OOOK148 Съвременна биология

Анотация:

• Целта на курса е да даде представа на студентите за съвременните постижения на биологията – стратегиите при създаване на нови лекарствени средства, какво представляват стволовите клетки, кои са вредните ефекти на анаболните стероиди и как те се метаболизират при човека.

• В курса ще бъдат разгледани теми за генно-модифицираните растения и животни, както и за употребата на ГМО-храни и влиянието им върху човешкото здраве.

• Последните постижения в областта на секвенирането на геноми на различни организмови групи също ще бъде приоритет в лекционния план. Специален акцент ще бъде поставен върху секвенирането на човешкия геном, както и върху някои последни данни за секвенирани геноми на вируси, бактерии, гъби, растения и животни.

• Засегнато е и новото направление в биологията – нанотехнологиите. В курса се разглеждат факторите на околната среда, които оказват негативно въздействие върху репродуктивната функция при човека и средствата за преодоляване на тези ефекти.

• В курса се набляга на методите за клониране, как се създава „бебе по поръчка“, какви са новите възможности на ‘in vitro” – оплождането и правните и биоетични проблеми на сурогатното майчинство.

• Студентите ще се запознаят с разкриването на тайната как безсмислените теломери се оказаха часовникът на дълголетието при човека.

• Курсът завършва с обобщени данни за Нобеловите награди през последните 20 години, свързани с биологичните науки.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за постиженията на биологичните науки от последните години и тенденциите в тяхното развитие.

2) могат:

• Да обсъждат свободно най-важните открития в биологичните науки през последните няколко десетилетия и тяхното значение за човечеството.

• Да обобщават данни от научната литература в областта на биологичните науки и да работят с научен биологичен текст


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По биология и химия от гимназиалния курсФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Уводна лекция. Влияние на био-логичните науки върху развитието на човечеството.

2 Новите антибиотици

3 Стволови клетки

4 Вредни ефекти на анаболните стероиди. Метаболизъм на анаболите при човека.

5 Генномодифицирани растения и животни. Употреба на ГМО-храни и влянието им върху човешкото здраве.

6 Секвенирането на човешкия геном – колосалното биологично откритие на XXI век.

7 Как да секвенираме генома на вируси, бактерии, гъби, растения и животни?

8 Нанотехнологии в биологията и медицината

9 Фактори на околната среда с негативно въздействие върху репродуктивната функция при човека.

10 Клониране

11 “Бебе по поръчка“ – възможностите на ‘in vitro” – оплождането. Сурогат-но майчинство – правни и био-етични проблеми.

12 Могат ли пластмасите да бъдат разграждани с биологични методи?

13 Нови тенденции при лечението на рака.

14 Как безсмислените теломери се оказаха часовникът на дълголетието при човека?

15 Нобелови награди свързани с биологичните науки през последните 20 години

Литература по темите:

1. Biology, Campbell Reece, 2008, 8-th Eddition, Pearson Education, Inc., San Francisco, USA.

2. Molecular biology of the cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Fifth Edition, 2008, Garland Science, Tatlor&Fransis Group. USA.

3. Introduction to Genomics, Arthur Lesk, 2007, Oxford Publishing Group.

4. Oxford dictionary of biology, 2008.

5. Oxford dictionary of chemistry, 2008.

6. 50 Classiker Naturwissenschaftler, Berndt Schuh, 2008, Garstenberg Publishing, Germany.

7. „Nature”, Периодично научно списание.

8. „Science”, Периодично научно списание.

Средства за оценяване:

Оценката от текущото оценяване се формира от един тест. Студентът трябва да е изпълнил и писмената задача, която е курсова работа по предварително зададена тема, качена в МУДЪЛ. Тестовете се провеждат в МУДЪЛ, като датата се обявава своевременно на същото място.