекция 2

2 Митологични представи и ритуали за промяна на човешкото тяло ……………..……………………………………… Лекция 2

3 Мъжественост, войни и спорт в предмодерните епохи и общества…………..……………………………………… Лекция 2

4 „Мъжкото господство“ и табуирането на женското тяло според Пиер Бурдийо……………..……………………………………… Лекция 2

5 Дисциплина, национализъм и спорт през ХIХ век……………..……………………………………… Лекция 2

6 Спорт, природа и човешко тяло в планинарското движение……………..……………………………………… Лекция 2

7 Консумативна култура, сексуалност и спорт през ХХ век……………..……………………………………… Лекция 2

8 Медикализация на човешкото тяло и спорта……………..……………………………………… Лекция 2

9 Западната културна хегемония и моделирането на човешкото тяло……………..……………………………………… Лекция 2

10 Женските тела: от майчинството до жените в съвременните професионални армии……………..……………………………………… Лекция 2

11 Медицинските трансформации на тялото и биоетиката: границите на възможното……………..……………………………………… Дискусия 2

12 Спортът като средство за трансформация на тялото: идеология, образи, практика……………..……………………………………… Дискусия 2

13 Спорт и политика……………..……………………………………… Лекция Лекция 2

14 Спортът и „паниката на тялото“……………..……………………………………… 2

15 Финална дискусия………..……………………………………… Дискусия 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Барова, Вихра 2014: Генезис на субкултурната идентичност при футболните фенове. Българска етнология, № 1, 7-22.

• Бурдийо, Пиер 2002: Мъжкото господство. София, ЛИК.

Беновска-Събкова 2006: Планински туризъм, градска култура и национални чувства: „изкачване на Витоша“ като форма на съвременно поклонничество. – Българска етнология, № 2, 71-81.

• Гидънс, Антъни 2000: Социология. София…

• Георгиев, Минчо 2008: Митология на човешкото тяло. Академично издателство „Марин Дринов“.

• Йорданова, Катерина 2014: „Не подценявайте момичетата..Някои от тях са по-истински ултраси от вас“. - Българска етнология, № 1, 23-37.

• Кюркчиева, Ива 2014: Непрофесионалният футбол – идентичност и памет. - Българска етнология, № 1, 74-88.

• Мирчева, Гергана 2007: Физическото възпитание в българските училища (1879-1912). Към заздравяване на колективното тяло. – Критика и хуманизъм, 24, 9-20.

• Попова, Жана 2014: Футболните запалянковци като медийна публика. - Българска етнология, № 1,49-63.

• Стефанов, С. 2007: Крепости и рицарство. – Критика и хуманизъм, 24, 75-92.

• Шантек, Горан 2014: Статусът на феновете във фунтоблните мачове между Хърватия и Сърбия през 2013. - Българска етнология, № 1, 38-48.

• Featherstone, M. 2010: Body, Image and Affect in Consumer Culture. – Body & Society, N 16q 193.

• Brown, Peter 2008: The Body and the Society. Columbia University Press.

Средства за оценяване:

• Текущото оценяване включва една задължителна задача –тест; една задължително избираема задача по избор на студента: б) три резюмета на статии по темата на курса; б) кратък анализ на извършени теренни наблюдения върху масовия спорт.