Електронен каталог

проф. д-р Светла Христова

проф. д-р Светла Христова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0888 960 068
Приемно време:
Вторник 13:00-14:15 404
1 корпус
имейл
телефон I Корпус
Четвъртък 13:00-15:30 404
1 корпус
имейл
телефон I Корпус

Професионална автобиография:


Проф.д-р Светла Йорданова Христова е преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия.

Родена е в София, завършила е магистърска степен по българска филология в СУ „Климент Охридски”, специализирала е кинознание във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”.

Работила е в Студия за игрални филми „Бояна” като скриптър;

В ТСО „Българска кинематография”- като специалист по филмопроизводство;

Била е PR на филморазпространителската фирма “Брайт айдиас” .

Член е на Съюза на българските филмови дейци, гилдия кинодраматурзи.

Сценаристка е на документалните филми :

„Блян за свобода” – реж. Кирил Кирилов, 54 мин.

”Вяра” – реж. Мая Вапцарова, 54 мин.

„Не чакай ме” – реж.Ралица Димитрова, 54 мин.

„Копривщица – при българските корени” – реж. Людмил Христов, 54 м.

и рекламни спотове.

Драматургичен консултант на българо-македонската продукция „Вишнева градина” /2010/ реж.Гоце Димовски

и на сериала „Седем часа разлика”/2011/ /реж. Магърдич Халваджиян/ в подготвителния му период.

„През сълзи“ – реж. Станимир Трифонов /2015/

„Усмивките на българските кинокомедии“ - реж. Иван Георгиев-ГЕЦ, Р.Илиев /2015/

"Професор Людмил Христов и новата вълна" - съсценарист, реж. Борислава Димова/2019/

Преподава кинодраматургия и писане на активен рекламен текст в Нов български университет от 1997 г. Автор на бакалавърската и на магистърската специализация по кинодраматургия и на специализацията „Филмово и телевизионно продуцентство“ към магистърската програма „Филмово и телевизионно изкуство“.

Доктор на НБУ /2008 г/

В 2010 г. получава докторска степен по филология в Института за литература - БАН шифър 05.04.01.“Теория и история на литературата”, защитена пред ВАК с дисертация : „Сценарийният сюжет” (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника)

Защитава хабилитационният си труд „Киносценарият – написване и пренаписване” с шифър 05.08.03. “Кинознание, киноизкуство и телевизия”” през 2011 г. и получава академичната длъжност "доцент".

С академична длъжност „професор“ от 2017 г. по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство.


Публикации:


Проф. д-р Светла Христова е автор на четири монографии:

„Да напишем киносценарий” – 2003 г. изд. на НБУ, 243 стр. изчерпан тираж, книгата е достъпна в Научния електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/958/

„Сценарийният сюжет” - 2010 г., изд. на НБУ, 345 стр. изд. на НБУ,

второ издание в издателството на НБУ (2016)

Отзиви за книгата: Неделчо Милев „ И теоретичен труд, и учебно пособие (за книгата „Сценарийният сюжет“)" - сп.“Кино“, бр.3-4, 2010 ;

Стефан Серезлиев „Sign cafe препоръчва: „Сценарийният сюжет (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника)“, сп. Sign cafe, бр.8, 2010;

Христо Кафтанджиев „Сценарийният сюжет“ на Светла Христова“ – „Медии и обществени комуникации“ – електронно издание на журналистическия факултет в СУ „Кл.Охридски“, май 2010 – http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=42

Отзив на Йордан Ефтимов за „Сценарийния сюжет“в предаването „Зона за четене“ в телевизия PRОBG от 30 април, 09:34 ч.

„Киносценарият – написване и пренаписване” – 2012 г., изд. Сиела, 202 стр.,

второ издание в Издателство на НБУ 2020 г.

„За комедията в българското игрално кино“ – 2017 г., изд. на НБУ, 158 стр.

и следните публикации в специализирания научен печат:

1. Христова, Светла. Сюжетът – механика на разказ: Трансформациите в повествованието, според Цветан Тодоров, сп. Кино, 2002, бр.6, стр. 38-41

2. Христова, Светла. Действието като проблем в сценарното писане. Доклад, изнесен пред общоуниверситетския семинар „Науката, разбирана и правена”, водещи – проф. Б. Богданов, дфн, доц. д-р Орлин Тодоров, проф. Христо Тодоров, 4.01.2006г., 13 стр. В научния електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/768/

3. Христова, Светла . По пътя към себепознанието, сп. «Кино», бр.2, 2007, стр.50-52. В научния електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/961/

4. Христова, Светла. Някои наратологични категории и принципи в сюжетното изграждане на киносценария, сп. Кино, бр. 2, 2008, стр.53-59 В научния електронен архив на НБУ http://eprints.nbu.bg/960/

5. „Сценарийният сюжет“ (Проблеми на практическото обучение посценарийна техника). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ В Научния електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/1607/

6. Христова, Светла. „Драматургията в риалити форматите – брутално контролирана за комерсиални цели“ – доклад от научната конференция „Риалити форматите – комуникативни, естетически и комерсиални предизвикателства и възможности“ – май 2011 г. “ - в Научния електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/769/

7. Христова, Светла. „Интерпретационни игри за сценарийния текст“- Изкуствоведчески четения 2013г. на Института за изследване на изкуствата-БАН , изд. на БАН (2015), ISSN: 1313-2342

8. Христова, Светла. „Встъпителни думи за мястото на комедията в българското игрално кино“. В: Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2014-2015, посветен на 100-годишнината на българското кино, изд. на НБУ

ISBN 978-954-535-963-7

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2014-2015

9. Христова, Светла. „Идиоматика и интерпретация на киносценария“ В: Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на проф. Людмил Христов, изд. на НБУ (2017), ISBN: 978-954-535-067-5

10. Христова, Светла. "История за филма "Герловска история" В:Годишник на департамент "Нова българистика" Българистика Nuova ІV (2019) ISSN 2603-4808

11. Христова, Светла. “Дейността на Атанас Славов в българското кино“ в New art module. Art readings -2021.Personalia. Изкуствоведски четения в БАН 13-15 април 2021 г.

Съставителство и редактиране на сборници:

1. Звуко-зримият образ – сборник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ (2013), изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева.

2. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2013-2014 г., изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Научна редакция – доц. д-р Светла Христова, ISSBN 978-954-536-886-9

3. Съставителство, редакция и предговор на филмографската монография Анимационният свят на Иван Веселинов, (2015), изд. на НБУ – на български език - ISSBN978-954-535-840-1 и на английски език: The Animated World of Ivan Vesselinov ISSBN 978-954-535-842-5

4. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2014-2015, посветен на 100-годишнината на българското кино, изд. на НБУ, в сътрудничество с гл. ас. д-р Елизавета Боева и гл. ас. д-р Румяна Стефанова. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова ISBN 978-954-535-963-7 В научния електронен архив на НБУ: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2014-2015

5. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ за 2015-2016, изд. на НБУ, в сътрудничество с доц. д-р Елизавета Боева. Научна редакция на Годишника – доц. д-р Светла Христова , ISSN 2535-1079 В научния електронен архив на НБУ: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2015-2016

6. Редактор на "Ориент SEXpress" - издателство на НБУ, 2019 г.

7. Aвтор на предговора „Да преоткриеш свободата“за албума „Гротески и карикатури на Иван Веселинов“- изд. на НБУ, 2021 г.

Курсове от текущия семестър: