OOOK060 Сигурност и несигурност в глобалния свят

Анотация:

Предметната област на учебната дисциплина е светът в сегашното си състояние, често определян като “глобален”. Такава област е пределно обхватна и това създава трудности при представянето й, но когато се разглежда от определена гледната точка, от един конкретен аспект вече е възможно да се даде достатъчно пълна картина на състоянието му. В настоящия учебен курс гледната точка, аспектът това е отношението сигурност/несигурност.

В началото на курса се дават представите за обществото и за света, които ще бъдат привлечени за нуждите на учебното съдържание.

На следващо място се въвеждат основните понятия в курса свързани със сигурността.

В третата част на курса започва представянето на съвременния свят, което се предхожда от картината на света на модерността.

В модерния и постмодерния свят съществуват две твърде различаващи се помежду си мисловни парадигми, на които е отделено специално място в курса.

Всичкото това дава възможност да се представи картината на глобалния свят, през призмата на отношението сигурност/несигурност, като заедно с това се обсъждат основните автори представящи съвременния свят.

В последната част се разглеждат предизвикателствата пред сигурността в съвременния свят и реакцията на света на тези предизвикателства.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Димитър Йончев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни понятия от професионалния речник на експертите по сигурността;

- характеристиките на сигурността /несигурността/ в модерния и в постмодерния свят;

- основните образи на сигурността в глобалния свят;

- предизвикателствата пред сигурността в съвременния свят.

2) могат:

- да използват базов професионален език по сигурността за извършване на анализи на текстове и на събития от тази сфера, както и да представят коректно проблематиката на сигурността в конкретни нейни проявления;

- да се ориентират във въпросите на сигурността на регионално и световно равнище.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

От областта на общата история, география на света и логика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждаща тема.

2. Обществото – представа и равнища на разглеждане.

3. Сигурност и несигурност.

4. Светът на модерността.

5. Постмодерния свят. Промени в отношението сигурност/несигурност.

6. Мислене и сигурност – мисловните парадигми на машинното и на системното мислене.

7. Съвременният свят като глобално село. Хипермодерност и турбокапитализъм. Сигурността в съвременния свят.

8. Образи на съвременния свят според Хънтингтън, Кисинджър, Фукуяма, Бжежински.

9. Предизвикателства пред сигурността в съвременния свят.

Литература по темите:

Бжежински, З., Голямата шахматна дъска, С., 1997.

Богданов, Б., Европа – разбирана и правена. С., 2001.

Бодрийар, Ж. Илюзията за края. С., 1995.

Бъртрам, К., Европа в търсене на равновесие. С., 1995.

Гидънс, А. Третият път. С., 1999.

Дугин, А. Основы геополитики. М., 1999.

Дугин, А. Мистерии Евразии. – В: Абсолютная Родина, М., 1999.

Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., 2002.

Йончев, Д., Равнища на сигурност. Електронно издание за дистанционно обучение, НБУ, С., 2005.

Кисинджър, Х., Дипломацията. С., 1998.

Кисинджър, Х., Политиката. С., 2002.

Недев, Т. Геополитика. Бъдещето на човечеството, Варна, 2001.

Панарин, А.С., Искушение глобализмом, М., 2002.

Рийч, Р.Б., Трудът на нациите (Как да се подготвим за капитализма на ХХІ век?). С., 1992.

Фукуяма, Ф., Краят на историята, С., 1999.

Хънтингтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 1999.

Шулце,Х. Държава и нация в европейската история. С., 2002.

Чомски, Н. Година 501: завоюването продължава. С., 1997.

Aron, R., Paix et Guerre entre les nations, P., 1984.

Brown, C., Understanding International Relations., Palgrave, 2001.

Morgenthau, H,J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, N.Y., 5th edn 1978.

Taush, A. Globalization and European Integration. L., 2000.

Средства за оценяване:

тест 1

тест 2

тест 3