OOOK081 Светът през средните векове

Анотация:

• Целите на курса за да даде основни познания за формирането на средновековните цивилизации на основата на религията – далекоизточна, арабска, християнска.

• Промяната на място на човека във вселената от Античността до Ренесанса и Новото време.

• Еволюцията на религиозните възгледи и рационалистическите представи до Ренесанса.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да анализират проблематиката на цивилизациите през Средните векове

• Влиянието на религиозните схващания и концепции.

• Да формират мнения за:

• Факторите на изграждане на Средновековния свят;

• Ролята на църквата и държавата;

• Формирането на нови направления в европейската култура.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Далекоизточни цивилизации. Общество, религия и култура на Китай

2. Общество, религия и култура на Япония.

3. Общество, религии и култура на Индия. Будизъм и индуизъм.

4. Арабският свят. Халифат и емирства.

5. Семинар 1: Религия и култура на исляма.Представяне на курсови работи и реферати по темата на семинара.

6. Християнският свят. Изтокът и Западът в средновековна Европа.

7. Семинар 2: Възникване на нови държави в Европа през IV-IX в.. Римското право и законодателствата на новите държави.Представяне на курсови работи и реферати по темата на семинара.

8. Християнската Римска империя – Византия.

9. Трите езика на европейското средновековие. Slavia orthodoxa.

10. Средновековният Запад. Феодална йерархия.

11. Семинар 3: Папството и църковната организация. Църковните ордени в средновековна Европа. Монашески и военни ордени.Представяне на курсови работи и реферати по темата на семинара.

12. Градовете в Средновековна Европа

13. Семинар 4: Кръстоносните походи. I-IV поход. Гръцки и латински извори за IV кръстоносен поход. Жофруа дьо Вилардуен, Робер дьо Клари, Никита Хониат. Представяне на курсови работи и реферати по темата на семинара.

14. Тест. Представяне на курсови работи и реферати.

15. Средновековните държави в Европа през XII – XV в.

Литература по темите:

ИЗВОРИ:

Гюзелев, В. Апология на европейското средновековие. История, 1993

Христоматия по история на средните векове. Първа част. Съставит. М. Йонов, Й. Николов. С., 1975

Христоматия по история на средните векове. Под ред.на И.Шапкарев и Б. Примов. С., 1975 The Cambridge Mediaval History. L.1984

Cambridge Illustrated History of the Middle Ages. Vol. I: 350—950, Ed. by Robert Fossier. Cambridge: Cambridge University Press, 1990

ЛИТЕРАТУРА:

Основна литература:

История Европы. Т. II: Средневековая Европа. Отв. ред. Е. В. Гутнова и З. В. Удальцова. М., 1992

Николов, Й. История на средновековния свят. С., Т. I-III, 1994, 1997, 2002

Допълнителлна литература:

Далекоизточни цивилизации.

Алексеев В.М. Китайская литература. М., 1978.

Древнекитайская философия. Собрание текстов. Т. 1-2. М., 1972-1973.

Чолаков, Ст. Древно-индийската култура. С., 1996

Арабският свят:

Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Том 1. Контекст, текст, подтекст. С., 2002, Том 2. Любов, вино, мъдрост. С., 2003

Чуков, В. Раждането на ислямската държавност. С., 1994.

Византийската общност:

Бакалов. Г. Византия. Културно-политически очерци. С. 1995

Божилов, Ив. Византийският свят. С., 2008

Ducellier, A. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986

Оболенски, Д. Византийската общност. С., 2000

Хунгер, Х. Империя на ново средище. Християнският дух на византийската култура.. С., 2000

Томов, Т. Византия, позната и непозната. Изд. Планета, Нов български университет, С., 2012

Slavia orthodoxa.

Божилов, Ив. Цар Симеон Велики. Златният век на българската култура.С., 1988

Пикио, Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. С.,1993

Черепнин, И. Формирование хрестьянства на Руси. М. 1985

Чолова, Ц. Естественонаучните знания в средновековна България. С., 1988

Чолова, Цв. Образованието в средновековна България. Нов български университет, С., 2013

Цивилизацията на средновековния Запад:

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията на римския свят. С., 2000

Гагова, К. Кръстоносните походи и България. С., 2004

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. С., 2009

Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999

Cambridge Mediaval History. L.1984

Runciman, St. A History of the Crusades, I-III, Penguin 1965.

Средства за оценяване:

- Курсова работа (или 2 реферата) по темите на семинарите- 45%

- Представяне на курсовите работи и рефератите и участие в дискусиите по време на семинарите– 10%

- Оценка от тест – 45%

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

Курсовите работи се разработват по темите за семинари и се изпращат по електронната система MOODLE, по изключение по е-мейл tcholova@nbu.bg или се предават разпечатани в писмен вариант в ст.206, корпус II. Участието в електронните модули на системата MOODLE е част от оценката.

Презентации и участие в дискусията в часовете, определени за семинари. Възможно е избор за курсова работи и по всички посочени теми за лекции, при самостоятелно търсене на литература по темата, след съгласуване с преподавателя.