Организационна и социална психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана подготовка по проблемите на човешкото поведение в работна и социална среда. Фокусът е върху взаимодействието между организациите и хората, които работят в тях/или с тях с цел повишаване на тяхната ефективност. Извеждат се допирните точки на социалната и организационната психология, акцентирайки върху социално психологическите процеси в трудовите и граждански организации. Отличителна черта на програмата е изучаването и разбирането на организационните процеси от различни перспективи - на индивидуално, групово и организационно равнище.

Програмата има практическа насоченост - освен задълбочени теоретични познания, тя включва и провеждането на реални изследвания и практически упражнения, като по този начин подготвя студентите да развиват и прилагат уменията необходими за успешна реализация в света на бизнеса и управлението на човешките ресурси.

прочети още
Организационна и социална психология
 • проф. Георги Карастоянов, д.н. OSPM003 Теория и практика на лидерството OSPM016 Преговаряне, разрешаване на конфликти и медиация OSPM021 Практика: Преговаряне и разрешаване на конфликти
 • проф. Сава Джонев, д.н. OSPM017 Междуличностни отношения в работна среда
 • проф. Снежана Илиева, д.н. OSPM015 Мотивация и нагласи към труда OSPM027 Организационно развитие и консултиране OSPM031 Управление на организационната култура
 • проф. д-р Елена Андонова PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст
 • проф. д-р Емилия Алексиева OSPM028 Кариерно консултиране PSYB002 Увод в експерименталните изследвания
 • проф. д-р Енчо Герганов OSPM045 Методи за диагностика на екипно и организационно ниво PSYB002 Увод в експерименталните изследвания
 • проф. д-р Катя Стойчева OSPM033 Творчеството в организациите
 • проф. д-р Красимир Калинов OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология
 • доц. д-р Димитър Панайотов OSPM002 Организационно поведение OSPM032 Професионален коучинг OSPM043 Психология и бизнес среда
 • доц. д-р Елена Паспаланова OSPM003 Теория и практика на лидерството OSPM005 Социална и емоционална интелигентност OSPM016 Преговаряне, разрешаване на конфликти и медиация OSPM020 Комуникация и промяна на мнението OSPM023 Семинар: Съвременни въпроси в социалната психология OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM041 Стаж: Оценка и развитие на човешките ресурси PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Елмира Банчева OSPM004 Психология на човешките ресурси OSPM018 Тренинги: теория, дизайн и оценяване OSPM027 Организационно развитие и консултиране
 • доц. д-р Маргарита Дилова OSPM015 Мотивация и нагласи към труда OSPM019 Психология на зрялата възраст OSPM044 Методи за индивидуална диагностика PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст
 • гл. ас. д-р Методи Коралов OSPM005 Социална и емоционална интелигентност OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология OSPM011 Самостоятелна работа: Количествен анализ на данни OSPM013 Самостоятелна работа: Емоционално интелигентното работно място OSPM020 Комуникация и промяна на мнението OSPM022 Самостоятелна работа: Стилове на комуникация OSPM023 Семинар: Съвременни въпроси в социалната психология OSPM026 Самостоятелна работа: Здравето на работното място: психологически аспекти OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM041 Стаж: Оценка и развитие на човешките ресурси PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Соня Драгова OSPM002 Организационно поведение OSPM007 Анализ на работата и подбор на персонала OSPM008 Практика: Умения за интервюиране OSPM009 Семинар: Библиографски умения OSPM010 Семинар: Умения за презентиране OSPM026 Самостоятелна работа: Здравето на работното място: психологически аспекти OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM035 Семинар: Кариерно развитие на организационния психолог OSPM036 Семинар: Съвременни въпроси в организационната психология OSPM041 Стаж: Оценка и развитие на човешките ресурси PSYB602 Организационна психология PSYB719 Психология на труда PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB795 Самостоятелна работа: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • д-р Диана Христова OSPM019 Психология на зрялата възраст
 • д-р Елена Алтимирска OSPM024 Самостоятелна работа: Диагностика в организацията
 • д-р Елена Алтимирска OSPM004 Психология на човешките ресурси OSPM044 Методи за индивидуална диагностика OSPM045 Методи за диагностика на екипно и организационно ниво
 • д-р Калин Янев OSPM002 Организационно поведение OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология OSPM011 Самостоятелна работа: Количествен анализ на данни OSPM036 Семинар: Съвременни въпроси в организационната психология
 • Ивайло Гърков   OSPM043 Психология и бизнес среда
 • Иван Нейков OSPM042 Трудово-правни аспекти при управление на човешките ресурси
 • Мария Николова   OSPM032 Професионален коучинг
 • Мария Николова OSPM018 Тренинги: теория, дизайн и оценяване OSPM040 Практика: Тренинги и обучения