OOOK101 Разчитане на миналото

Анотация:

В този курс студентите ще имат уникалната възможност да изучат основите на древните писмени системи. Те ще научат за произхода на древните култури, където са били използвани писмените системи. Наред с това те ще се запознаят и с основните положения на тяхната собствена култура.

В курса се предлагат и практически упражнения, чрез които студентите ще се научат на практика как да пишат и да четат основни текстове.

Практика се предвижда да се проведе в музеи, където студентите ще бъдат

в непосредствен досег до изучаваната материя.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) да знаят как да четат, как да пишат на древните системи

2) да знаят как да интерпретират основни текстове


Предварителни изисквания:
Не се изискват.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

1. Предмет на курса. Писмени и “безписмени” култури. Общи положения.

2. Културната история на индоевропейците. Появата им в Анатолия (Мала Азия).

3. Хититските клинописни текстове. Произход и съдържание.

4. За семитите и тяхното влияние. Как да четем миналото.

5. Видове писмени паметници.

6. Най-старото писмо от крито-микенската епоха.

7. Културата на елините от юг на север. Важни центрове на древната елинска култура.

8. Образци на линейното писмо от типа “Б”.

9. Семинарни упражнения по древните знаци от линейното писмо от типа “Б”.

10. Дворците в Крит.

11. Дворците в Микена.

12. Паметници на древната италийска култура.

13. Стели, фибули, печати и вотиви.

14. Най-старите писмени паметници на тракийския език.

15. Културата на древните траки по данни от епиграфиаката.

Литература по темите:

Богданов, Б. 1991: Орфей и древната митология на Балканите. (София).

Bryce, T. 2006: The Trojans and Their Neighbours. (London and New York).

Burkert, W. 1970: ‘Jason, Hysipyle, and New Fire at Lemnos: A Study of Myth and Ritual’, The Classical Quaterly, New Series, v. 20, 1, 1-16.

Burkert, W. 1983: Homo Necans. (Los Angeles/London).

Chadwick, J. 1973: Documents in Mycenaean Greek (Cambridge).

Гамкрелидзе, Т. В. и В. В. Иванов 1984: Индоевропейский язык и индоевропейцы. ч. 1 и ч.2. (Тбилиси)

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. София.

Drews, R. 2004: Early Riders (New York and London).

Evans, A. 1935: The Palace of Minos (London).

Георгиева, Р., Т.Спиридонов, М. Рехо 1999: Етнология на траките. (София), 184-216.

Китов, Г. 1979: Тракийските могили край Стрелча (София).

Kitov, G. 1994: ‘Ein neuentdecktes thrakisches Furstengrab bei Kazanlak (Sudbulgarien)’, Das Altertums 39, 287-300.

Kitov, G. 1999: ‘Royal Insignia, Tombs and Temples in the Valley of the Thracian Rulers’, Archaeologia Bulgarica 3.1, 1-20.

Китов, Г. 2005: Долината на тракийските владетели. (Варна)

Mallory, J.P. 1989 (1996): In Search of the Indo-Europeans. (London).

Михаилов, Г. 1972: Траките (София).

Reading the Past. British Museum. London 1990.

Василева, М. 2005: Цар Мидас между Европа и Азия. София.

Watkins, C. 2001: How to Kill a Dragon (Oxford).

Средства за оценяване:

Тестове и семинари.