Електронен каталог

доц. д-р Тонко Петков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888519402
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1. В. Борисов, Т. Петков (1978) Пътно-транспортните произшествия поради техническа неизправност на моторните превозни средства и правната отговорност/в сб. Втора научно-техн. конференция с межд. участие "Организ. и безопасност на движението по пътищата и в населените места", Част. 1, с. 23-29

2. Т. Петков, Св. Станулов (1979) Определяне на оптималното количество самолетообслужваща техника и перонна механизация за летище София с използуване на теорията за масовото обслужване и математическо моделиране/в Сб. Нови методи и технологии в транспорта, 1979 г., с. 59-63.

3. Т. Петков (1981) Съвременни тенденции в развитието на автомобилния транспорт у нас и в чужбина/в Сборник материали за учебната година по безопасността на движението, София, Техника, 1981 г., с. 114-124

4. Св. Станулов, Т. Петков, Ч. Калоянов (1981) Приложение на имитационното моделиране при разработване на методика за определяне количеството горивозареждащи машини и аеродрумни пускови агрегати/в Сб. Сборник-доклади ЮНС-35 години ВНВВУ "Г. Бенковски", т. VI.Технология и ремонт на бойната техника, 1981 г., с. 165-172.

5. Св. Станулов, Т. Петков, Ч. Калоянов (1981) Автоматизирана система за оперативно планиране обслужването на самолетите на перона от самолетообслужващата техника/в Сб. Сборник-доклади ЮНС 35 години ВНВВУ Г. Бенковски, 1981 г. с. 173-180

6. В. Г. Коваленко, Т. П. Петков (1982) Определение периодичности профилактики специализированных автотранспортных средств в условиях ограниченного пребивания в подсистеме технической эксплуатации /в Сб. Прогрессивные процессы технической эксплуатации автомобилей, 1982 г. М.:МАДИ, с. 119-122.

7. В. Г. Коваленко, Т. П. Петков (1983) Техническое обслуживание и трудозатраты при эксплуатации автоцистерн-заправщиков /в Сб. Прогрессивные формы организации технической эксплуатации автомобилей, 1983 г., М.:МАДИ, с. 104-108

8. Пл. Марков, Св. Станулов, Т. Петков (1983) Автоматизиране на планирането и управлението на перонното обслужване от самолетообслужващата техника/в Бюлетин на ИВТ, 1983 г., Х4,с. 18-23

9. Св. Станулов, Т. Петков (1983) Някои проблеми на управлението на системата за перонно обслужване на самолетите със самолетообслужваща техника/в Сб. Бюлетин ИВТ 1983 г, Х4,с. 24-29

10. А.Андонов, Г.Милков, Св.Станулов, Т.Петков (1983) Изследване на информационната натовареност на ръководителите на полетите в летище София/в Сб. Бюлетин ИВТ, 1983 г. Х4,с. 53-59

11. Т.Петков (1983) Място на заводските и отраслови нормали в системата за управление на качеството на обслужване на пътниците във въздушния транспорт/в Сб. Бюлетин ИВТ, бр. 5/6 1983 г.

12. В. Г. Коваленко, Т. П. Петков (1984) Нормативы трудоемкости ТО и ТР специализированных автомобилей сп. Автомобильный транспорт, Х1,1984 г., с. 30-32,

13. Т. Петков (1984) Разработка системы управления техническим обслуживанием и текущим ремонтом автоцистерн-заправщиков в автохозяйствах гражданской авиации, автореферат дисс., М.:МАДИ, 1984 г.

14. Т. Петков, Св. Станулов (1985) Метод за определяне на техническия резерв самолетообслужваща техника/в Сб. Сборник-доклади ЮНС-40 години ВНВВУ Г. Бенковски, 1985,с. 251-258

15. А. Пачев, Т. Петков (1985) Някои методически проблеми при нормализацията на българската терминология във въздушния транспорт/в Сб. Сборник-доклади ЮНС 40 години ВНВВУ Г. Бенковски, 1985 г., с. 308-314

16. Т. Петков, Й. Бобев, Й. Карамалаков (1985) Модел за формиране цената на някои обслужващи операции в летищата/в Сб. Научно- приложна конференция Научното и техническо творчество- ускорител на техническия прогрес в гражданската авиация, май 1985 г., с. 19-26.

17. Ф. Фильовски, Е. Григоров, М. Йорданов, Т. Петков(1987) Летищно обслужване на самолетите, Икоинформ, София 1987 г. 210 с.

18. Д. Димитров, Т. Петков, (1987) Наставление за летищната служба в гражданската авиация на НРБ (НЛС ГА-88), Военно издателство, София, 1987 г. 200 с.

19. Т. Петков (1988) Летищно осигуряване на полетите /Сб. Трудове на ИВТ, т. 1,1988 г., с. 84-101

20. К. Калчев, Т. Петков (1988) Система за дистанционно управление на електросъоръженията/ в Сб. Трудове на ИВТ, т. 1, 1988 г., с. 131-139

21. Т. Петков, К. Калчев (1988) Анализ на технико-икономическите условия за оптимизиране на енергопотреблението на разсъсредоточени осветителни системи/в Сб. Трудове на ИВТ, т. 1,1988 г., с. 121-130

22. Т. Петков, М. Йорданов, И. Павлов, П. Задгорски (1988) Правилник по безопасността на труда в гражданската авиация София, 1988, 133 с.

23. Т. Петков (1989) Проблеми на развитието на материално-техническата база на летищата у нас/в Сб. II научна конференция с международно участие Съвременни проблеми на управлението на търговията и транспорта, 1989 г., с.

24. Св. Станулов, Й. Бобев, Т. Петков (1989) Проблеми на организационно-управленската структура на фирма БГА Балкан /в Сб. II научна конференция с международно участие Съвременни проблеми на управлението на търговията и транспорта, 1989 г., с.

25. Т. Петков (1990) Имитационен модел на работата на летище/в Сб. Сборник-доклади ЮНС 45 години ВНВВУ Г. Бенковски, 1990 г. с.

26. T.Петков, Св.Станулов (1994).Някои проблеми на приватизацията на въздушния транспорт у нас./В сб. “Научно-практическа конференция на тема: “Развитие и преструктуриране на транспорта в България”, 2-3 юни 1994 г, София, с.21-22

27. Св.Станулов, Т.Петков (1994) Актуални проблеми на изграждането на големи транспортни обекти (по примера на летище София)/ В сб Научно-практическа конференция на тема: “Развитие и преструктуриране на транспорта в България”, 2-3 юни 1994 г, София, с.37-41

28. Т.Петков (1994).Проблеми на методическото осигуряване при изготвяне на оценка на въздействието на летищата върху околната среда/ В сб Научно-практическа конференция на тема: “Развитие и преструктуриране на транспорта в България”, 2-3 юни 1994 г, София, с.46-48

29. Коцев, Т. Петков, Св. Станулов (1995) Използуване на нетравиални закони на разпределение при метрологичните измервания и стохастическата обработка на данните / в Сб. Доклади “Национална конференция с международно участие на тема ”Метрологичното осигуряване при пазарната икономика-Метрология’95”, s.147-149

30. Т.Петков, Св. Станулов (1995) Концепция за системата на нормативната уредба на въздухоплаването у нас (инженерни аспекти)/ в Научно-тематичен сборник ЮНС 50 години ВНВВУ Г. Бенковски, т.1. Авиация и космонавтика, Долна Митрополия, 1995 г., с. 371-377

31. Т.Петков (1995) Методически подходи към изследването и управлението на системата за аварийно–спасително осигуряване в летищата)/ в Научно-тематичен сборник ЮНС 50 години ВНВВУ Г. Бенковски, т.1. Авиация и космонавтика, Долна Митрополия, 1995 г., с. 378-386

32. М.Кузманов, Т.Петков (1995) Нови моменти в изискванията за бреветиране на авиацаионния персонал)/ в Научно-тематичен сборник ЮНС 50 години ВНВВУ Г. Бенковски, т.1. Авиация и космонавтика, Долна Митрополия, 1995 г., с. 401-407

33. Т.Петков, Ал.Коцев, Ст.Йотов. (1995) Типов модел на движенията на въздухоплавателни средства в района на летище с оглед прогнозното оценяване на аваиационния шум. Методика за разработване./в Сборник-доклади Военен научно-технически институт, Военен научно-технически институт. Научна сесия “Въоръжение и военна техника на 2000 -та година”, 18-20 декември 1995 г. Том VII. Авиационна техника, с. 67-69

34. Т.Петков, Ст.Йотов (1995) Към въпроса за избора на индекс за прогнозна оценка на авиационния шум около летище ./в Сборник-доклади Военен научно-технически институт, Военен научно-технически институт. Научна сесия “Въоръжение и военна техника на 2000 -та година”, 18-20 декември 1995 г. Том VII. Авиационна техника, с. 70-74

35. Ал.Коцев, Т.Петков (1995) Относително декорелиране на характеристиките на авиационната техника при краткосрочно прогнозиране на техническото състояние и техническия ресурс./в Сборник-доклади Военен научно-технически институт, Военен научно-технически институт. Научна сесия “Въоръжение и военна техника на 2000 -та година”, 18-20 декември 1995 г. Том VII. Авиационна техника, с. 65-66

36. Йотов С. Й., Т.П.Петков. (1996) Адаптивна мониторингова система за оценка на околната среда в района на летище/ в сб. 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 22-23 май 1996 г. Том 1. Авиация и космонавтика, ВВВУ Г.Бенковски, Долна Митрополия, 1996 г. с.113-118

37. Коцев А.И., Т.П. Петков, Н.И.Петров (1996) Изследване на влиянието на статистическите разпределения на Вейбул при оптимизиране на обслужването на авиационната техника по състояние/ в сб. 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 22-23 май 1996 г. Том 1. Авиация и космонавтика, ВВВУ Г.Бенковски, Долна Митрополия, 1996 г. с.119-122

38. Петков Т.П., С. Й. Йотов. Я. Костов (1996) Типов модел на движенията на въздухоплавателни средства в района на летище София с оглед прогнозното оценяване на авиационния шум / в сб. 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 22-23 май 1996 г. Том 1. Авиация и космонавтика, ВВВУ Г.Бенковски, Долна Митрополия, 1996 г. с.134-140

39. Коцев А.И., Т.П.Петков, Н.И.Петров. (1996) Методика за прецизни измервания на електомагнитни полета / в сб. 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 22-23 май 1996 г. Том 2. Математика, физика, изчислителна и комуникационна техника, електротехника, автоматика и метрология, ВВВУ Г.Бенковски, Долна Митрополия, 1996 г. с.206-210

40. Т.П.Петков, Ал.Коцев, Я.Костов. (1996) Изследване на въздействието върху околната среда на летище София по метода на прогнозната оценка на авиационния шум. Планиране на изследването и предварителни резултати./в сб. Научна сесия с международно участие “Хемусь96”. Доклади, Пловдив 1996 г, с.204-209

41. А.И.Коцев, Т.П.Петков. (1996) Стохастическа оценка на риска за “трети” лица в прилетищните зони/в сб. Научна сесия с международно участие “Хемус’96”. Доклади, Пловдив 1996 г, с.210-215

42. А.И.Коцев, Т.П.Петков, Св.М.Асенов, Н.И.Петров. (1996) Увеличаване на ресурса на авиационната техника по текущо състояние при осигуряване безопасност на полетите/в сб. Научна сесия с международно участие “Хемус’96”. Доклади, Пловдив 1996 г, с.216-221

43. Тонко Петков. (1997) Модел за сертификация и лицензиране при летищното осигуряване на полетите (Летища и летищни оператори)/в сб. Пета национална конференция с международно участие „Стандартизация-търговия-потребители’97”, с.117-120;

44. Коцев А.И., Петков Т.П., Петров Н.И. (1997) метрологични системи за измерване на примеси в течни, прахообразни и въздушни субтракти по ?, ?- методи /Сб. Научни трудове книжка 52 Химия и физика. Ремонт на въоръжението и техниката. ДВГ и механика на машините, Юбилейна научна сесия '97 с международно учстие, ВВОУ "Васил Левски", В. Търново 1997 г, стр. 366-369

45. Т. Петков (2000) Пазарът на въздухоплавателните услуги в Република България/в сб. Преструктуриране на транспорта в България и интегрирането му с Европейстата транспортна система, Научна конференция 50 години специалност Икономика на транспорт, УНСС, с.48-53

46. Т.П.Петков (2000) Проблеми на националната стандартизационна уредба в областта на гражданското въздухоплаване/Научна конференция : Перспективи в развитието на авиационната техника и възоръжение, ВА, 28 ноември 2000, Сборник с доклади, с.283-289

47. Б.И. Маджаров, Т. П. Петков (2000) Концепция за изграждане на система за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, търпящи бедствие/ Научна конференция : Перспективи в развитието на авиационната техника и възоръжение, ВА, 28 ноември 2000, Сборник с доклади, с.243-249

48. Т.Петков (2001) Оценка на въздействието на авиационния шум, създаван при функциониране на летище София. Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 1/2001 г, с.24-29

49. Ж. Стайков, Т. Търновска, Т.Петков, Д.Димитров (2001) Върху някои неблагоприятни аспекти в здравното състояние на населението, живеещо в близост до летище София/ в Сб. Юбилейна научно-приложна конференция “30 години Институт по въздушен транспорт”, София, 2002, с.246-251

50. Т.Петков (2001) Анализ и формални прогнози за пътникооборота през основните международни летища у нас/ в Сб. Юбилейна научно-приложна конференция “30 години Институт по въздушен транспорт”, София, 2002, с.203-210

51. Т.Петков (2001) Шумът от наземния транспорт в град София/ в Сб. Юбилейна научно-приложна конференция “30 години Институт по въздушен транспорт”, София, 2002, с.211-220

52. Св. Станулов, Т.Петков, П.Пехливанов, Л. Хаджиев (2001) Българското гражданско въздухоплаване. Някои актуални проблеми в Сб. Юбилейна научно-приложна конференция “30 години Институт по въздушен транспорт”, София, 2002, с.272-307

53. Св. Станулов, Т.Петков, Й. Йоцов, Л. Хаджиев (2003) Чартърните превози в България: състояние и перспективи /в-к Икономически живот, бр.1/2003 г (брошура 491)

54. Т.П.Петков, Ил.Ангелов, М.Георгиев, Р.Гуглев, А.Чальова, К. Глушкова, В.Топалова, Д.Тодорова (2003) Мерки за ограничаване на въздействието на авиационния шум върху жилищната среда около летище София. Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 2/2003 г, с.4-9

55. Петков Т.П. (2003) Влияние върху околната среда на използването на летище София. Основни елементи/ в сб. Motauto’03 40 years Faculty of Transport of Technical Universuty-Sofia. Proceedings Vol. II “Automobile Technics and Transport”, 01-03 Oct. 2003, p.188-193

56. Петков Т.П. (2003) Проблеми на концесионирането на летищата у нас/в сб.Юбилейна научна сесия “10 години катедра “ Въздушен транспорт”, октомври 2003, с.285-292

57. Н.Петров, Г.Панайотова, Т.Петков (2003) Aнализ на данни от сблъсквания на летателни апарати с птици/в сб.Юбилейна научна сесия “10 години катедра “ Въздушен транспорт”, октомври 2003, с.121-124

58. Петков Т.П. (2003) Методика за оценка на въздействието на авиационния шум върху околната среда. Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 2/2003 г, с.68-74

59. Т.Петков, А. Терзиева. (2003) Актуализиране на типовия модел на движенията на самолетите, използващи летище София в сб.Тринадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с.405-408

60. Петков Т.П. (2003). Основни резултати от изследване на въздействието на авиационния шум върху жилищната среда около летищата Варна и Бургас в сб.Тринадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с.409-414

61. Tanya Turnovska, Jeni Staykova, Tonko Petkov (2004). Health assessment of populations living close to the airport of Bourgas, Bulgaria/Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:5-10

62. Т.Петков (2004) Актуални проблеми на българското гражданско въздухоплаване/в-к Икономически живот, 28.04.2004 г, бр. 28(брошура 506)

63. T.Петков, И.Ангелов, М.Георгиев (2004) Оценка на потенциалното въздействие на авиационния шум след изграждане на аеродрум Албена/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 2/2004 г, с.16-24

64. Т.Петков (2004) Оценка на необходимата пропускателна способност на пътническия терминал на летище Бургас в сб.Четиринадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с.73-78

65. Т.Петков (2004) Оценка на необходимата пропускателна способност на пътническия терминал на летище Варна в сб.Четиринадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с.79-84

66. Т.Петков (2005) Постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване. Модели за финансиране в сб. Петнадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2005”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с.III-17-III-24

67. Т.Петков (2005) Проблеми на професионалната квалификация във въздухоплаването у нас с оглед стандартите на Европейския съюз и ИКАО, в сб. Петнадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2005”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”, с. XI-5-XI-10

68. Т.Петков (2006). Взаимоотношение образование-професионална квалификация във въздухоплаването с оглед стандартите на Европейския Съюз и ИКАО, в сб. Шестнадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2006”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”,

69. Т.Петков (2006). Постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване. Модели за разпределение на oтговорностите, в сб. Шестнадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2006”. Сборник доклади./ВТУ “Т.Каблешков”

70. Т.Петков (2006) Отражение на новите норми за гранични нива на шума върху хигиенно-защитната зона на летищата у нас/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 3-4/2006 г, с.4-9

71. Т.П.Петков, Св.Д. Станулов. (2007) Опыт Болгарии при адаптации национального законодательства к нормативной базе Европейского союза в области гражданской авиации/в сб. Матерiали VIII Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii „Авиа-2007”, 25-27 квiтня, Том I, Kиiв 2007, 13.91-13.94

72. Т.Петков. (2007) Методи за оценка на пропускателната способност на пътнически терминал / Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2008 , с.I-29-I-33

73. Т.Петков. (2007) Имитационен модел за оценка на пропускателната способност на пътнически терминал / Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2007, Част I , с.I-34-I-42

74. Т.Петков (2007) За хигиенно-защитната зона около летище/Акустика, 2007, бр.9, с.51-55

75. Т.Петков (2007) Авиационният шум около летищата Варна и Бургас/Акустика, 2007, бр.9, с.45-50

76. Т.Петков (2007) Оценка на разпространението на авиационния шум около летищата Варна и Бургас/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 3-4/2007 г, с.10-18

77. Т.Петков.(2008) Приватизация и концесиониране на летищата и обслужващи дейности във въздухоплаването: резултати, проблеми, перспективи/ Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2008 , с.III-35-III-44

78. Т.Петков.(2008) Приложимост на принципа за равенство и недискриминация в нормативната уредба на гражданското въздухоплаване/ Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2008 , с. с.III-83-III-91

79. Петров Н., Бойчев Б., Петков Т., Петров М.(2008) Измервания и оценка на електромагнитните излъчвания в работната среда в РВД/Machines, Technologies, Materials. International virtual journal, год. II, br.8-9/2008, s.83-84

80. Т.Петков.(2008) За ефективността на нормативната уредба по защита на населението от авиационния шум в околната среда/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 4/2008 г, с.72-81

81. Т.Петков, В.Станева.(2009) Пазарът на въздухоплавателните услуги у нас/ Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2009 , с.III-30-III-41

82. Т.Петков.(2009) Проблеми по прилагането на актове на Европейския съюз в областта на въздухоплаването у нас / Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, 2009 , с.I-7-I-13

83. Стайкова Ж., Тырновска Т., Петков Т.(2009) Экологические аспекты жилых районов города Софии рассположенных вблизи от аэропорта. Материалы международной научно-практической конференции „Гармонизация европейских и российских нормативных документов по защите населения от повышенного шума” Москва-София-Кавала 2009 г, с.186-191.

84. T.Петков, М.Георгиев, Б.Михайлов, А.Михневски (2010) Разполагане на системи за мониторинг на авиационния шум около летищата Варна И Бургас/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 1/2010 г, с.5-16

85.Т.Петков (2011) Летища (учебник)/Изд. ТУ София, 2011 г, 217 с.

86. В.Станева, Т.Петков (2011). Модел за осигуряване прозрачност на разходите по наземно обслужване и летищните такси./Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, part 1,2011 , с.III-7-III-15

87. Т.Петков (2011). Прогноза за шумовата обстановка около летищата Бургас и Варна/./Механика, транспорт и комуникации, бр. 3, part 1,2011 , с.III-51-III-60.

88. Т.Петков (2012) Опит за анализ на стратегическите карти за шум и планове за действие с оглед авиационния шум./ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 1/2012 г, с.79-75

89. T.Петков (2013) Някои проблеми, свързани с финансиране на дейностите по постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване/ Механика, транспорт и комуникации, т.11, бр., 3/3013, part 1,2013 , с.III-104-III-112

90. Т.Петков (2014) Екологична такса в международните летища у нас./ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 2/2014 г, с.5-12

91. T.Петков, Св. Станулов, Й.Йоцев (2015) Aктуален обзор на българската авиационна индустрия / Механика, транспорт и комуникации, том 13/бр.3/1, 2015 г., с. III-67 –III-72

92. T.Петков, Св. Станулов, Й.Йоцев (2015) Aктуален обзор на българската авиационна индустрия (летищни дейности)/ Механика, транспорт и комуникации, том 13/бр.3/1, 2015 г., с. III-63 –III-78

93. В. Станева, Т. Петков (2016) Концесионирането на гражданските летища за обществено ползване в Република България/ Механика, транспорт и комуникации, том 15/бр.3/1, 2016 г., с. III-14 –III-20

94. Т.Петков (2017) Разработване на проект на правно обвързан модел за прилагане на санкции/глоби при управление на въздействието на авиационния шум върху живеещите около летищата/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, книжка 3/2017 г, с.5-12

95. Т.Петков, Й. Йоцев (2017) Някои проблеми на инвазията на нискоразходните превозвачи на българския пазар/ Механика, транспорт и комуникации, том 15/бр.3/1, 2017 г., с. III-1 –III-6

96. В. Станева, Т. Петков, Й.Йоцев, Хр.Станев (2018) Относно някои проблеми, свързани с концесията на летище софия/ Механика, транспорт и комуникации, том 16/бр.3/1, 2018 г., с. III-61 –III-65

97. В. Станева, Т. Петков, Й.Йоцев, Хр.Станев (2018) Критичен анализ на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г., Част Въздушен транспорт/ Механика, транспорт и комуникации, том 16/бр.3/1, 2018 г., с. III-67 –III-76.

98. Т.Петков (2018) Анализ на обявените в Сборника аеронавигационна информация и публикация на Република България процедури за намаляване на шума/ Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 4, 2018, с. 5-9

99. E. Rancheva, T. Petkov, Stela Todorova (2019) Economic Effects and Invasion of LowCost Carriers on the Bulgarian Air Market/Marketing and Branding Research 5(2018) 111-121

100. Т.Петков, Й.Йоцев, В.Станева (2019) Оценка на българския въздушно-транспортен пазар/ Механика, транспорт и комуникации, том 17/бр.3, 2019 г., с. III-67 –III-72.

Курсове от текущия семестър: