OOOK143 Култура и география на виното

Анотация:

• Курсът им за цел да представи на студентите темата за виното като фокус, в който се концентрира историята на западната и средиземноморска култура. Виното е тема, в която се оглеждат редица икономически, социални, културни и естетически проблеми. Студентите ще имат възможност да придобият ценни познания по история и география на културата. Паралелно с това курсът ще спомогне за развиването у студентите на т.нар. винена култура, която служи за ключ към разбирането на културни, естетически и всекидневни практики в съвременните общества.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е историята на световното вино.

• Кои са най-важните винарски райони по света и какво ги отличава.

• Каква е връзката между вино, география и история.

2) могат:

• Да интерпретират дадено общество според виното, което последното създава.

• Да правят разлики между различните стилове вина.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод. Какво ни казва виното за културата?

2 История и употреба на виното в Античността.

3 Пиенето на вино в Платоновите диалози.

4 Виното през Средновековието. Грях и тайнство.

5 Опиянението на Ренесанса. (Рабле и Тициан)

6 Гастрономията – един научен проект.

7 Модерното вино. Традиции и индустрия.

8 География на виното. Стар и Нов свят.

9 Наполеоновото законодателство и виното в Европа през 19 век.

10 „Тероар” и културната идентичност. Проблемът за класификациите.

11 Виното като субстанция. Как става?

12 Виното като опит. Основи на дегустацията.

13 Виното като естетически обект. Вкус, стил и естетическа преценка.

14 Вино и здраве. Френският парадокс и американската завист.

15 Глобалното вино. Новозеландски поуки.

Литература по темите:

• Бориславов, Я. Виното. Българска енциклопедия. Труд 2009, София

• DiVino Magazine, Гурме ПСТ, София.

• Дъглас, Мери. 2004. Как мислят институциите. София: 41Т.

• Захариев, Я. Vinologika, http://www.vinologika.com/.

• Захариев, Ясен. 2012. Опиянената естетика. Философски алтернативи 24 (4): 5-15.

• Захариев, Ясен. 2013. Интерпретации на вкуса в езика на виното. Социологически проблеми 3-4.

• Кант, Имануел. 1980. Критика на способността за съждение. София: БАН.

• Кант, Имануел. 1992. Антропология от прагматично гледище. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

• Пожарлиев, Райчо. 2013. Философия На Храненето. Културно-исторически Контексти. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски.”

• Сервантес, М. 1970. Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча. София: Народна култура.

• Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюел, С. 2012

• Robinson, J., Jonson, H., The World Atlas of Wine. London 2005.

• Хегел, Г. 2004. Лекции по естетика или философия на изкуството. София: Европа.

• Цонева, Искра. 1982. Естетическото. София: СУ “Св. Климент Охридски.”

• Цветанов, О. 2005. Как да дегустираме вино. София: Гурме.

• Hume, David. 2006. Of The Standard of Taste. In: Moral Philosophy, 345–360. Indianapolis: Hackett Pub. Co.

• Интернет източници към всяка тема в курса.

Средства за оценяване:

Писмена задача.

Проект.