OOOK059 Увод в математиката

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни понятия и факти от математиката. Целта на курса е придобиване на знания и практически умения, които са необходими при изучаването на широк кръг от курсове. Решават се задачи с декартови координати на точки, линии от първа и втора степен и елементарни функции.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1)знания по основни понятия на количествения анализ: числа; декартова координатна система; графики на линии от първа и втора степен; елементарни функции;

2)умения да решават задачи водещи до: линейни уравнения или линейни неравенства; илюстрация на количествени съотношения в декартовата равнина; основни операции с вектори и основни свойства на елементарните функции.


Предварителни изисквания:
Знание на училищния курс по математика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1) Числови множества. Рационални изрази.

2) Координатна ос. Геометрична терминология

3) Линейни уравнения и неравенства.

4) Определяне знака на рационална функция.

5) Абсолютна стойност. Модулни уравнения и неравенства.

6) Декартова координатна система в равнината и пространството.

7) Декартови координати на точка. Разстояние между две точки.

8) Уравнение на окръжност. Уравнение на сфера.

9) Вектори в равнината. Афинни операции.

10) Скаларно произведение на вектори.

11) Уравнения на права в равнината.

12) Области в равнината зададени със система линейни неравенства.

13) Общи дефиниции на: функция; графика на функция; монотонна функция;

рестрикция на функция.

14) Основни сведения за квадратната функция.

15) Понятие за обратна функция. Степенна функция.

16) Показателна и логаритмична функции.

17) Измерване на ъгли. Тригонометрични функции.

18) Канонични уравнения на линии от втора степен. Области ограничавани с линии от втора степен.

19) Комплексни числа.

20) Полином и рационална функция.

Литература по темите:

1) М. Маринов, Увод в математиката, (под печат)

2) М. Маринов, П. Георгиева, Математика, изд “Деметра”. София, 2004.

3) J.Arya, R.Lardiner, Mathematical analysis for business, economics, and the life and social sciences, Prentice – Hall, Int., 1989.

Средства за оценяване:

Крайна оценка в курса се получава най-малко от две предходни оценки. Всеки студент избира една от следните три схеми:

1. Оценяване през семестъра чрез текущо оценяване ( ТО).

Студентът трябва да е получил на двете семестриални контролни оценки минимум Среден (3) и да е посещавал повече от 50% от занятията. Тогава той получава крайна оценка равна на средно аритметично от оценките на контролните. Тази крайна оценка може да се повиши, ако студента защити курсова работа. Курсовата работа трябва да се представи до 13-та седмица чрез системата MOODLE НБУ и да е добре оформена.

2. Комбинирано оценяване. Студент, който е посещавал повече от 50% от занятията може да получи комбинирано оценяване. В този случай студентът ползва оценка, която е различна от Слаб(2), получена на едно от семестриалните контролни и се явява по време на сесия на материала от другото контролно. Ако получи на изпита оценка минимум Среден (3), то крайната оценка е средно аритметично на получената оценка и семестриалната оценка, която ползва. Ако получи на изпита Слаб (2), то и крайната оценка е Слаб (2).

3. Оценяване изцяло по време на сесия-финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит.

а) Писмен изпит. Студентът получава задачи, които решава писмено.

б) Устен изпит. Студентът защитава курсова работа. (Препоръчително е представянето на курсовата работа да става чрез системата MOODLE НБУ поне един ден преди изпита.)

Крайната оценка е средно аритметично от оценките на двете части.