Електронен каталог

проф. д-р Софка Матеева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Софка Георгиева Матеева

профeсор, доктор

Образование:

• През 2007 година става професор по Правна социология ( шифър 05.05.22 )

• През 2002 година се хабилитира като доцент по Методи за изследване на комуникациите ( 05.11.03 )

• През 1980 година защитава дисертационен труд по проблеми на контрола в управлението

• През 1975 година спечелва конкурс за задочна аспирантура в катедра „Социология на управлението” в Института за социално управление – София

• Дипломира се през 1970 година като „икономист” по специалност „Икономика на индустрията”

• През 1965-1970 година е редовна студентка във Висшия икономически институт „Карл Маркс” – София, сега Университет за национално и световно стопанство

• Родена на 10 март 1946 година в град Пловдив, където завършва основно и средно образование

Професионална реализация:

• През 2000 година започва работа в Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград първоначално като хоноруван преподавател, а по-късно като редовен доцент в катедра „Връзки с обществеността”

• През 1994 година постъпва на работа в Националния център за изучаване на общественото мнение ( НЦИОМ ) към Народното събрание и БАН, където става ръководител на отдел „Методика и организация на изследванията”

• През 1990 година създава ( в съдружие ) частна изследователска агенция „Бюро за масови допитвания - Сигма”, където е изпълнителен директор

• Работи дълги години като социолог-изследовател в различни изследователски институти

Специализации, семинари и лекции в чужбина:

• Специализация в Московската държавна юридическа академия ( МГЮА ) ( септември-октомври 2005 г. )

• Семинар в град Льовен ( Белгия ) през месец януари 1997 година, посветен на развитието на предприятията в условията на прехода, осъществяван от бившите социалистически страни. Организатор – Институтът за Централно и Източноевропейски изследвания към Католическия университет в град Льовен, Белгия

• Лекции по темата за преустройството на политическата система в България, изнесени в Чехословакия ( Прага, Братислава, Кладно и други градове ) . Посещението е организирано през 1989 година от Дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков” и аналогичното чехословашко дружество „Знание”

• Обмен на практически опит в Института за изучаване на общественото мнение към Министерския съвет на Полша и в Краковския институт за изследване на медиите – декември 1988 година

• Специализация по социално-икономически проблеми в Академията за обществени науки – Москва ( януари-март 1983 година )

Публикации след 2000 г.:

Книги:

• „Обществено мнение и правно регулиране”, Университетско издателство

„Н. Рилски”, 2007 г.

• „Изследване на комуникациите и общественото мнение”, Университетско издателство „Н. Рилски”, 2002 г.

По-важни студии и статии:

• Законотворчество как итеративный процесс. Lexx Russica №1 Московская государственная юридическая академия 2009 г., стр.43

• Обществено мнение и право. Годишник: Наука, образование, изкуство. Т.1, ч.1, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2007 г., стр. 187

• The public opinion about Bulgarian`s legal awareness. http//press.swu.bg (e pub), 2007

• Комуникации и памет в обществото. Научни известия на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Г.1, кн.1, 2005 г., стр.354

• Изследване на публиките за изграждане на ефективни връзки с обществеността. Сборник „Социална динамика и връзки с обществеността”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004 г., стр.35

• Социална динамика и законотворчество, Научни известия на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”,, Г.3, кн.1 ( приета за печат 2008 г. )

• Legal sociology: Its modern dimensions, (The scientific paper is in the press 2008 г.)

• Властта на медиите в обществото. Известия по история, Университетско издателство, 2003, стр.336

Доклади и изказвания на научни конференции:

• Правната социология - съвременни измерения, доклад пред Международна научна конференция „Социология и право” - 150 години от раждането на Емил Дюркем, проведена от 29 до 31 май 2008 г.

• Обществени нагласи за присъединяване на България към Европейския съюз, доклад пред Международна научна конференция на тема „Европейската интеграция и проблемите на историческото образование”, проведена от 9 до 12 април 2002 г. в град Сандански

• Властта на медиите в обществото, доклад на Научна конференция на тема „Власт и социум”, проведена в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград от 9 до 11 ноември 2001 г. ( сб. „Известия по история” т.1, 2003 г., стр.336 )

• Студентски барометър - студентите за себе си и за своята реализация, доклад пред Международна конференция на тема “ Връзки с обществеността, образование, обществено обслужване”, проведена в Благоевград от 10 до 14 април 2001 г.

• Обществена комуникация и историческа памет, доклад пред научна конференция на катедра „История на България и археология”, на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград на тема „История и памет в Българското пространство”, проведена на 21 и 22 ноември 2002 г.

Участие в по-значими социологически изследвания и допитвания до общественото мнение:

От 1970 до 2000 г. проф. Софка Матеева работи като социолог-изследовател в различни изследователски институти и през този период участва в голям брой социологически изследвания и допитвания до общественото мнение по актуални теми на политическия, икономическия, социалния и културния живот на страната. В тези изследвания, тя е член на авторския колектив, а на не малка част от тях е и ръководител на изследователския екип.

Някои от по-важните изследвания са:

• България и Европейската общност, НЦИОМ, 1995 г.

• Младите хора в условията на преход, НЦИОМ, 1998 г.

• Развитие на предприятията в преход - международен проект, ръководен от Католическия университет в гр. Льовен, Белгия, проведено на три етапа: 1996 г., 1997 г. И 1998 г.

• Япония през погледа на българина, НЦИОМ, 1997 г.

• Национални избори – международен проект за електорални изследвания, ръководен от Охайския университет - САЩ, 1996 г.

• Проблеми на работещата българка, проведено в Клуб на деловата жена „Етерна”, София, 1997 г.

• Готовност за участие в приватизацията, проведено от БМД „Сигма”, 1992 г.

• Президентски избори`92, панелно изследване, проведено от БМД „Сигма”, 1991-1992 г. ( по заявка на Президентството )

• Всекидневникът в живота на българина, проведено от БМД „Сигма”, 1992 г. ( по заявка на в. „Демокрация” )

• Представи и ориентации на българина за изход от кризата, проведено от БМД „Сигма”, 1991 г.

• Телевизионните потоци в България - част от международно сравнително изследване, проведено от БМД „Сигма”, 1991 г. ( по поръчка на ЮНЕСКО )

• Социалната цена на прехода към пазарна икономика, проведено от БМД „Сигма”, 1990 г. ( по заявка на Съюза на икономистите в България )

• Отношение на българите към страните и народите от Западна Европа, проведено от БМД „Сигма”, 1990 г. ( по заявка на Министерство на външните работи )

• Националната кръгла маса, проведено от БМД „Сигма”, 1990 г. ( по заявка на Професионалните съюзи )

• Парламентарни избори`90, проведено от БМД „Сигма”, 1990 г. ( по заявка на Тристранната комисия за координиране на интересите към Министерски съвет )

• „Обратната вълна” – социологическо изследване, проведено от Института по социология на БАН, 1989 г. и други.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: