OOOK134 Храна и култура

Анотация:

Курсът въвежда студентите в проблемите на храната и храненето, погледнати през призмата на културната антропология. Те придобиват познание за типологията и еволюцията в начините на хранене, типични за различни общества и култури с акцент върху Балканите и българската кулинария. Очертават се културните разлики между традиционното „бавно” хранене и индустриалната „бърза” храна. Храненето се разглежда като основен елемент от конструирането на индивидуалната и колективна идентичност. Проследява се оформянето на хранителния вкус като „чувство за емоционална свързаност със собствената култура” и неговите трансформации в условията на миграция. В резултат от курса студентите са не само се запознават с изброените по-горе проблемни теми и с голям брой любопитни факти, свързани с храненето, но и придобиват по-висока степен на осъзнаване и оценяване на собствените си хранителни навици.

Цели на курса:

• Студентите да обогатят познанията си за храненето като културна и социална практика

• Да могат да оценяват собствените си хранителни навици и вкусове в антропологична перспектива

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на храната и храненето в различни общества и култури

• Познават типовете хранене в културно-исторически план и съответстващите им социални отношения

2) могат:

• да подготвят реферат по литература

• да презентират научен текст


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Храна и хранене : между природа и култура

„Своята” и „чуждата” храна: вкусът

Национални и регионални кухни

Балканската кухня

Храненето на българите в историческа перспектива

Храненето на българите в историческа перспектива

Ритуалната храна

Местата за хранене: ханът, кръчмата, кафенето,ресторантът,закусвалнята, сладкарницата

Култура на бързото хранене

Култура на бързото хранене

Пазарни образи на храната – домашното, регионалното, етничното, екзотичното

Храна и миграция

Текущ контрол

Литература по темите:

Основна литература:

Гаврилова, Р. Атомизация и колективност: разпространeние на храненето извън дома през първата половина на ХХ век в България – Български фолклор, 4, 2003, 82-94

Касабова, Анелия 2008: Сред „най-екзотичните” кухни във Виена – „ресторантът на истинските българки специалитети”. Между пазара и идентичността. – Българска етнология, кн. 3, 34-46.

Кръстева-Благоева, Е. Българите и “Макдоналдс” – антропологически аспекти. – Българска етнология, кн. 1, 2001, 26-37

Кръстева-Благоева, Е. Култура на “бързото” и “бавно” хранене на българина в началото на XXI век. В: Антропологични изследвания, т. 6, 2005, 50-76, НБУ

Кръстева-Благоева, Е. Вкусът на Балканите: храна и идентичност. – Български фолклор, кн.1, 2010, 7-21

Матанова, Т. Храната и храненето. Класификация, избор и забрани. – Български фолклор, кн.1, 2010, 89-108

Пенева, Т. Колкото по-скъпо, толкова по-вкусно: изобретяването на японското говеждо месо. В: Годишник на Департамент “Антропология” на НБУ, т.1, 2000, София

Пожарлиев, Р. Общностното хранене (Някои методологически ориентири) - – Български фолклор, кн.1, 2010, 73-88

Рот, К. 2006: Спор за яденето? Хранително поведение в бикултурни бракове и семейства. - Българска етнология, 32, 3, 10-24.

Рот., К. Турско кафе, гулаш, йогурт, дюнер: стереотипи в европейската кулинарна култура. В: Рот, К., Ю. Рот. Студии по интеркултурна комуникация. София, 2007, 168- 178

Bell, Daniel and G. Valentine 1997: Consuming Geographies. We are where we eat. London and New York: Routledge.

Bradatan, C. Cuisine and Cultural Identity in the Balkans. – Anthropology of East Europe Review 21, 1, 43-49

Goody, G. Industrial Food. Toward the development of a World Cuisine. In: Food and Culture. A Reader. New York, 338-356

Krasteva-Blagoeva, E. Food and Migration: the case of Bulgarians in Munich. – Ethnologia Balkanica, vol. 13, р 2009, 249-269, LIT

Lupton, D. Food, the Body and the Self. London, 1996

Lupton, D. Food and Emotion. In: The Taste Culture Reader: Expeirencing Food and Drink. London, 2005, 317-324

Schlosser, F. Fast Food Nation: the DARK side of the All-American Meal. New York, 2002

Sutton, David 2001: Remembrance of Repasts: an Anthropology of Food and Memory. New York: Berg

Допълнителна литература

Вуков, Н., М.Иванова. “Традиционните” ястия и тяхната регионална принадлежност: названия с регионална принадлежност в сборници с готварски рецепти в България. . – Български фолклор, кн.1, 2010, 108-125

Георгиева, Цв. Хлябът- ключ, който събира и разделя човешки светове. Български фолклор, 2, 1992, 3-12

Иванова, Радост 2006: Българските „свети” места в Ню Йорк. В: Култура на нашето всекидневие. София, 119-132.

Ненов, Н. Антропология на храненето. Храна и хранене в модерността. – Известия на Исторически музей- Русе, 11, 2007, 315-317

Обредната трапеза. Сборник с доклади от XI Национална конференция на българските етнографи, Пловдив, 2005

Янева, Ст., Ж. Стаменова ( ред.) Хлябът в славянската култура. С, 1997,

Bourdieu, Pierre 1984: Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge Mass. : Harvard UP

Counihan, C. The Anthropology of Food and Body: Gender, Meaning and Power. New York, 1999

Douglas, Mary 1975: Deciphering a Meal. In: Douglas, M. Implicit Meanings. London: Routledge and Kegan Paul.

Erdinc, F. 2001: Journeys through Smell and Taste: Home, Self, Identity. In: Food and the Memory. Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2000. Prospect Books, pp. 91-99.

Farb, P., G. J. Armelagos 1983: Consuming Passions: the Anthropology of Eating. Washington: Square Press.

Fischler, Cl.1988: Food, Self and Identity, Social Science Information, 27, (2), 275-292

Jezernik, B. 2001: Where Paradise Was but a Sip of Hellish Brew Away: A Story of Coffee in The Balkans. In: Ethnologia Balkanica 5: 193-206

Levi-Strauss, Cl. 1997: The Culinary Triangle. In: Carole Counihan, Penny van Esterik (eds), Food and Culture. A Reader. New York: Routledge.

Mintz, S. W. 1996 : Tasting Food, Tasting Freedom. Boston: Beacon

Kravva, V. 2001: Food as a Vehicle for Remembering: the Case of the Thessalonikan Jews. In: Food and the Memory. Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2000. Prospect Books, pp. 136-144

Levenstein, H. 1992: The Paradox of Plenty: A Social History of Eating in Modern America. New York.

Scholliers, Peter 2001: Meals, Food Narratives, and Sentiments of Belonging in Past and Present. In: Scholliers, Peter (ed.) Food, Drink and Identity. Cooking, Eating and Drinking in Europe since the Middle Ages, New York: Berg, pp. 3-19.

Watson, J. L., ed. 1997. Golden Arches East. MacDonald’s in East Asia. Stanford University Press.

Средства за оценяване:

Тестове -100 %

Самостоятелна работа- 60 %

Прзентация - 40 %