Електронен каталог

проф. Малина Новкиришка-Стоянова д.н.

проф. Малина Новкиришка-Стоянова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 15:30-17:30 410 I Корпус
Петък 15:30-17:30 410 I Корпус

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

1. Име: Малина Николова Новкиришка- Стоянова

2. Образование:

1976-1981 г.- Френска езикова гимназия- гр. Враца

1981-1986 г. - СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност право;

1988- 1992 г. - докторантура по Римско частно право;

1997 г.- доктор по право- дисертация по Римско частно право ;

2000 г.- доцент по Римско частно право- 05.05.04.

2009 г.- професор по Римско частно право- 05.05.04

2016 г.- доктор на науките по Римско право

3. Ползвани езици:

писмено и говоримо: френски, италиански, руски;

писмено: английски, испански, португалски, латински.

4. Специализации по Римско частно право и история на европейското частно право

• 1987- Римско частно право- в СУ “Св. Климент Охридски”- София;

• 1988- Римско частно право- история и институции- в: МГУ “М.В.Ломоносов”- Москва, СССР

• 1993, 1996-7– Римско частно право и права на античното Средиземноморие- в: Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’ Oriente Mediterraneo - Facolta di Giurisprudenza- Universita «La Sapienza » -Рим, Италия

• 1996- История на европейското частно право – в: Institut International de l’Unification du Droit Prive UNIDROIT- Рим, Италия.

• 2005-2006- Римско частно право – в: Universite de Neuchatel и Universite bilingue de Fribourg- Швейцария

• 2006- Римското частно право в Европа- в: Institut suisse de droit compare ISDC- Lausanne и Fonds Katzarovi pres de l’ Universite de Geneve- Швейцария

5. Професионален опит:

• асистент (1993 г.), главен асистент (1997 г.), доцент (2000 г.)и професор (2009 г.) по Римско частно право в ПУ “Паисий Хилендарски”;

• хоноруван асистент по Римско частно право в СУ “Св. Климент Охридски” от 1988 г., гост- доцент,гост- професор и професор по Римско частно право (от 2005 г. и до момента);

• доцент и професор по Римско частно право в НБУ(от 2003 г. до момента)

• семинарни занятия и курс от лекции по Римско частно право и Правна култура на древността в НБУ (1992-4), и по Римско частно право в УНСС (1992-3) и БСУ (2000-2001)

• съветник, старши съветник, държавен съветник и правен съветник в Дирекция “Правна” на Министерския съвет- от 1992 г. и до момента;

• съветник в постоянни комисии в Народното събрание- 1995-2001 г.

• преподавател в Института по публична администрация и европейска интеграция и в специалност „Европеистика” на ФФ на СУ „Св. Климент охридски”- курсове по нормотворчество, достъп до информация, защита на личните данни, оценка на законодателството и пр. (от 2000 г. до момента)

• юридически консултант в частни фирми (до 1992 г.).


Публикации:


КНИГИ

1. Дългосрочните поземлени отношения в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 228 с.

2. Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). С., Демакс, 2000. 312 с.

3. Правната регламентация на емфитевзата в римското право. С., Агенция „Стратегма“, 2000. 312 с.

4. Компетентности на общинските съвети, кметове на общини и на общинската администрация. [Преглед на спец. закони]. С., Инициатива местно самоуправление, 2001. 380 с.

5. Дюнан, Жан-Филип и Паскал Пишона. Римско право. Речник на основните термини. С., Сиела, 2007. XXII, 260 с. (Предг., бел. и науч. ред.: … - VIII-XXII, 247-257). 2. доп. изд., С., 2010.

6. Антични кодификации. С., 2008. 432 с.

7. Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008. (Съставител и автор на статия).

8. Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008. 180 c. (Съставител и автор на статия

9. De criminibus. [Сборник статии]. С., 2008. 176 с.

10. Precarium. Кн. 1. Понятие, източници, развитие. С., 2008. 540 с.

11. Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. (Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони). С., Сиби, 2009. 192 с. (Съавт.: М. Костова, Т. Пиперков; науч. ред. на превода от латински и авт. на Закони и компилации, цитирани в Collatio legum Mosaicarum et Romanorum: …). (Библиогр. 181-190; рез. на англ. ез.).

12. 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С.,Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011. 292 с. (Състав. и съавт. на предг.: …, Д. Токушев).

13. De constitutionibus principum Serdicae datis. (Императорски конституции, издадени в Сердика). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. 360 с. (Състав.: …, М. Костова, Т. Пиперков).

14. Михаил Андреев. Избрани трудове. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 928 с. (Състав. и съавт. на предг.: Д. Токушев, ...).

15. Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Междунар. науч. конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013. 400 с. (Отг. ред. и състав.: ...).

16. Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013. 608 с. (Състав. и предг.: ..., С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

17. De jure publico. [Студии по Римско публично право]. С., Сиела, 2013. 620 с. (Библиогр.: с. 553-616; рез. на бълг. и англ. ез.: с. 617-618). (Рец.: Аребола, Ванеса Понте – Общество и право, 2014, № 4, 96-101).

18. Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 144 с. (Състав. и предг.: ...).

19. Религиозната толерантност в съвременния свят. [Сборник статии и доклади, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮФ, 2013-2014]. С., Еко Принт, 2014. 164 с. (Състав. и предг.: ...).

20. Актуални аспекти на религиозната толерантност в България- Сборник статии и доклади от научния колоквиум „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“- Пловдив, 30 май 2014 г., C., 2014 (съставител съвместно с проф. д-р Ванеса Понте и доц. д-р Петя Неделева)

21. Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 424 с. (Състав.: ...).

22. Publicum ius. С., ЕкоПринт, 2016. 800 с. (Изд. е голям формат).

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

23. Enchiridium. [Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 308 с.

24. Practicum. [Учебно помагало]. С., Стратегма, 2006. 348 с.

25. Виртуален учебен курс по римско частно право. С., 2007. 370 с. [С ежегодна актуализация на сайта на НБУ - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102].

26. Виртуален учебен курс по римско публично право. С., 2013. 190 с. [С ежегодна актуализация на сайта на НБУ - http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102].

СТУДИИ И СТАТИИ

27. Поземленият прекариум в следкласическото римско право. – Съвр. право, 1991, № 1, 64-72.

28. Поземлените концесии в римското право. – Правна мисъл, 1996, № 2, 145-163.

29. Произход на емфитевзата в римското право. – Год. СУ. Юрид. фак., 85, [1992], 1996, 33-102.

30. Наемът на вектигален имот в Римското право. – Юрид. свят, 2000, № 2, 65-89.

31. Пекулият - форма на участие на роби и подвластни в търговията [в римското право]. – Търг. право, 2000, № 3, 37-49.

32. Поземлените концесии в античните правни системи. – Правна мисъл, 2000, № 2, 58-75.

33. Понятието за пекулия в римското право. – В: Юрид. сб. БСУ, 2000.

34. Правната регламентация на емфитевзата в Дигестите. – Правна мисъл, 2000, № 3, 67-78.

35. Църковната емфитевза в римското право. – Духовна култура, 2000, № 5, 20-30.

36. De emphyteutico iure. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7. (Право). Т. 1. Пловдив, 2000, 49-118.

37. Следкласическото римско право и проблемът с пустеещите земи. – В: Научни трудове на ПУ. Кн. 7. (Право). Т. 3. Пловдив, [2002], 2004, 29-55.

38. Гражданското участие и общественото обсъждане като форма на участие на обществеността в процеса на подготовката на нормативни актове. – Публ. администрация, 2005, № 1, 25-33.

39. За суперфицията в Римското право. – Правна мисъл, 2005, №1, 3-19.

40. За договорният характер на римския прекарий. – В: Юбилеен сборник на НБУ, 2006, 161-183.

41. Някои аспекти на превенцията на престъпността в Древния Рим. – В: Актуални проблеми на превенцията на престъпността. [Сборник от Международната научно- практическа конференция, Пловдив, 2005 г.]. Пловдив, 2006, 5-23.

42. Аспекти на реформите в римския наказателен процес по времето на Републиката. – В: Реформите в наказателното правосъдие: „за" и „против". [Сборник от материалите на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 20 юни 2006 г.]. Пловдив, 2007, 204-217.

43. Плебисцитите в Древния Рим. – Общество и право. 2007, № 8, 26-37.

44. Precarium и actio praescriptis verbis. – В: Юб. Сборник: 15 години ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”. Пловдив, 2007, 275-286.

45. Адвокатската професия в Древния Рим. – Адв. преглед, 2008, № 7, 25-34.

46. Държавното съкровище в Древния Рим. – Правен преглед, 2008, 5-13.

47. За някои аспекти на римскоправния режим на добива на подземни богатства. – Правна мисъл. 2008, № 3, 99- 115.

48. За правния статут на плода в майчината утроба. – Медицинско право, 2008, № 4, 23-33.

49. За римското право и правото на съвременна Европа. – В: Римско право и европейско право. [Сборник статии]. Пловдив, 2008, 53-87.

50. За хонорарното право и правото на хонорар. – Адв. преглед, 2008, № 10, 8-25.

51. Изборната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2008, № 9, 81-91.

52. Корупция е имало още в ХХІV в. пр.н.е. – Общество и право, 2008, № 7, 69-79.

53. Някои аспекти на организирана престъпност в Древния Рим. – В: Организираната престъпност – вчера, днес и утре. [Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конфер., организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, 9 май 2008 г.]. Пловдив, 2008, 183-218.

54. Отговорността на лекарите според римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 14-22.

55. Правен статут на лекарите в римското право. – Медицинско право, 2008, № 4, 7-13.

56. Прекарият и теорията на ненаименованите договори. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. С., 2008, 282-299.

57. Пряка демокрация и плебисцити в Древния Рим. – Правна мисъл, 2008, № 1, 75-95.

58. Римско право и кодификации. – В: Римско право и съвременни кодификации. [Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.]. С., 2008, 47-75.

59. Античните кодификации. - Law Journal of NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka_2.pdf).

60. Кодификациите в Древна Гърция. - Law Journal of NBU, 2008, № 3. (http//www.nbu.bg/ index.php?=965).

61. Кодификациите в Древния Изток. - Journal of Law, 2008, № 2. (http://www.nbu.bg/ PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/new_18_09-%20all_2-_2008_.doc.pdf).

62. Римско право и съвременни кодификации. [Предговор към материалите от научна конференция]. - Law Journal of NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka.pdf)

63. Ius gentium - римскоправни и съвременни аспекти. - Law Journal of NBU, 2008, № 4. (http//www.nbu.bg/index.php?=965).

64. Les investissements immobiliers dans l’Antiquité. – (www.prosperityunbound.com).

65. Quelques aspects de la rentabilité des biens immeubles construits à Rome. - (www.prosperityunbound.com).

66. За имуществото на короната според римското право. – Общество и право, 2009, № 9, 56-67.

67. Политическата корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 1, 106-113.

68. Реформи в семейното право в Древен Рим. - Правноинформационна система Апис-Време, 2009. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

69. Римски закони. – В: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). С., 2009, 142- 180.

70. Съдебната корупция в Древния Рим. – Общество и право, 2009, № 2, 80-88.

71. Ait praetor (за преторското право, неговото кодифициране и унифициране на правото чрез правоприлагането). – Правна мисъл, 2009, № 1, 72-85.

72. Адвокати на държавното съкровище. – Адв. преглед, 2010, № 12, 3-15.

73. Императорските конституции като източник на римското право. [Рубрика: История на нормотворчеството]. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg).

74. Императорските конституции като източник на римското право. – В: Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012, 19-69.

75. Пекулият и произходът на ограничената отговорност в римското частно право. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. [Юбилеен сб. по случай 80-годишнината на акад. проф. дюн Чудомир Големинов]. С., Фенея, 2010, 152-187.

76. Преторският едикт като източник на римското право. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика: История на нормотворчеството).

77. Становищата на юриспруденцията като източник на римското право. - Институт по нормотворчество (www.ldi.bg). (Рубрика: История на нормотворчеството).

78. Съвременният прекарий. – Съвр. право, 2010, № 4, 7-28.

79. Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (9 май 2010 г.). – (http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=6102).

80. Unus testis nulus testis. – Адв. преглед, 2010, № 1, 24- 30.

81. Администрация и административно право в Древния Рим. – В: Юбилеен сборник "20 години Нов български университет. Департамент „Право”. С., Фенея, 2011, 78-119.

82. Политика и престъпност – идеи от Древността. – В: Политика и престъпност. [Материали от Петата международна конференция по криминология и наказателно право, Пловдив, 19 юни 2010 г.]. Пловдив, 2011, 5-30.

83. Правно значение на мълчанието в римското право. – Адв. преглед, 2011, № 1, 3-11.

84. Прекарият в преторското право. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 277-302. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, ...).

85. Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (13 май 2011 г.). – (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/AnonsR4P-13.05.2011%20.pdf).

86. Правното образование в Древния Рим. – В: Правната наука – традиции и актуалност. [Сборник от научна конф. по случай петдесетата годишнинина на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г., организ. от ЮФ]. Пловдив, 2012, Унив. изд. П. Хилендарски, 42-58.

87. Преподаването на Римското право в началото на XXI век. – В: Правно-исторически проучвания, 1, 2012, № 1, 5-17. (Състав.: К. Паев, Я. Христов).

88. Сердикийският едикт на император Галерий от 30 април 311 г. – В: Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012, 201-231.

89. Lages и iura в следкласическото римско право. – В: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2, 2012. (http://www.nbu.bg/index.php?l=3265).

90. За правото като „изкуство за доброто и справедливото“. – В: Правото – изкуството за доброто и справедливото. [20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 161-174.

91. Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми. – Год. НБУ. Департамент „Право”, 1, [2012], 2013, 57-81. (Анот. на англ. ез.: с. 56).

92. За римското публично право. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 24-43. (Състав. и предг.: ..., С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

93. Изследването на римското публично право. – В: Развитие на публичното право. Традиции и съвременност. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф. на ЮФ при ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 23 май 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 13-36.

94. „Миланският едикт“ и правните аспекти на религиозната толерантност. – Норма, 2013, № 8, 8-33.

95. Преподаването на правото в Древния Рим и преподаването на римското право в съвременността. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013, 69-103. (Състав.: Ек. Матеева, Н. Колев).

96. Сердикийският едикт, Миланският едикт и религиозната толерантност в началото на IV в. – Studia iuridico-historica, 2, 2013, № 2, 3-19.

97. Система на престъпленията според Collatio legum Mosaicarum et Romanorum. – В: Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право. [Сборник материали от Петата междунар. научно-практ. конф., организ. от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Центъра за юрид. науки на БСУ, състояла се на 12 юни 2012 г.]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 22-54. (Състав.: Й. Айдаров).

98. Ius est ars. (За правото като изкуство). – В: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Кино Лазаров по случай 80 години от рождението му]. С., Фенея, 2013, 106-121. (Състав.: М. Славова).

99. L'édit de Serdika de L'empereur Galerius DU 30 avril 311. (RI §413490)- In: Revista General de Derecho romano 20 (2013)- http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11

100. Legal aspects of the Serdica Edict of Emperor Galerius (30 avril 311 AD). In: Serdica Еdict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Eds. V. Vachkova and D. Dimitrov. Sofia, 2013, pp. 27-48. (ISBN 978-954-378-102-7)

101. Императорските декрети и ролята на императора в правораздаването. - Год. НБУ. Департамент „Право“, 2, [2013], 2014, № 1, 113-129. (Анот. на англ. ез.: с. 112).

102. Миланският едикт и религиозното законодателство на император Константин. – В: Религиозната толерантност в древността. [Сборник статии и доклади]. С., 2014, 46-70. (Състав. и предг.: ...).

103. Римскоправната концепция за брака според Модестин. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. С., Сиби, 2014, 11-42. (Състав.: А. Шопов).

104. Римскоправна уредба на производството по фискални дела. - В: 100 години Върховен административен съд. [Сборник доклади от научна конф. в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 404-432. (Състав.: С. Пенов).

105. Римскоправната традиция и съвременният конституционализъм. - В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., 2014, 224-242. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).

106. Ius publicum – ius privatum. - В: Юбилеен сб. в чест на 85 годишн. от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 332-344.

107. Litus maris. - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., 2014, 19-52. (Състав.: ...).

108. Римскоправни основи на съвременния статус на религиозните организации- в: Сборник статии и доклади от научния колоквиум „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“- Пловдив, 30 май 2014 г., C., 2014

109. Римскоправни аспекти на имуществения статус на религиозните организации- в: Studia iuris (2) 2014- http://studiaiuris.com/en/broeve

110. За едно ползотворно сътрудничество във връзка с изучаването на римското право в Юридическия факултет на Софийския университет, в: на сайта на електронното списание http://www.legaleducation.eu/ -http://issuu.com/legalegaleducation/docs/

111. За медицината и правото в Древния Рим. - Год. НБУ, Департамен „Право“, 3, [2014], 2015, 39-51. (Анот. на англ. ез.: с. 38).

112. Ограниченията в дееспособността в римското право. – De jure, 2015, № 2 (11), 129-145.

113. Римскоправен режим на опазването и ползването на морския бряг. – Общество и право, 2015, № 4, 62-72.

114. Ius respondendi ex auctoritate principis. – Ius romanum, 1, 2015, № 1, 40-62. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).

115. Съвременните романистични изследвания и изучаването на римското публично право в България- в: Юбилеен сборник в чест на проф. Людмила Илиева, С., 2015 г.

116. Някои аспекти на отговорността на съдията в римското право - в: Studia iuris, (2) 2015

117. Исторически корени на правата на човека. – Общество и право, 2016, № 7, 88-96.

118. Auctoritas iuris-auctoritas principis (За авторитета и властта на правото на принцепса). - В: Сборник научни изследв. в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Медодий, 2016, 13-34. (Състав.: П. Сарафов, Б. Борисов; авт. на Слово в памет на Теодор Пиперков: П. Сарафов).

119. De Iure. - В: Право и права. [Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 199-240. (Състав.: С. Гройсман; предг.: Т. Колев, С. Гройсман).

120. Exercitor в римското частно право. - Ius romanum, 2, 2016, № 1, 89-107. (Рез. на бълг. и англ. ез. в края на изданието).

121. От римския конкубинат до съвременното фактическо съпружеско съжителство- правни и етични аспекти, в: Правно-исторически проучвания 2015, Година IV/Кн. 4. Благоевград, Издателство на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, 2016

122. Съвременните романистични изследвания и изучаването на римското публично право в България- в: Юбилеен сборник в чест на проф. Людмила Илиева, С., 2015 г.

123.

124. Concubinatus. - В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 171-193. (Състав.: Ц. Цанкова, Ек. Матеева, А. Станева).

125. Aspectos de la actividad administrativa en la provincia romana de Moesia Inferior en la etapa imperial- in : III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano, Torino, 7-8 del mayo de 2015. Hacia un Derecho Administrativo III, Madrid, 2016, 351-363.

126. Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство- Сборник статии и доклади от конференция „Законът на правото или правото на закона”, 20 ноември 2015 г., Нов български университет, София, 2016

127. Fundamentos romanos del uso de litus maris – за Rеvista general de derecho romano, Madrid, www. Iustel.com, 27 (2016);

128. Римскоправни основи на правовата държава и правното значение на плебисцитите –В: Сборник статии и доклади от конференцията, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?"- 11-12 юли 2016, С. 2017.

129. Аlgunas reflexiones sobre el tema de ius sacrum como elemento de la definición del derecho público por Ulpiano- Anuario de la Faculdad de Derecho de la Universidad de Alkala, 2016

130. Религиозната толерантност в Рим през езическия период- в: STUDIA IURIDICO–HISTORICA. Издание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Книжка 5, година V, 2016.

131. За римското наказателно право- в: Сборник статии от Научните четения в памет на проф. Венелин Ганев и проф. Никола Долапчиев, София, 2017

132. Praecepta iuris- принципи на римското право? - в: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади, С. 2017

133. IUS EST ARS ? ( Някои размисли за правото като изкуство или изкусно занятие и за неговото изучаване )- в: Сборник статии от Националната научна конференция „25 години Департамент „Право“ на НБУ, 14 декември,2016- през 2017 г. на http://ebox.nbu.bg/dp25/

134. Терминологията и основните понятия за държавно управление и публична власт в Римското право- в: Годишник на Департамент Право на НБУ за 2016, С. 2017.

135. Римскоправни идеи за едно съвременно понятие (soft law) – Сборник статии и доклади от конференцията "Soft Law и развитието на съвременното право" - 27.05.2016 г. , Пловдив, 2017;

136. Отговорността на pater familias за търговската дейност на неговите подвластни и роб- в: IUS ROMANUM 1/2017- FAMILIA- http://iusromanum.eu/documents/985691/3800325/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf/3146fa7f-b151-4e9e-9a00-4ca693617672

137. “Nasciturus pro iam nato habetur quotiens of commodis eius agitur”. Regole romane e la sua applicazione contemporanea- In: IUS ROMANUM 2/2017- UNIVERSUM IURIS ROMANI- https://iusromanum.eu/en/ii/2017?p_p_id=56_INSTANCE_n6rnhKuKLVfD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=12&p_p_col_count=43

138. Религиозната толерантност в Рим през езическия период – в: STUDIA IURIDICO–HISTORICA . Издание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, кн. 5, година V, 2016, Благоевград, 2017- 13-48, публикувано декември 2017 на сайта www.studia.iuridico-historica.bg

139. Сакралното и светското в римската концепция за публичното право- в Studia iuris, 2 /2017 на http://web.uni-plovdiv.bg/paunov/Stidia%20Iuris/broi%202%20-%202017/Malina%20Novkirishka.pdf

140. Древноримски идеи за правното образование и правните реформи- в: Сборник от Юбилейната конференция по повод на 25 години от създаването на ЮФ на ПУ, 29-20 септември 2017 г. , Пловдив, 2018, с. 653-674;

141. Администрация на aerarium и fiscus в Древния Рим - In: IUS ROMANUM 1/2018- ADMINISTRATIO - публикуване през юли 2017 на http://iusromanum.eu/bg/i/2018-administratio

142. Actiones adiecticiae qualitatis- в: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от националната научна конференция в чест на 95-та годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 15.12.2016 г., София, 2018, с. 64-92.

143. Публичноправни аспекти на римската суперфиция.- в: Годишник на Департамент „Право” на НБУ за 2017 г., С. 2018, с. 30- 55.

144. The right to life – some roman perspectives in modern Law – In:“From human rights to essential rights” edited by Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato, ISBN 978-886629-015-5; 978-83-62753-94-9; Józefów 2018, р. 53-63; .

145. De iure gentium europaeum- статия в сборник от Междуинституционалната научна конференция „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", НБУ, 10 ноември 2017 г. –http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=9#t - 49-68

146. За римския модел на границата между публичното и частното право“- статия в сборник от научната конференция „Право и граници“, СУ, 15 май 2018, С., 2018, с. 309- 341.

147. Ius vitae – spes vitae. Prospettive romane nella legislazione contemporanea (Правото на живот- надеждата за живот)- в: IUS ROMANUM 2/2018 - http://iusromanum.eu//ii/2018

148. Някои аспекти на неоснователното обогатяване в Римското право- в: Сборник от Четвъртата национална годишна конференция „Предизвикай: правото!“ на тема: „Предизвикай: неоснователното обогатяване!“, София, 19 октомври 2018 г., С., 2019, с. 33-70;

149. Похвално слово (laudatio) на церемонията по удостояването на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес с почетната титла doctor honoris causa на Нов български университет.- В: Law Journal of NBU, 3 (2018), с. 28-33 на https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university

150. Законодательная политика, законодательство, юридическое образование:размышления о Древнем Риме и современности , в: Кроткова Н.В. Quo Vadis, Justitia? Развитие правовых систем с позиции юридических факультетов, Государство и право, 2019, № 9, с.155- 167 и по- специално с. 159-160.

151. Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство- в: Сборник с доклади от Международната научна конференция „Право и културни ценности“, организирана от ЮФ на ПУ и ИДП при БАН, Пловдив, 16.11. 2018 г. , Пловдив, 2019, с. 153-196.

152. Една различна перспектива за правото на живот- в: Сборник статии и доклади от Международната научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, СУ, 10 декември 2018 г., С., 2019, с. 189-207

153. Peculium и аctio de peculio- IUS ROMANUM 1/2019 – с. 210- 250 на http://iusromanum.eu/documents/985691/6474724/pecunia_OFFICIAL.pdf/c0f97384-4481-4de0-9d9c-20d72036a4c1 -210-250

154. Защитата на изборите- защита на демокрацията в Древния Рим- в: „Правата на гражданите и тяхната защита“, Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г., с. 251-278 на https://law.nbu.bg/bg/publikacii/pravata-na-grazhdanite-i-tqhnata-zashtita

155. Plagium и плагиатство в Римското право. – в: Годишник на Департамент Право на НБУ в памет на Н. Манев за 2018, С., 2019, 85-106.

156. Законодателна политика, реформи в законодателството, правно образование- размисли за Древния Рим и съвременността- сборник статии от Кръглата маса на тема „QUO VADIS, JUSTITIA? Развитието на правните системи през погледа на юридическите факултети“, София, СУ, 14 март 2019 г.

157. Понятието за санкция в римското право – в: сборник статии от Научните четения на тема: „Санкциите в правото“, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, СУ, 15 март 2019 г, С., 2019, 263-287

158. Res publica - res privata et leurs transformations - l’exemple de l’emphytéose en Droit romain- IUS ROMANUM II/2019 с. 90-125.

159. Законодательная политика и и законодательные реформы – размышления о Древнем Риме и о современности.- В: Юридическая наука в современном мире: Россия и Болгария : монография под общ. ред. Е. А. Фроловой. Москва, 2020, с. 413-425.

160. Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство- в: Сборник с доклади от Международната научна конференция „Право и културни ценности“, организирана от ЮФ на ПУ и ИДП при БАН, Пловдив, 16.11. 2018 г. , Пловдив, 2019, с. 153-196.

161. Една различна перспектива за правото на живот- в: Сборник статии и доклади от Международната научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, СУ, 10 декември 2018 г., С., 2019, с. 189-207

162. Peculium и аctio de peculio- IUS ROMANUM 1/2019 – с. 210- 250 на http://iusromanum.eu/documents/985691/6474724/pecunia_OFFICIAL.pdf/c0f97384-4481-4de0-9d9c-20d72036a4c1 -210-250

163. Защитата на изборите- защита на демокрацията в Древния Рим- в: „Правата на гражданите и тяхната защита“, Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г., с. 251-278 на https://law.nbu.bg/bg/publikacii/pravata-na-grazhdanite-i-tqhnata-zashtita

164. Plagium и плагиатство в Римското право. – в: Годишник на Департамент Право на НБУ в памет на Н. Манев за 2018, С., 2019, 85-106.

165. Понятието за санкция в римското право – в: сборник статии от Научните четения на тема: „Санкциите в правото“, посветени на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция, СУ, 15 март 2019 г, С., 2019, 263-287

166. Res publica - res privata et leurs transformations - l’exemple de l’emphytéose en Droit romain- IUS ROMANUM II/2019, с. 90-125.

167. Законодательная политика и и законодательные реформы – размышления о Древнем Риме и о современности.- В: Юридическая наука в современном мире: Россия и Болгария : монография под общ. ред. Е. А. Фроловой. Москва, 2020, с. 413-425.

168. Законодателна политика, реформи в законодателството, правно образование- размисли за Древния Рим и съвременността- „QUO VADIS, JUSTITIA?“ Сборник доклади, С., 2020, 21-51.

169. Философията на римските юристи.- В: За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г., С. 2020, ISBN 978-619-233-118-4 (e-book), 29-48 на https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/za-cennostite-v-pravoto-sbornik-s-dokladi-i-statii-ot-nauchna-konferenciq

170. Едно интересно правно- историческо съчинение за Бейрутската правна школа и нейното място за продължаване на римскоправната традиция в Късната Античност и през Средновековието- рецензия в Юридическо списание на НБУ, 2020 година, брой 2, с. 142-153

171. De constitutionibus principum Serdice datis. Constiturions impériales pour l'Orient et pour l'Occident. –In: Opolskie studia administracyjno-prawne (The Opole studies in administration and law), 18.3. (2020), 49-74

172. За майчинството в Древния Рим- в: Studia iuris, 2 (2020), Специален брой: Майчинството – правни аспекти, 35-49 на https://law.uni-plovdiv.bg/paunov/2018-2019/2020-2021/Spisanie_studiq%20Urist_br.%202_END.pdf

173. Studio e insegnamento di diritto pubblico romano in Bulgaria al inizio di XXI secolo. ) – In: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69.2. (2020) Prof. Dr. Özcan Karadeniz Çelebican’a armağan (Commemorative Issue of Ankara University Faculty of Law Journal in Honor of Prof. Özcan Karadeniz Çelebican), 603-616 на https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/58829 .

174. Le pécule romain et l’origine de la responsabilité limitée en droit romain – In : Stidia Iurispridentia, v. 65 nr. 4 (2021). Despre (r)evoluții în Drept. Volum dedicat memoriei profesorului Vladimir Hanga cu ocazia centenarului nașterii sale.- https://law.ubbcluj.ro/ojs/index.php/iurisprudentia и статията на https://law.ubbcluj.ro/ojs/index.php/iurisprudentia/article/view/98/115

175. Едно уникално сравнително- правно съчинение от Късната Античност (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum)–Годишник на НБУ (2019), С., 2021, с. 66-117 на https://law.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-pravo-2019

176. Lex Dei- В: НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРАВО И РЕЛИГИЯ“. Сборник доклади. С., 2021, с. 72-109

177. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA MATERNITÉ EN DROIT ROMAIN ET À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE .- In : Ius romanum 2/2020- TRADITO с. 204-253 на http://iusromanum.info/online_magazine/magazines/

ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

1. Произход на емфитевзата в следкласическото римско право. - СУ. Юридически факултет. 1997.

2. Publicum ius. ПУ. Юридически факултет. 2016.

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

1. Пекулият в Римското право (обективна и субективна характеристика). - ПУ. Юридически факултет. 2000.

2. Precarium. - ПУ. Юридически факултет. 2008.

Курсове от текущия семестър: