Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Аспектите на организацията на управление на знания, проектното финансиране за иновации, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аспектите на съвременните иновационни технологии, реализация на инвестиционни и технологични проекти в телекомуникациите и компютърните технологии. Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. TCMM026 Модерна електроника за компютърни и комуникационни системи TCMM033 Самостоятелна работа: Електроника за компютърни и комуникационни системи
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM049 Самостоятелна работа: Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM273 Предприемачество в електронните медии TCMM279 Практика: Предприемачество в електронните медии TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • проф. Антони Славински TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM045 Самостоятелна работа: Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM048 Самостоятелна работа: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM049 Самостоятелна работа: Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM248 Партньорство и бизнес интеграция във високите технологии TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things) TCMM372 Иновации и защита на интелектуална собственост
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM029 Мобилни системи и мрежи TCMM036 Практика: Радиокомуникационни системи и мрежи TCMM249 Стандарти за качество и управление на риска TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • доц. д-р Божана Гиндева TCMM046 Самостоятелна работа: Стопанско управление в електронните съобщения TCMM370 Стопанско управление в електронните съобщения
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMM027 ITU бизнесмодел на телекомуникационен оператор TCMM034 Самостоятелна работа: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM045 Самостоятелна работа: Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM048 Самостоятелна работа: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMM030 Компютърни и комуникационни системи и мрежи TCMM037 Семинар: Комуникационни системи и мрежи TCMM040 Методики и приложения за технологичен одит на мрежи TCMM047 Семинар: Методики и приложения за технологичен одит на мрежи TCMM290 Семинар: Интегрирани услуги през хибридни мрежи TCMM357 Облачни технологии (Cloud Computing) TCMM373 Комуникационни терминали от следващо поколение
 • доц. д-р Георги Илиев TCMM031 Решаване на оптимизационни проблеми с електронни таблици TCMM038 Семинар: Оптимизационни и числени задачи в телекомуникациите TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things)
 • доц. д-р Георги Петров TCMM043 Иновационен инженеринг TCMM050 Семинар: Иновационен инженеринг TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM028 Одит на знания и иновации TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM035 Семинар: Одит на знания и иновации TCMM044 Самостоятелна работа: Техники за креативно мислене TCMM248 Партньорство и бизнес интеграция във високите технологии TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания TCMM360 Системи за управления на знания TCMM372 Иновации и защита на интелектуална собственост
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11) TCMM359 Интелигентни транспортни системи TCMM374 Конвергентни услуги за крайния потребител
 • доц. д-р Камен Рангелов TCMM373 Комуникационни терминали от следващо поколение
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM263 Семантичен уеб (WEB 3) TCMM277 Проект: Семантичен уеб (WEB 3)
 • доц. д-р Светлана Съйкова TCMM044 Самостоятелна работа: Техники за креативно мислене
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM040 Методики и приложения за технологичен одит на мрежи TCMM047 Семинар: Методики и приложения за технологичен одит на мрежи TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things) TCMM357 Облачни технологии (Cloud Computing) TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • д-р Мариана Дамова TCMM263 Семантичен уеб (WEB 3) TCMM277 Проект: Семантичен уеб (WEB 3)
 • д-р Петър Статев TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM049 Самостоятелна работа: Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM248 Партньорство и бизнес интеграция във високите технологии
 • Емил Тотоманов   TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM048 Самостоятелна работа: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM372 Иновации и защита на интелектуална собственост
 • Красимир Димитров   TCMM360 Системи за управления на знания
 • Кристиан Томов   TCMM040 Методики и приложения за технологичен одит на мрежи TCMM047 Семинар: Методики и приложения за технологичен одит на мрежи
 • Чавдар Кочев   TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11) TCMM374 Конвергентни услуги за крайния потребител