OOOK070 Християнство - култура, политика, религия

Анотация:

Курсът цели да въведе студентите със същността, мястото и ролята на Християнската религия в съвременния свят

Занятията запознават с основните характеристики на Християнството и се открояват разновидностите на отделните деноминации.

Проследява се приемствеността и трансформациите на Християнството в епохата на глобализацията

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните черти на Християнската религия

Съвременното състояние на християнските институции

Водещите тенденции в развитието на християнството

2) могат:

да интерпретират основните явления на християнския религиозен опит

да анализират културната и политическа практика на главните християнски институции

да съставят самостоятелно коментар към определен проблем
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво наричаме християнство? Християнството като религия на Откровението и историческа религия

2.Християнството сред другите религии – монотеизъм, с юдейството и исляма

3. Християнското учение: Свещено писание, вяра и догми.

4. Изповедания на християнството: католицизъм,

5. Изповедания на християнството: православие

6. Изповедания на християнството: протестантизъм

7. Християнският живот: обреди, тайнства, богослужение

8. Устройство на свещеното пространство

9. Християнство и институции: организиране на църковния живот

10. Монашески общности

11. Светият престол: избор и правомощия на папата, папското “правителство” функции на кардиналите

12. Мястото на Ватикана в световната политика

13. Християнството в епохата на глобализацията: упадък или възраждане на вярата

14. Феноменът на християнските секти

15. Бъдещето на християнството

Литература по темите:

Библия – Нов завет

Макс Вебер, Протестантската етика и духът на капитализма, С. 1993

Владимир Градев, Прекъсването на пътя, С. 2000

Владимир Градев, Политика и спасение, С. 2005

Павел Евдокимов, Православието, С. 2006

Йоан Майендорф, Византийско богословие, С. 1994

Мартини, Умберто Еко, В какво вярва този, който не вярва, С. 1999

Анри-Шарл Пуеш, История на религиите, С., 2001

Рене Ремон, Религия и общество в Европа, С. 2005

Леонид Успенски, Богословие на иконата, С., 2004

Нортръп Фрай, Великият код, С., 1994

Джилберт Кай Честъртън, Ортодоксия, С., 1994

Средства за оценяване:

1. Участие в семинарите - 50%;

2. Реферат - 50%