OOOK113 Фейсбук - ключ за общуване

Анотация:

Курсът е с общообразователна и приложна цел. Той ще запознае студентите с радикалните социални и психологически промени в ключовите умения за общуване, настъпили вследствие на глобалните тенденции за развитие на информационното общество и разпространеното ползване на социални мрежи, в рамките на които Фейсбук представлява една добра „пазарна практика“. Сравнявайки Facebook с LinkedIn, Twitter, MySpace и YouTube курсът ще въведе студентите в прилагането на утвърдени стратегии на уеб базирано общуване, което ще им бъде от предимство в тяхната професионална кариера.

Опознаването на типични ситуации на общуване със съответните интерактивни инструменти на социалните мрежи е съобразено с актуалното развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), със стандартите на ЕС, както и с развиващата се социална чувствителност в информационното общество.

Дискутираните в курса практически решения на казуси, както и прилаганата теоретична база са подбрани от лектора въз основа на изследователската му дейност като преподавател в университетите Фрайбург, Йена, Ерфурт, Лайпциг (1996-2009) и съвместната му работа със студенти от Университета на Западен Сидни (UWS), благодарение на опита му като свободен консултант към германската Пощенска банка (2004-2009), както и на провеждания от него комуникационен тренинг в България (2009-2012).

От методологична гледна точка курсът ще протече като асоциативно водени практически дискусии на мултимедийни презентации, които ще насочат вниманието на студентите върху ключови понятия и ИКТ-инструменти, и ще ги накарат да почувстват интуитивно кои фини умения и добри ИКТ-практики водят до успех и решаване на проблематични ситуации от професионалния им живот. Осъзнаването на социални роли и техники на общуване и оперирането с тях ще има ключова роля при конкурентноспособното позициониране на студентите на международния пазар от специалисти.

По време на учебния процес преподавателят ще общува със студентите като използува ел. поща, Moodle (където материалите за четене ще бъдат качени предварително) и Dropbox (за изпращане на по-големи файлове – до 2 GB). Google Docs ще даде допълнителна възможност на студентите за обработка и синхронизиране на материалите им.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият по време на курса ключови познания за общуване посредством Фейсбук и други социални мрежи с политически и бизнес партньори в типични ситуации. Придобитите умения ще им дадат възможност за успешно професионално общуване, ползвайки:

- съответстващ за ситуацията стил и дизайн

и

- уравновесено присъствие в уеб пространството (с практически примери от Германия, Швейцария, Австралия и САЩ, които покриват широк диапазон от професионалните комуникации с политически и бизнес партньори в световен мащаб).

Крайната цел на курса е овладените умения от страна на студентите да им бъдат стратегическа отправна точка в процеса на успешно убеждаване на политически и бизнес партньори.
Предварителни изисквания:
За участие в курса е необходимо работно ползване на работен английски език и елементарни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I.- - Приложни умения за общуване с активно присъствие в интернет - -

- - Фейсбук – ключ за прилагане на социална мрежа в бизнеса - - - -

1. Ключови моменти и стратегии за общуване през интернет – ролята на „приятелите“ във Фейсбук и други социални мрежи

2. Практическа приложимост на Фейсбук и други социални мрежи в промененото многоканално пространство на общуване – ключ за успешен бизнес и политика

3. Емоционална привлекателност и полезна гъвкавост на общуване посредством Фейсбук като „пазарна практика“ – приложимост в конкретен контекст (Германия, Швейцария, САЩ, Австралия)

4. Свободно избираемо ползване на стратегиите за лично общуване в публичното пространство на бизнес и политика (Германия, Швейцария, САЩ)

5. Създаване на уеб имидж и нива на общуване посредством социалните мрежи (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) – привличане на широк кръг от съдействащи „актьори“ в бизнес, политика и журналистика

II.- - Ситуационни модели на общуване (казуси) посредством Фейсбук като - - - „добра практика“ за прилагане на социална мрежа - - - - - - - - -

6. Ключови умения за „активно присъствие“ в социалните мрежи като база за „добър бизнес“ и политически контакти (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube)

7. Сценарии и модели на асинхронно общуване – търсене на приятели като добра практика на маркетинг за събуждане на активен интерес в конкретни ситуации (Германия, САЩ, Япония)

8. Уравновесено прилагане на „писмено“ общуване посредством Фейсбук и други социални мрежи – емоционално увличане в чата и посредством рекламното видео; ползване на „собствен телевизионен канал“; ролята на официален и „приятелски“ стил (Германия, Швейцария, Австрия, САЩ, Австралия)

9. Кратко представяне на нови идеи (т. нар. Elevator Pitch) или как да заинтригуваме бизнес партньори и клиенти – спонтанност, ритъм, контраст на звучене (Facebook, Twitter, YouTube, MySpace и др.)

10. . Умения за прилагане „накъсания“ кратък стил на общуване в бизнес и политика – упражняване на типични ситуации (Германия, Швейцария, Австрия, САЩ, Австралия)

11. Приложимост на положителния („политически коректен“) стил при общуване посредством Фейсбук и други социални мрежи в конкретни ситуации (Германия, Швейцария, САЩ, България, Гърция, Турция)

12. Умения за общуване между поколенията в политика и бизнес – корпоративната култура, типични ситуации и радикални промени (казусът Apple Mac като iLeadership)

13. Ключови похвати за прилагане на „универсалния iPhone“ (iPhone, iPod, iPad) в типични бизнес ситуации

14. Приложност на „забързаната лекота“ на общуване (ритъм, продължител-ност, вежливост) като разменна монета в типични бизнес ситуации – „скрити различия“ (Германия, Япония, Швейцария, САЩ)

15. Представяне на проект – типична ситуация на общуване посредством ползване на „присъствие“ в социалните мрежи (петминутна сценка по избор на участващите, заснета с камера и придружена от анализ)

Литература по темите:

ELLIOT, JAY & SIMON, WILLIAM: The Steve Jobs Way: iLeadership for a New Generation, New York 2011 [= ДЖОБС, СТИВ: iЛидерът. Човекът, преобразил начина ни на общуване и живот, София 2011].

ERICKSON, TAMARA: Plugged In, The Generation Y Guide, Harvard Business Press 2008. [ЕРИКСЪН, ТАМАРА: В мрежата: ръководство за блестяща кариера, София 2012]

HALL, EDWARD & MILDRED: Hidden Differences, Doing Business with the Japanese, New York 1987

JEFFRIES, MARK: Using the Secrets of Strategic Communication and Soft Skills to Win, London 2008.

SCOTT, DAVID MEERMAN: The New Rules of Marketing & PR. How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, New Jersey 2007. [СКОТ, ДЕЙВИД МИЪРМАН, Новите правила в маркетинга и в ПР. Как да изолзваме нюзрилийзите, блоговете, подкастите, вирусния маркетинг & онлайн медиите, за да достигнем купувачите директно, София 2009]

ROTHSCHILD, NADINE DE: Le bonheur de seduire, l’art de reussir. Le savoir-vivre du XXIe siecle, Paris 2001. [Щастието да ни харесват, изкуството да преуспеем. Правилата на добрия тон през XXI в., София 2003]

ТОМС, ЖЮСТИН & ГЕРГИЕВА, КАМЕЛИЯ: Инструменти за социални мрежи, София 2011.

Средства за оценяване:

Оценката е комбинация от следните компоненти за текущ контрол:

- задължителен тест (с коефициент на тежест 30%)

и

- два от следните компоненти по избор (с общ коефициент на тежест 70%):

+ дискусионно участие с коефициент на тежест 35%

+ самостоятелен проект с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

Устен изпит (общо с тежест 70%) - или за повишаване на оценка - ще бъде проведен при липса на двата изборни компонента.

Той ше включва следните два компоненти (по избор):

Първият компонент ще бъде комбинация от:

+ собствен анализ на типична комуникативна ситуация (от взетите през семестъра - по избор на студента)

+ анализ на казус (типична комуникативна ситуация - от взетите през семестъра - по избор на преподавателя)

или

+ заснемане на малка сценка от 2-3 души /5-10 мин./ с видео камера по собствен избор на студентите, и

+ представянето й като самостоятелен проект с анализ на изпита.

За консултации и възникнали въпроси, моля пишете на duridanov@gmail.com или се свържете с титуляра на 0897-734561.