Електронен каталог

Весела Банова

Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
0885 36 20 27
Приемно време:

Професионална автобиография:


Весела Банова е клиничен психолог и психоаналитик. Родена е в Сливен през 1960 г. Завършва психология в СУ „Климент Охридски” през 1983. Няколко години по-късно придобива специалност по клинична психология. През 1996-97 специализира психомоторно възпитание в Католическия Университет Лувен-ла-Ньов в Белгия. Работи като психолог и научен сътрудник по възрастова психология в Научен институт по педиатрия и в Национален Център по Хигиена. Национален консултант на МЗ по реформата на домовете „Майка и дете”, започнала през 1997г. Работата и с психичното страдание на деца, изоставени от своите родители в домовете, я отвежда в областта на закрилата на децата в риск. От 2002 г. до 2008 г. е Зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От 2008 година работи в сдружение „Дете и пространство” и активно участва в процеса на деинституционализация на децата в риск в България. През 2012 защитава докторска теза по социология на тема „Социални политики за закрила на деца в риск”. От 2008 година е член на комисията за борба с трафика на хора ГРЕТА към Съвета на Европа.

Весела Банова е председател на психоаналитичната школа Българско общество за лаканианска психоанализа и зам.-председател на Българска асоциация по психотерапия. Тя е редактор и съставител на 15 сборника и наръчници в областта на приложната психоанализа и работата с деца в риск.


Публикации:


Автор на следните книги:

„Ръководство по релационна психомоторика”,

2001 г.

„Психомоторно развитие и Психомоторни практики”, Словото, 2003 г.

„Методи за повишаване на ефективността на

екипа”, София, 2007 г.

Банова В. и Ганева М., Модели за социална работа с деца, Бургаски свободен университет, Бургас, 2008 г.

«Наръчник за организация, управление и функциониране на Център за обществена подкрепа», Фондация ЕКИП, 2009 г.

Статии и научни доклади:

Банова В., Л. Жупунов., Няколко опорни точки в срещите ни с деца от ранна и предучилищна възраст.

- В: Как да разговаряме, играем и слушаме детето. Сборник с материали за работа с деца и родители, София, 2011

Банова В., Някои клинични аспекти в работата с клиенти в семейно-консултативните центрове. – В: Как да разговаряме, играем и слушаме детето. Сборник с материали за работа с деца и родители, София, 2011

Банова В., Една добра практика, която доведе до създаването на нови услуги на изхода на специализираните институции за юноши. – В: Наръчник за добри практики за специалисти, работещи с деца от институции. За експертния и технически персонал, обслужващ децата и юношите, настанени в ДДЛРГ „Ю. Гагарин”, социални работници, психолози, педагози и други специалисти от общността, НПО и други регионални институции, Ямбол, 2010

Банова В., Програмата „Голям брат, голяма сестра” – пример за добра практика в работата с доброволци. – В: Наръчник за добри практики за специалисти, работещи с деца от институции. За експертния и технически персонал, обслужващ децата и юношите, настанени в ДДЛРГ „Ю. Гагарин”, социални работници, психолози, педагози и други специалисти от общността, НПО и други регионални институции, Ямбол, 2010

Банова В., Един случай: За Виктор, който ме научи да не търся под вола яйце. – В: Наръчник за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в „Център за социална рехабилитация и интеграция”, социални работници, здравни работници от общността, НПО и други регоинални институции, по проект „Създаване на център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 0 до 3 год. При ДМСГД – Варна, 2010.

Банова В., Пространство на символичната игра. Възможни интерпретации на някои игри в психомоторното ателие. – В: Наръчник за експертния и технически персонал, обслужващ децата, настанени в „Център за социална рехабилитация и интеграция”, социални работници, здравни работници от общността, НПО и други регоинални институции, по проект „Създаване на център за социална рехабилитация и интеграция на деца от 0 до 3 год. При ДМСГД – Варна, 2010.

Банова В. , Деца лишени от родителска грижа,

Последици от ранната раздяла с майката и

живота в институция. Практическа педиатрия,

2010.

Банова В., Двадесет мнения за прилагане на

Политиките за детето в България по повод

20-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за закрила на детето. Постижения и нерешени въпроси, ноември 2009 г.

Банова В., Приказките, които могат да отворят място за словото „гратис”. – В: Да научим езика на детето, София, 2009

Банова В., Някои насоки за работа с родителите на деца, които посещават дневен център за деца с увреждания, Международна социална служба – България и сдружение „Дете и пространство”, 2008

Банова В., Някои насоки за работа с родители,

които посещават дневни центрове за деца с

деца с увреждания, МСС, 2008 г.

Banova V., In the Best Interest of the Child? In: NLS Bulletin No 2 (2007) (New Lacanian School of Psychoanalysis)

Банова В., Да пораснеш като откриеш какъв си бил отвъд императива на родителите, - В: Белезите на различието, ред. В. Банова, София 2006

Банова В., Психомоторно развитие от 0 до 7 годишна възраст. – В: Ръководство за изследване на детето – II част, ред. Б. Минчев, “Веда Словена – ЖГ”, София, 2004

Банова В., Приемна грижа – мост между децата в риск и семействата. – В: Приемна грижа -

участници и взаимодействия. Международно

сравнително изследване, София, 2004

Банова В., Пътят на една реформа. – В: Бюлетин на ДАЗД «Институциите за деца – настояще и бъдеще. 2002, 1.

Банова В., Превенция на изоставянето като предпоставка за ефективна държавна политика

За деинституционализацията на грижите за деца. – В: Бюлетин на Държавната агенция за закрила на детето, 2001, 2.

Банова В., Детето от 3 до 6 години. – В: Ръководство за

Изследване на детето – I част /Психологически, педагогически и специално-педагогически аспекти/, ред. Б. Минчев, «Веда Словена – Ж.Г.», София, 2000

Банова В., Понятието за дете в добро душевно здраве според Доналд Уиникът и Франсоаз Долто. – В: Педиатрия, 1998, 2

Банова В., М. Петрова, Специфични особености на връзката възрастен-дете, в условията на затворени детски заведения, Психология, 1997

Банова В., Психологическа готовност за постъпване в училище. – В: Психологично изследване на детето, «Веда Словена – Ж. Г.»р София, 1996

Банова, В., Маркова Р., Decormis-Branchi Cl., J. Charmasson. Споделяне на едногодишен опит от въвеждане на „работата в екип”, като основен механизъм на интеграция на деца с проблеми в развитието и поведението в дом „Майка и дете”, Педиатрия, 1996

Банова В., Френската детска градина и превенцията на психичното здраве, Предучилищно възпитание, 1995, 5.

Костадинова К., Цветкова М., Татьозов Т.,

Банова В. Общуване между деца от ранното детство в детски заведения. Предучилищно възпитание, 1995, 5.

Цветкова М.,Татьозов Т., Дойчинова А., Пръвчев Б., Банова В., Гатев В., Състояние на детските ясли в София през периода 1990-1992 г., Хигиена и здравеопазване, 1994, 2.

Цветкова М., Банова В., Взаимодействие на децата с връстници в ранното детство., Българско списание по психология, 1993, 3.

Банова В. , Негативни емоционални нагласи при деца с остра левкемия по време на хоспитализация., Психология, 1992.

Ниньо Ш., Бобев Д., Христозова Ил, Маркова В., Деонтологични аспекти в детската онкология, Педиатрия, 1987, 2.

Маркова В., Особености и динамика в емоционално афективната-сфера на деца със системни злокачествени заболявания, Сборник доклади от Националния симпозиум на младите педиатри, София, 1986,40-50.

Маркова В., Киров И., Приложение на игрова

терапия при деца със злокачествени хемопатии.,

Педиатрия, 1986, 2.

Маркова В., Взаимовръзки между съдържанието

на афективните негативни нагласи и социално-

ситуативната тревожност, Психология, 1986, 5 .

Маркова В., Бобев Д., Калев Ил, Христозова И.,Равнище на тревожност при деца със системни

Злокачествени заболявания, Педиатрия, 1986, 2.

Курсове от текущия семестър: