OOOK016D Политически модели на управление

Анотация:

Разглеждат се основните понятия, свързани със същността на държавата като политико-правно явление. Придобиват се знания за елементите на държавата - население, територия, власт. Изучават се формите на държавно управление – монархия и република; формите на държавно устройство - унитарна или федеративна държава.

Политическите модели на управление са разгледани и като политически режими, както и чрез признаците за разграничаване на демократичното от недемократичното управление.

Акцент на курса е придобиване на знания върху четирите български конституции. Изучава се конституционната уредба и основните институции на държавата, конституирането им, техните функции и правомощия. Посредством анализ на правната уредба и приложението им в практиката могат да се направят изводи за формата на държавно управление при всяка от конституциите, типът държава и политически режим.

Разделението на властите, свободните избори, представителната демокрация, правата и свободите се разглеждат не абстрактно, а като достижение в една част от българските конституции, и като отричането им в останалите.

Предимствата и недостатъците на представителна и пряката демокрация, партиите, изборите и избирателните системи се разглеждат освен като знания за тях, а и като фактори, които определят различните модели на управление.

Съществено място се отделя на институциите и правомощията на държавните органи на българската държава, функциите им и взаимодействието или противопоставянето помежду им.

Цели:

Познаване на формата на държавата - държавно управление и държавно устройство и критериите, по които се правят разграниченията;

Познаване предимствата и недостатъците на политическите режими - демокрация и диктатура;

Изискванията за наличието и функционирането на демократичната държава;

Мястото и ролята на институциите на държавата според четирите български конституции

Основните проблеми пред управлението на България при действието на четирите ни конституции

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за формата на държавата, държавното управление и държавното устройство, както и критериите, по които се правят разграниченията; знания за предимствата и недостатъците на политическите режими - демокрация и диктатура; знания за минималните изискванията за наличието и функционирането на демократичната държава; знания за мястото и ролята на институциите на държавата според четирите български конституции; знания относно основните проблеми пред управлението на България при действието на четирите ни конституции
Предварителни изисквания:
Общи познания за държавното управление и устройство на България.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е държава? Елементи на държавата-територия, народ, власт.

Думата държава. Цели на държавата. Държавата като юридическа личност. Държава и право.

Основни понятия:

Суверинитет; Суверенитетът като политико-историческо понятие. Теорията на Жан Боден. Усложняване на понятието суверенитет. Държавен суверенитет, народен суверенитет. Суверенитетът и ЕС.

Разделение на властите; Принципът за разделението на властите-учението на Джон Лок, учението на Монтескьо. Правно и политическо значение на принципа.

2. Правова държава. Конституцията - поява и същност.

Конституциите при демократичната държава и конституциите при тоталитарната държава-българските примери.

Суверенитет, разделение на властите, правова държава в Конституциите на българската държава.

3. Що е монархия? Видове монархии – абсолютна, конституционна, парламентарна.

Що е република? Видови републики.

4. Унитарна или федеративна държава - форма на държавно устройство. Европейски съюз.

5. Форми на държавно управление - парламентарно, президентско, полупрезиденстко управление.

6. Политически режими. Демокрация и диктатура. Признаци за разграничаване на демократично от недемократично управление - Суверенитет; Разделение на властите; Правова държава; Независима съдебна власт; Свободни и демократични избори; Императивен или Свободен мандат; Многопартийна политически система; Права и свободи; Контрол за законност и конституционносъобразност.

7. Учредителното събрание и конституционния дебат от 1879г. Търновската конституция – институции и форма на управление. Търновската конституция - принципи и начала на българският конституционализъм.

8. Приемане на Конституция на Народна република България от 1947г. ХХVІ ОНС, Закон за допитване до народа за премахване на Монархията и провъзгласяване на Народна Република и за свикване на Велико народно събрание от 1946г. Референдума от 1946г. VІ-то ВНС.

Конституцията на Народна република България от 1971г. и 5 (31) Народно събрание

9. Кръглата маса. Промените на конституцията от 1990г. Приемане на Конституция на република България от 1991г.

VII-то ВНС

10. Представителна или пряка демокрация. Предимства и недостатъци. Български практики при пряката демокрация.

11. Партии, избори, избирателни системи. Мажоритарна и пропорционална избирателна система. Предимства и недостатъци. Модели на управление в зависимост от вида избирателна система и партиите. Българските практики.

12. Институции на българската държава – Народно събрание, функции и начин на действие. Структура и правомощия на парламента. Състав, мандат, срокове. Ръководство на парламента. Парламентарни комисии. Парламентарни групи.

13. Институции на българската държава – правителство. Видове правителства - на мнозинството, на малцинството, коалиционни. Вот на доверие, вот на недоверие.

14. Институции на българската държава – държавен глава, Конституционен съд, Омбудсман.

15. Децентрализация на държавната власт. Органи на местното самоуправление.

Литература по темите:

Търновската конституция,

Конституция на НР България от 1947г.,

Конституция на НР България от 1971г. и изменението й от 1990г.,

Конституцията Република България от 1991г.

За надграждане на знанията могат да се ползват:

Баламезов, Ст., Конституционно право, Ч. І, ІІ, С., 1993.

Владикин Л., Организация на демократичната държава. С., 1992.

Друмева, Ем., Конституционно право, С., 2008.

Линц, Х., Президентска или парламентарна демокрация, С.2010.

Манолова, М., Парламентаризмът в България, 1879-1894, С., 1989.

Манолова, М., Парламентарното управление в България 1894-1912 г., С., 2000.

Г. Близнашки, Принципи на парламентарното управление, С., 1997г.

Методиев, В., Стоянов, Л., Българските конституции и конституционни проекти, С., 2003.

Везенков, А., Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944-1989, С. 2008

Огнянов, Л., Държавно-политическата система в България 1944-1948, С. 1993

Дюверже, М., Полупрезидентския режим, С.1995г.

www.parliament.bg

http://constcourt.bg

http://www.president.bg

http://www.government.bg

http://www.ombudsman.bg

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите се извършва на базата на получени две оценки. Заданията са реферат и тест. За реферата се предлагат две теми, като се дава възможност да се избере една от тях, по която да работи студента. Тестът е от 30 въпроса със затворени отговори и е върху целия материал на курса.