Електронен каталог

д-р Захари Бисеров

Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Захари Бисеров е доктор от Военна Академия "Г. С. Раковски"- факултет "Командно-щабен", Катедра "Мениджмънт на извънредните ситуации", където е провеждал изследователска работа по дисертация на тема "Изследване на способностите на ръководството на административно – териториалните единици за защита на населението при извънредна ситуация". От 2016 година е защитил научна и образователна степен "Доктор" в област на висшето образование "Сигурност и отбрана", професионално направление "Национална сигурност", отрасъл"Управление при кризи и защита на населението и критичната инфраструктура". От 2012 г. е хоноруван преподавател е в Нов Български Университет, където преподава в програми "Гражданска и корпоративна сигурност", "Противодействие на престъпността и тероризма", "Кризисен мениджмънт и Интернет технологии" и повишава знанията и способности на студентите по организация и управление на сигурността в административно-териториалните единици, идентифициране на заплахите, анализ и оценка на риска и вземане на решение за действия при извънредни и кризисни ситуации. От 2014 г. е хоноруван преподавател, а от 2015 г. печели конкурс за "асистент" в катедра „Икономика, управление и администрация“ на Европейски политехнически университет-гр. Перник. Работил е като експерт в Столична община в Дирекция ОРУОМПЗБ и е провеждал мероприятия по идентифициране на рисковите фактори, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия, аварии и катастрофи, изготвяне на експертизи, управление при бедствени ситуации и аварии. Експерт е по планиране и организация на защитата на обекти на критичната инфраструктура, изготвяне на планове за превенция и защита при бедствия на общинско, областно и ведомственно ниво. Награден е от Кмета на Столична община с Грамота "За заслуги към Столична община" за проявени отговорност и смелост за потушаване на пожара в природен парк Витоша. Захари Бисеров е магистър по "Организация на антитерористичната дейност" и има специализация по "Кризисен антитерористичен мениджмънт". Експерт е по защита от оръжията на тероризма. Има магистратура и по "Защита на населението и критичната инфраструктура" от ВА "Г.С.Раковски". Бакалавър е по "Гражданска и корпоративна сигурност" с гражданска професия „Мениджър по сигурността“. Завършил е курс „Методика на научните изследвания“ във ВА „Г.С.Раковски“. Автор на учебник - "Система за сигурност на административно-териториалната единица". Офицер от резерва. Член на УС на "Асоциация на Сухопътните войски на България" и "Национална Асоциация Сигурност". Участник и докладчик на редица конференции и форуми по въпросите на сигурността и отбраната.


Публикации:


1. Бисеров, З., Система за сигурност на административно-териториалната единица, Монография, Военно издателство, София 2016

2. Бисеров, З.,Защитата на населението при бедствия , аварии и катастрофи-елемент от Системата за национална сигурност, Юбилейна международна научна конференция” Десет години образование по сигурност в НБУ” НБУ, София 2013

3. Бисеров, З., Участие на органите на местната власт в управлението при извънредна ситуация, Кръгла маса”Проблеми на сигурността и възможностите за решаването им в местното самоуправление”, Сборник научни доклади и съобщения, НБУ, София 2013

4. Бисеров, З., Способности на ръководството на АТЕ за провеждане на мероприятията по превенция и защита на населението и инфраструктурата в светлината на Закона за защита при бедствия,Кръгла маса с чуждестранно участие”Реформи в ситемата за сигурност на Република България” НБУ, София 2014

5. Бисеров, З., Критичен поглед на Системата за защита на населението и инфраструктурата, списание “Сигурност” брой 8, 9, София 2014

6. Бисеров, З., Въздействие на съвременната среда за сигурност върху демографските тенденции на територията на административно-териториалната единица, Кръгла маса „Демографска катастрофа в България“, УНСС, София 12.03.2015

7. Велковска, Г.,З.Бисеров,Отражение на миграционните процеси върху Системата за национална сигурност на Република България. сп. „Човешки ресурси“ брой 3-4/244, 2015

8. Бисеров, З.,Готовност на Системата за сигурност на административно-териториалната единица за посрещане на предизвикателствата в усложнената среда за сигурност. Международна научна конференция „Югоизточна Европа: Новите заплахи за регионалната сигурност.“НБУ,София 2-3 юни 2015г.

9. Велковска, Г.,З.Бисеров, Предизвикателства пред политиката в областта на критичната инфраструктура. Международна научна конференция „Югоизточна Европа: Новите заплахи за регионалната сигурност.“НБУ, София 2-3 юни 2015г.

10. Бисеров, З.,Отражение на средата за сигурност върху Системата за сигурност на административно-териториалната единица.Научна конференция, ЕПУ,Перник 10 юни 2015 г.

11. Бисеров, З.,Предизвикателства на съвременната среда за сигурност пред Системата за сигурност на АТЕ. Конференция на Катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ ВА „Г.С. Раковски“ , София 18 юни 2015 г.

12. Велковска, Г.,З.Бисеров, Устройствени стандарти в критичната инфраструктура, Научна конференция, ВУ "В. Левски“, Велико Търново, 2015

13. Бисеров, З.,Система за сигурност на административно-териториалната единица. Месечно издание на Съюза на военноинвалидните кооперации в България, бр. 11, София, 2015

14. Бисеров, З., Атаките в Париж-нов прочит на явлението тероризъм. Nas. bg, 11.01.2016 г.

15. Алексиев,А., Бисеров, З., Динков, Б,“Отговорности на България като външна граница на Европейския съюз“, Кръгла маса с международно участие-„Европа през 21 век:Регионална сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз, НБУ, София, 19 май 2016.

16. Бисеров, З., „Европейският съюз-днес и в бъдеще“, Кръгла маса с международно участие-„Европа през 21 век:Регионална сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз, НБУ, София, 19 май 2016.

17. Бисеров, З., „България и ЕС-среда на сигурност и развитие от гледна точка на геополитиката“. Шеста международна научна конференция“Образование, наука, иновации“, ЕПУ, Перник, 10-11 юни 2016.

18. Бисеров, З., България и Европейският съюз - в прегръдката на „анакондата“. Nas. bg, 25.06.2016 г.

19. Бисеров, З., "Ситуацията в Македония и отговорността на Европа" Конференция, Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион.НБУ,София, 2017г.

20. Бисеров, З., "Презедентска република Турция. Какво следва?" Конференция, Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион.НБУ,София, 2017г.

Курсове от текущия семестър: