Електронен каталог

гл. ас. Бойка Бъчварова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
0888463615
Приемно време:

Професионална автобиография:


English text - down below

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН: българска филология в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", дипломиране – октомври 1979 г.; магистърска теза: “Стилистичните замени в двете издания на романа “Тютюн”.

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ: курс “Информатика за филолози” – СУ “Св. Климент Охридски”; курсове по английски език (две дипломи) в Центъра за изучаване на чужди езици (ДЕО към СУ), курсове по FrontPage и DreamWeaver в НБУ.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: свободно за професионални нужди – английски и френски, много висока степен на владеене – руски, средна степен – испански (изучаван като втори език във 9 ФЕГ, София).

РАБОТА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА :

ИЧС, София (сега ДЕО към СУ) – асистент от 01. 04. 1980 г., старши асистент от 1984 г. в Научната лаборатория по приложна, математическа и социолингвистика; главен асистент от 01. 04. 1990 г. в същата лаборатория;

Нов български университет – хоноруван асистент от учебната 1996/97 до 1998/99 г.; щатен гл. ас. в Центъра за оценяване от 01. 07. 1999 г., отг. направление “Общообразователни изпити” – български език, чужди езици, компютърни умения: Формиране и поддържане на компютърна банка от тестови задачи, стандартизиране на изискванията към изпитваните лица и за стандартизиране на банката от тестови задачи във връзка с уеднаквяването им с международно признатите равнища за сертифициране.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ: езикова работа във фонетична лаборатория (Tandberg и Revox – процесорно управляема), компютърна учебна лаборатория (Comodore 6084, Правец-82 и 8М, BBC-Acorn с процесор 6502 и IBM/AT, XT и т.н. до съвременните конфигурации); осигуряване на компютърни банки за обучение и обективни тестове по чужди езици и български като чужд; изходни задания, алгоритми, компютърни програмни разработки и дидактичен материал за почти всички продукти, с които разполага и работи лабораторията; съавтор в колектив, който осъществи по класическа методика две банки (A и В) с тестови задачи; съавтор на напълно осигурен със статистическа мотивировка сборник задачи за самоподготовка; участие и в международна разработка на софтуер за езикова работа към НИС на СУ –алгоритъм за генератор на задачи за езиково обучение; участие в дейността за институционално развитие на образованието, поддържана от HESP (на равнище НБУ) и от МОН (на равнище средно образование в РБ).

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: Български език като чужд – 1980 до 1997 (след 1982 – в аудио- и компютърна езикова лаборатория); Компютърна текстообработка – 1995-1998 г.; Въведение в Excel – 1999-2001 г.; Текстообработка и работа с персонален компютър – от 1998-2005; Информационни технологии в академична среда – 2005 до момента; български език в Практикум по езикова култура – от 1999 г. до момента, Средства за представяне в публичното пространство – от 2002 г. до момента, История на писмеността - от 2005 до момента, Семиотичен анализ на медийната комуникация - от 2006 до момента, практикум по съвременен български за преводачи - от 2006 до момента, Правоговор: норма и вариативност - от 2007.

ЗАЯВЕНИ КУРСОВЕ: Семиотика на писмената реч, Графични защити на смисъла в писмения текст, Проблеми на българското езикознание през ХХ век, Добрият български език, Езикова култура за всекиго.

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ: Телевизия “7 дни” – “Език свещен…” – 7-минутна седмична рубрика в “Плетеница” (предаване за българската култура); Телевизия “ЕСЕТ” – “Езикова култура за всекиго” (в съавторство с Б. Георгиев)25-минутно образователно предаване.

CV - Boyka Batchvarova

PERSONAL INFORMATION

E-mail bbuchvarova@nbu.bg, boykab@gmail.com, boykab@abv.bg

WORK EXPERIENCE

• Dates (from – to) 2005-2008

• Name and address of employer New Bulgarian University, 21 Montevideo

street, 1618 Sofia, Bulgaria

• Type of business or sector Senior Assistant Professor

• Occupation or position held Southeast European Centre for Semiotic

Studies. Teaching Semiotics of Media,

History of Writing, Public Appearance

Skills, Bulgarian Phonetics, Bulgarian

Language, Computer Skills

• Main activities and responsibilities Research in the field of

Linguistics, Anthropology, Applied Semiotics

• Dates (from – to) 1998-2005

• Name and address of employer New Bulgarian University, 21 Montevideo street, 1618 Sofia, Bulgaria

• Type of business or sector Senior Assistant Professor

• Occupation or position held Assessment Center& Skill Tests – Bulgarian

Language, Foreign Languages, Computer Skills

• Main activities and responsibilities Methodology of Education and

Evaluation, Test Sessions Management

• Dates (from – to) 1980-1998

• Name and address of employer Institute for Foreign Languages, 15 Kosta

Lulchev street, 1504 Sofia, Bulgaria

• Type of business or sector Senior Assistant Professor (1986-1998),

Assistant Professor (1980-1986)

• Occupation or position held Teacher ; Research Fellow in the Laboratory

of Applied, Math & Socio Linguistics

• Main activities and responsibilities Teaching Bulgarian as a

Foreign Language, Computer Assisted Language

Learning, Methodology of Education and

Evaluation, Methodology of Word&Text

Processing

• Dates (from – to) 1973-1975

• Name and address of employer State Bank DSK, 29 Moskovska street, 1000

Sofia, Bulgaria

• Type of business or sector Accountant

• Occupation or position held Employee

• Dates (from – to) 1972-1973

• Name and address of employer ELECTRONIKA Factory, 60 Shipchenski prohod

street, 1504 Sofia, Bulgaria

• Type of business or sector Technician

• Occupation or position held Worker

EDUCATION AND TRAINING

• Dates (from – to) 1975-1980; 1985-1986

• Name and type of organization providing education and training

Sofia University "Saint Kliment Ohridski",

1. Faculty (School) of Slavic Philology;

2. Postgraduating School (Department)

• Principal subjects/

occupational skills covered 1. Bulgarian Philology;

2. Informatics for Philologists

• Title of qualification

awarded 1. Master Degree;

2. Postgraduating 9-month Course

• Level in national classification

(if appropriate) Master in Philologies

PERSONAL SKILLS

AND COMPETENCES

Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

MOTHER TONGUE Bulgarian

OTHER LANGUAGES ENGLISH

• Reading skills good

• Writing skills good

• Verbal skills good

FRENCH

• Reading skills excellent

• Writing skills good

• Verbal skills good

SPANISH

• Reading skills basic

• Writing skills basic

• Verbal skills basic

RUSSIAN

• Reading skills excellent

• Writing skills excellent

• Verbal skills excellent

SOCIAL SKILLS

AND COMPETENCES

Living and working with other people, in multicultural environments, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), etc.

EASY AND PERFECT WORKING WITH OTHER PEOPLE, IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS, IN POSITIONS WHERE COMMUNICATION IS IMPORTANT AND SITUATIONS WHERE TEAMWORK IS ESSENTIAL

ORGANIZATIONAL SKILLS

AND COMPETENCES

Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc. GOOD LEVEL: USED TO BE A LEADER OF 50 PERSONS: ITEM-WRITERS, TEST-EXPERTS, AND MEMBERS OF ASSESSMENT TEAMS.

TECHNICAL SKILLS

AND COMPETENCES

With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc. TANDBERG & REVOX LANGUAGE LABORATORIES;

COMPUTERS: COMODORE-6084, ПРАВЕЦ-82, BBC-ACORN, IBM/AT/ XT ETC. UP TO THE NOWADAYS CONFIGURATIONS& RELEVANT OPERATING SYSTEMS

MSOFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT – EXCELLENT, ACCESS - BASIC.

FRONTPAGE, DREAMWEAVER

ARTISTIC SKILLS

AND COMPETENCES

Music, writing, design, etc. DRAMA THEATER, WRITING


Публикации:


Курсове от текущия семестър: