OOOK150 Човек и околна среда

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с функционирането на системата „Човек-околна среда“ и взаимодействието по между им.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за екологичната терминология при взаимодействието човек- околна среда, екологична политика, екологично законодателство, екологична сигурност

2) могат:

• Да определят ергономичната и екологична опасност за човека

• Да боравят с екологичната терминология

• Да правят разлика между екологична политика и екологична сигурност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По общо образователни предмети от средния курс на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Уводна лекция Лекция 2ч

2 Взаимоотношения - човека околната среда Лекция 2ч

3 Ергономична и екологична опасност за човека Лекция с практическо занятие 2ч

4 Семинарно занятие Дискусия 2ч

5 Сигурноста на човека в околната среда Лекция 2ч

6 Що е е то устойчиво развитие? Лекция 2ч

7 Политики в околната среда Лекция 2ч

8 Управление на околната среда Лекция с практическо занятие 2ч

9 Какво е това екологична програма Лекция 2

10 Опзаване от замътрсяване на компонентите в околната среда Лекция с практическо занятие 2ч

11 Семинарно занятие Дискусия 2ч

12 Практически занятия Посещения на обекти 6ч

Литература по темите:

1. Байков, Б. 2000. Екология за всеки. “Планета 3”, София.

2. Томов В. 2002. Индустриална и екологична сигурност. София.

3. Зелена книга. 2000. Доклад за състоянието на околната среда през 2000 год., София.

4. http://www.moew.government.bg/

5. http://www.riew-sofia.org/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 60 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

УСТЕН ИЗПИТ 20 %