OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят

Анотация:

Курсът въвежда в една интересна област от древната религия. Той разглежда основните характеристики на мистериите, прорицателските практики и гадания, оракулите, различните форми на магията, шаманизма. Лекциите са съпроводени с текстове от древни практики и са богато илюстрирани с произведения на древното изкуство.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Познават принципно проблематиката

• Познават спецификата в различните мистерии, оракули, гадания, шаманизма, магиите.

2) могат:

• Да различават отделните религиозни форми и практики

• Да оценят ролята на тези практики в идеологията на древните народи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в религиозните форми

2 Мистерията: култ, мит, изображения

3 Мистериите на Кабирите

4 Елевзинските мистерии

5 Оракулът в Делфи

6 Древната астрология

7 Гръцките гадатели и техните практики

8 Чудеса и изцеления в древния свят

9 Говорещата глава

10 Мистериите на Орфей и Залмоксис

11 Магията

12 Любовната магия

13 Черна и бяла магия. Формули, божества, демони.

14 Шаманизмът. Същност и практики.

15. Маговете.

Литература по темите:

Богданов 1991. Богданов, Б. Орфей древната митология на Балканите. София.УИ “Св. Кл. Охридски”.

Богданов 1999. Богданов, Б. Екстаз и ентусиазъм. За вертикалното моделиране на света и свързаната с него шаманска идеология. - В: МИФ-5. София: 142-154.

Вълчинова 2000. Вълчинова, Г. Лудост и mania: два погледа към отклонението от нормалното в древните и традиционни култури на Балканите. – Sem. Thr. 4: 173-188.

Eliade 1978. Eliade, M. The Forge and the Crucible: the Origins and Structure of Alchemy. University of Chicago Press.

Захарова, А., Торшилов, Д. 2003. Глобус звездного неба. Поэтическая мастерская Нонна Паноплитанского. Aleteia.

Леков, Т. 2004. Скритото знание. Свещените книги на древния Египет. София. Изток-Запад.

Маразов 1989. Маразов, И. “Шаманизмът” в древна Тракия. – Български фолклор. 2: 3-14.

Маразов, И. 2011. Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. ИК З. Стоянов.

Наговицын, А. Е. 2004. Магия хеттов. Москва. Трикста.

Austin, N. 1972. Name Magic in the "Odyssey". – California Studies in Classical Antiquity, Vol. 5: 1-19.

Barton, T. 1994. Ancient Astrology. Routledge.

Bouche-Leclercq 2003. Bouche-Leclercq, A. Histoire de la divination dans l`Antiquite. Grenoble. J. Millon. (reprint de 1887-1892).

Brillante 1991. Brillante, C. Studi sulla rappresentazione del sogno nella Grecia antica. Palermo. Sellerio.

Burkert, W. 1987. Ancient Mystery Cults. Harvard University Press.

Budd, Taylor 1994. Budd, P., T. Taylor. The fairie smith meets the bronze industry: magic versus science in the interpretation of prehistoric mеtal-making. – WA. 27.1: 133-143.

Carastro 2006. Carastro, M. La cite des mages. Penser la magie en Grece ancienne. Paris. J. Millon.

Clinton 1988. Clinton, K. Sacrifice at the Eleusinian Mysteries. – In: R. Hagg, N. Marinatos, G. Nordquist (Eds) Early Greek Cult Practice. Stockholm.(=Acta Instituti Atheniensis Regni Suieciae. Series in 4,38): 69-79.

Clinton 1992. Clinton, K. Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries. Stockholm. (=Acta Instituti Atheniensis Regni Suieciae. Series in 8.11).

Cole 1980. Cole, S. G. New Evidence for the Mysteries of Dionysos. – Greek, Roman and Byzantine Studies. 21: 223-238.

Cole 1984. Cole, S. G. Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace. Leiden. E.J. Brill.

Cosmopoulos, M.B. 2003. (ed) Greek Mysteries. The Aecaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Routledge.

Daumas, M. 1998. Cabiriaca. Recherches sur l`iconographie du culte des Cabires. Paris. De Boccard.

Delcourt, M. 1957. Hephaistos ou la legende du magicien. Paris.

Delcourt, M. 1998. L`Oracolo di Delfi. ECIG.

Dickie, M. W. 1995. The Dionysiac Mysteries in Pella. – ZPE. 109: 81-86

Dickie 2001. Dickie, M. W. Magic and Magicians in Greco-Roman World. London.

Dodd, D. B., C. A. Faraone. 2003. (eds) Initiation in Ancient Greek Rituals and Narratives. New Critical Perspectives. Routledge.

Dodds 1973. Dodds, E. R. The Greeks and the Irrational. University of California Press. Berkeley and Los Angeles.

Drews, R. 1988. Pontiffs, Prodigies, and the Disappearance of the "Annales Maximi". – CPh. 83. 4: 289-299.

Ducourthial 2003. Ducourthial, G. Flore magique et astrologique de l`anitiquite. Paris. Belin.

Eliade 1972. Eliade, M. Shamanism. Techniques of Ecstasy. Princeton University Press.

Faranda, L. 1997. Dimore del corpo. Profili dell`identita femminile nella Grecia classica. Roma. Meltemi.

Faraonе 1987. Faraonе, C. Hephaestus the Magician and Near Eastern Parallels for Alcinous` Watchdog. - GRBS.2 8.4: 257-280.

Faraone 1990. Faraone, C. Aphrodite's ?????? and Apples for Atalanta: Aphrodisiacs in Early Greek Myth and Ritual. - Phoenix. 44: 219-243.

Faraonе 1992. Faraonе, C. Talismans and Trojan Horces. Guardian Statues in Ancient Greek Myth and Ritual. Oxford University Press.

Faraone, C.A. 1994. Deianira's Mistake and the Demise of Heracles: Erotic Magic in Sophocles' Trachiniae. – Helios. 21: 115-35.

Faraone, C.A. 2006. Philtres d`amour et sortileges en Grece ancienne. Payot.

Faraone, Obbimk 1991. Faraone, C., D. Obbimk (Eds) Magika Hiera. Ancient Greek Magic & Religion. Oxford University Press.

Giebel 1990. Giebel, M. Das Geheimnis der Mysterien. Artemis.

Graf 1994. Graf, F. La magie dans l`antiquite greco-romaine. Paris. Les Belles letters.

Graf, F. 1997. Medea, the Enchantress from Afar: Remarks on a well-known myth. – In: J. J. Clauss and S. I. Johnston (eds.) Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art. Princeton: 21-43.

Graf, F. 2005. Rolling the Dice for an Answer. – In: Iles-Johnston, S., P. T. Smith. (Eds) Mantike. Studies in Ancient Divination. Leiden. Brill: 51-97.

Haas, V. 1978. Magie und Mythen in Babilonien. Merlin Verlag.

Halifax 1982. Halifax, J. Shamans: The Wounded Healer. Thames & Hudson.

Herington, C. J. 1968. Death and the Mysteries. – Arion. Vol. 7. No. 3: 392.

Iles-Johnston, S. 2008. Ancient Greek Divination. Blackwell.

Iles-Johnston, S., P. T. Smith. 2005. Mantike. Studies in Ancient Divination. Leiden. Brill.

Kaltner, J., L. Stulman. 2004. Inspired Speech. Prophecy in the Ancient Near East.Essays in Honor of Herbert B. Huffmon. T&T Clark International.

Kany-Turpin, J. 2005. (ed) Signe et prediction dans l`antiquite. Publications de l`Universite de Saint Etinenne.

Kerenyi, K. 1967. Eleusis. Archetipal Image of Mother and Daughter. Bollingen Series.

Kerenyi, K. 1978. The Mysteries of the Kabeiroi. – In: The Mysteries. Bollingen Series 30. Princeton University Press: 32-63.

Kerenyi 1996. Kerenyi, K. Miti e misteri. Bollati Boringhieri.

Kingsley 1995. Kingsley, P. Ancient Philosophy, Mystery and Magic. Oxford University Press.

Leach 1958. Leach, E. Magical Hair. – Man. 88: 147-168.

Lippolis, E. 2006. Mysteria. Archeologia e culto del santuario di Demetra a Eleusi. B. Mondadori.

Lowe 1998. Lowe, N. J. Thesmophoria and Haloa. Myth, Physics and Mysteries. – In: S. Blundell, M. Williamson. The Sacred and the Feminine in Ancient Greece. Routledge: 149-173.

Luck 1985. Luck, G. Arcana Mundi. Magic and Occult in the Greek and Roman Worlds. The Johns Hopkins University Press.

Martin 2005. Martin, M. Magie et magiciens dans le monde greco-romaine. Paris. Editions France.

Merkelbach 1984. Merkelbach, R. Mithras. Hain.

Meyer 1987. Meyer, M. The Ancient Mysteries. A Sourcebook. University of Pennsylvania Press.

Mylonas 1961. Mylonas, G. Eleusis and Eleusinian Mysteries. Princeton.

Nissinen, M. 2003. Prophets and Prophecy in the Ancient Near East. Atlanta.

Obbink 1997. Obbink. D. Cosmology as Initiation vs the Critique of Orphic Mysteries. – In: Laks, A., G.M. Most. (eds) Studies on the Derveni Papyrus. Oxford. Clarendon Press: 39-54.

Ogden, D. 2001. Greek and Roman necromancy. Princeton NJ: Princeton University Press.

Radenkovic 1995. Radenkovic, L. Die Symbolik der Pflanzen in der volkstumlichen Magie der Slawen auf dem Balkan. - Balcanica. 26: 211-249.

Renehan 1992. Renehan, R. The Staunching of Odysseus` Blood: The Healing Power of Magic. – AJPh.113: 1-4.

Robins 1953. Robins, F. The Smith. The Traditions and Lore of an Ancient Craft. L. Rider &Co.

Sabbatucci 1982. Sabbatucci, D. Essai sur le mysticisme grec. Paris. Flammarion.

Siikala, Hoppal 1998. Siikala, A.-L., M. Hoppal. Studies in Shamanism. (= Ethologica Uralica 2) Helsinki, Budpest.

Stutley, M. 1980. Ancient Indian Magic and Folklore. An Introduction. Motilal Banarsidas.

Van Gennep, A. 1977. Theory of Magic. New York.

Ulansey, D.1989. The Origins of the Mithraic Mysteries. Oxford UP.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 70%

Дискусия 30 %