Електронен каталог

проф. д-р Румен Владимиров

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1.Общи положения за съучастието при усложнена престъпна дейност,студия 100 с, публ.в Годишник на ВИ,София 1987 г.

2.Съучастие при продължавано престъпление,студия 30с,публ.в Бюлетин 2 на ВИ София 1987 г.

3.Някои специфични въпроси относно квалификацията и наказуемостта на задружната дейност при съставно и двуактно престъпление,статия публикувана в списание Социалистическо право кн.12 1986 г.

4.Многоактни и други усложнени престъпления,статия публикувана в списание Правна мисъл кн.2 1987 г.

5.Характерни особености на продълженото престъпление,статия публикувана в сп.Държава и право кн. 2 - 3 1988 г.

6.Особености на съучастието при продължено престъпление,статия публикувана в сп.Държава и право,кн 4 1988 г

7.Престъпления по служба,лекция във връзка с обучението на служителите от НМ по проблемите на законността София 1997 година

8.Доброволен отказ при задружно участие в престъпна дейност,статия публикувана в списание Държава и право ,кн.11 1988 година

9.Съвременни тенденции в развитието на наказателноправната защита на социалистическите обществени отношения,статия публикувана в Сборник Материали за подготовка в Народната милиция ,изд.ДНМ,София

10.Съвременни тенденции в развитието на наказателноправната защита на социалистическите обществени отношения,резюме публ.в Сб.Методически материали,изд.ДНМ София 1989 г.

11.По повод включването на квалифициращия признак ‘пияно състояние’ в чл.346 НК,статия,публ. В сп.Държава и право,кн.2,1990г.

12.Отново за подкупа и действието или бездействието по служба във връзка с него,статия публ.в списание Съвременно право ,кн.3,1991 г.

13.Недостатъци и тенденции в наказателноправната защита на собствеността,статия публ. в сп.Съвременно право кн.5 от 1991 г.

14.Квалифицирани състави,свързани със засягане личността на повече лица,статия,публ.в сп.Съвременно право,кн.2 1992 г.

15.Подкупът според българското наказателно право,монография 200 с.,София,Университетско издателство ‘Св.Кл.Охридски’,1992 г(.

16.Деяние и вина,статия публ. в сп. Съвременно право кн.6 ,1992 г.

17.Давността в наказателното право’ от Антон Гиргинов,рецензия,публ.в сп.Съвременно право,кн.1,1993 г.

18.Наказателният кодекс и промените в него след 10.XI.1989 г.,статия,публ.в сп. Практическо право ,кн.5,1993 г.

19.Основни белези на съставното престъпление,статия публ. в сп. СП,кн..1 ,1994 г.

20.Наказателноправна защита срещу рекет,статия,публ.в сп. Практическо право,кн.2,1994 г.

21.Организирана престъпност,рекет и наказателноправна защита срещу рекета,статия публ. в приложението на сп.Секюрити гид,кн.1,1995 г.

22.Наказателно - законодателната реформа от 1995 г. статия,публ. в сп. СП,кн.4,1995 г.

23.Понятието’ оръжие в наказателното право ,статия публ.в сп. СП,кн.2,1996 г.

24.Полицията за реформата в наказателното законодателство,статия в съавторство,публ.в Сб.100 години наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996,София,1996 г.,изд.МПр.

25.Съучастие при усложнена престъпна дейност,монография 300 с.,София 1996 г.,изд.Нова звезда и РУ-А.Кънчев

26.Новият наказателен закон на Руската Федерация,статия публ.в сп.СП,кн.3,1997 г.

27.Новите положения в НК и проблемите на противодействието на трансграничната престъпност,статия публ.в Сб.Проблеми на противодействието на трансграничната престъпност,изд.ЮФ на РУ-А.Кънчев,1998 г.

28.Престъпленията против финансовата система,статия публ.в сп. Финансово - данъчен контрол,бр.10,1998 г.

29.Престъпленията против данъчната система,статия публ. в сп. Финансово-данъчен контрол,бр.1,1999 г.

30. Втори периодичен доклад на Република България пред Комитета против изтезанията към ООН във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията против изтезанията – С, 1999 г. – успешно защитен в Женева.

31.Престъпления против финансовата система .Престъпления против кредиторите.студия,изд.ПАРАДИГМА,1999г.

32.Защита на финансово-данъчната система от правонарушения С.,2000, изд.Фенея

33.Отговорност за административното нарушение,статия, сп. Адмимистративно правосъдие., кн.3 2000 г.

34.Нови положения в НК за противодеиствие срещу подкупа, статия , сп. Административно правосъдие, кн.4, 2001.

35. Трети и четвърти консолидирани доклади на Република България против Комитета против изтезанията към ООН във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията против изтезанията – с., 1999 г.

36. Международната конвенция против изтезанията и произтичащите от нея задължения за България, статия, сп. Международни отношения, бр.4, 2002

37. Наказателно-правната наука не се нуждае от такава защита, статия, сп. Правен преглед, кн.1 2002

38. За престъпленията свързани със знание или предположение, статия, сп. Правна мисъл, кн. 4, 2004

39. Правен режим на деца с девиантно поведение, статия, сп. Правен преглед, бр. 1, 2004

40. Документни престъпления, студия, Сборник съдебна практика по документните престъпления, Фенея, 2004

41. Нови положения, относно престъплението и изпиране на пари /чл.253 и 253а НК/, статия публ. в Апис-време

42. Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, монография, ІІ преработено и допълнено издание, Фенея, 2004

43.Статии, изказвания, доклади , интервюта , рецензии и др. по различни въпроси на наказателното право , излъчени по българското радио , изнесени на научни конференции у нас и в чужбина,както и публикации във вестниците : Труд,Банкер,166, участие в предавания на БНР, на радио “Свободна Европа” и др.

44. Престъпления против данъчната система, статия, с. 114-126, ГорексПрес, С., 2005

45. Престъпление изпиране на пари /чл. 253-253а НК/, с. 127-143,ГорексПрес, С., 2005

46. Другиобщифинансовипрестъпления по НК на РБ, с.144-150, ГорексПрес, С., 2005

47. Престъпления в стопанската сфера на НК на РБ, сб. «Европейска интеграция на България – предприсъединителниреформи», с. 36-46, ГорексПрес, С., 2005

48. Данъчнитепрестъпления, статия, с. 100-113, Сб. Наказателноправоприемане и борба с престъпността, законодателнипромени и процесуална практика, ГорексПрес, С., 2005

49. Наказателния кодекс и приемането на България в Европейскиясъюз, Юбилеен сборник, изд. Фенея, 2006, с. 40

50. Документнипрестъпления, сп. Правенпреглед, Фенея, 2007, с. 40

51.Относно проекта на Министерството на праавосъдието, за нов Наказателен кодекс, Юбилеен сборник, Фенея, 2011, с. 20

52. Наказателно право в схеми и определения. София, 2012, Сиела, 2011.

53. Международни и европейски норми относно трафика на хора и тяхното транспониране в българския Наказателен кодекс, Сб. доклади "Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство", Ун. изд. "Св. Климент Охридски", С., 2014, с. 62 - 84.

54. Проблеми при транспониране на международни и европейски норми в НК, Сб. доклади от конференция ""50 години Наказателен кодекс, Ун. изд. "Св. Климент Охридски", С., 2018г., с.

Курсове от текущия семестър: