OOOK123 Шедьоврите на руската класика

Анотация:

• Курсът е посветен на руската литература като феномен в развитието на световния културен процес. На студентите се представят основните тенденции в развоя на руската литература от класиката към съвременността. Акцентира се вниманието върху отделни творчески индивидуалности, като се анализират техните шедьоври.

Целите на курса са студентите:

• да се запознаят с основните тенденции в развитието на руската литература от класиката към съвременността;

• да научат за многообразието на литературните явления, направления, стилове в контекста на руската литература през ХІХ, ХХ и началото на ХХІ век;

• да прочетат и анализират произведенията на най-големите прозаици, поети и драматурзи от посочения период.

- Да обогатят представата си за Русия и руския манталитет.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните тенденции в развитието на руската литература от класиката към съвременността;

• многообразието на литературните явления, направления, стилове в контекста на руската литература през ХІХ, ХХ и началото на ХХІ век;

• произведенията на най-големите прозаици, поети и драматурзи от посочения период

2) могат:

• четат, анализират и интерпретират отделните художествени текстове;

• разбират особеностите на трансформацията на водещите литературни жанрове;

- разширавят своята естетическа култура, обогатят представата си за Русия и руския манталитет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• имат елементарни знания по теория на литературата;

• владеят инструментариума на литературния анализ;

• могат да идентифицират различни жанрове литературни текстове..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Уводна лекция: Руската литература в контекста на световния културен процес.

2 А.С. Пушкин – „Началото на всички начала” в руската литература.

3 Особености на художественото наследство на М.Ю.Лермонтов.

4 Идейно-художествена еволюция на Н.В.Гогол.

5 Творческа еволюция на И.С.Тургенев.

6 Полифоничният роман на Ф.М.Достоевски.

7 Творчеството на Л.Н.Толстой.

8 Поетика на късите разкази на А.П.Чехов. Художествено новаторство на Чеховата драма.

9 Основни черти на социално-политическата и културна епоха на границата на ХІХ и ХХ векове.

10 Руският символизъм като литературно направление и стил: теория и художествена практика

11 Руската литература през ХХ век.

12 А.Солженицин – представител на „лагерната проза”.

13 Руска емигрантска литература

14 Руският постмодернизъм.

15 Представяне на реферати по курса.

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Руска литература – ХІХ век

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1991.

Анчев А. Руска класическа литература. С., 1979.

Анчев А. Руският роман от втората половина на ХІХ век. С., 1986.

История русской литературы ХІХ века в 4-х т., Л., 1980-1983.

История романтизма в русской литературе. М., 1979.

Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.

Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив, 2002.

Руска литературна класика. София, 2000. Т.1-3.

Русская литература ХІХ века и христианство. М., 1997.

Троев П. Етюди за руската литература. С., 1996.

Троев П. Руска класическа литература. Литературен справочник. С., 1995.

Троев П. Руският роман от първата половина на ХІХ век. С., 1989.

А.С.Пушкин@

А.С.Пушкин и българската култура. С., 1999.

Бурсов Б.И. Судьба Пушкина: роман-исследование. М., 1986.

Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. М., 1994.

Виноградов В.В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М., 2000.

Димитров Л. “Четвероевангелие” от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл “Малки трагедии”. С., 1999.

Жирмунский В.М. Пушкин и Байрон. Л., 1978.

Иваницкий А.И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: к проблеме онтологии петербургской цивилизации. М., 1998.

Лотман Ю.М. Пушкин. М., 1995.

Петрунина Н.Н. Проза А.С.Пушкина. М., 1987.

Пушкинская энциклопедия. М., 1999.

Смирнов А.А. Романтическая лирика Пушкина. М., 1994.

Фомичев С.А. Праздник жизни. Этюды о Пушкине. СПб., 1995.

М.Ю.Лермонтов@

Германов Г. Лермонтов – личност и проблеми. С., 2001.

Гургулова М. Лермонтов и българската литература. С., 1987.

Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. М., 1973.

Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.

Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография писателя. Л.,1976.

Фохт У.Р. Лермонтов. Логика творчества. М., 1975.

Н.В.Гогол@

Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.

Звезданов Н. Космосът на Гогол. Велико Търново, 2005.

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1995.

Маркович В.М. Петербургские повести Н.В.Гоголя. Л., 1989.

Смирнова Е.А. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Л., 1987.

Степанов Н.Л. Искусство Гоголя-драматурга. М., 1964.

Фед Т. Николай Гоголь: творчество и судьба. С., 2004.

И.С.Тургенев@

Гозенпуд А.А. И.С.Тургенев: Исследование. СПб., 1994.

Лебедев Ю.В. Тургенев. М., 1990.

Летопись жизни и творчества И.С.Тургенева /1818-1858/. Составитель Н.С.Никитина. СПб., 1995.

Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. М., 1980.

Топоров В.Н. Странный Тургенев. М., 1998.

Шаталов С.Е. Художественный мир Тургенева. М., 1980.

Ф.М.Достоевски@

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.

Бердяев Н. Мирогледът на Достоевски. С., 1992.

Гарин И.И. Многоликий Достоевский. М., 1997.

Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века. М., 1989.

Кашина Н.В. Эстетика Достоевского. М., 1989.

Летопись жизни и творчества Ф.М.Достоевского. 1821-1991 гг. В 3-х томах. СПб., 1993-1994.

Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Достоевского. Новосибирск, 1981.

Топор П.Х. Достоевский: История и идеология. Тарту, 1997.

Ф.М.Достоевский и Православие. М., 1997.

Л.Н.Толстой@

Апостолов Н. Живой Толстой. Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1995.

Бабаев Э.Г. “Анна Каренина” Л.Н.Толстого. М., 1978.

Бочаров С.Г. Роман Толстого “Война и мир”. М., 1978.

Галаган Г.Я. Л.Н.Толстой /художественно-эстетические искания/. Л., 1981.

Кузина Л.Н. Художественное завещание Л.Толстого. Поэтика Толстого к. ХІХ – начала ХХ века. М., 1993.

Ломунов К.Н. Лев Толстой. Очерк жизни и творчества. М., 1978.

Слово и мысль Льва Толстого. Филологические разыскания. Казань., 1993.

А.П.Чехов@

Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.

Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П.Чехова. М., 1982.

Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова. Л., 1987.

Троев П. А.П.Чехов. С., 1985.

Чудаков А.П. Мир Чехова. М., 1986.

Руска литература – ХХ век

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Руска литература ХІХ и ХХ век. С, 2002.

Русские писатели, ХХ век. Биобиблиографический словарь. В 2 ч., М., 1998.

Русская литература ХХ века. В 2 ч., М., 2001.

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т.2 Руска литература. С., 2001.

Смирнова Л.А. Русская литература конца ХІХ – начала ХХ века. М., 2001.

Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). М., 1998.

Божанкова Р. Постмодернистичният руски текст. С., 2001.

Захариева И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века (20-е-первая половина 50-х годов). С., 1994.

Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. Москва, 1991.

Звезданов Н. В света на “Майстора и Маргарита”. София, 1993.

Казак В. Енциклопедия на руската литература през ХХ век. От началото на века до съветската епоха. С., 1996.

Казакова С. Руски модернизъм. Шумен, 1993.

Каракашев В. Руска литература и театър - ХХ век. (Студии, очерци, литературни портрети.) С., 1993.

Сребърният век. Сборник (Състав. и предговор П.Троев). С., 1996.

Цветков Ив. Избрани произведения. В 2 т. С., 1984.

Костова-Панайотова М. Животът, който ми се присъни. Георгий Иванов (поезия и проза). София, 2000.

Костова-Панайотова М. Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика. Благоевград, 2010.

Культурное наследие русской эмиграции. В 2 кн. Москва, 1994.

Литература русского зарубежья. Антология. Москва, 1990.

Литература русского зарубежья (1920-1940). Москва, 1993.

Мальцев Ю. Бунин. Франкфурт-на Майне - Москва, 1994.

Нива Жорж. Солженицын. (Перевод с французского) Москва, Художественная литература, 1992.

Паламарчук П. Александр Солженицын: Путеводитель. Москва, 1991.

Саакянц А. Марина Цветаева: жизнь и творчество. Москва, 1997.

Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. Москва, 1991.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, Москва, 1996.

При избор на тема за курсова работа или реферат се дава допълнителна литература.

По отделните персоналии писатели на всеки студент се предлага литература индивидуално според неговия интерес.

(Предлага се и антология на художествени текстове.)

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Средства за оценяване:

Тест и практическа задача под формата на презентация.