Електронен каталог

доц. д-р Милена Караилиева

доц. д-р Милена Караилиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888 250 421
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 207 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Милена Караилиева е доцент н професионално направление "3.9 Туризъм" в НБУ. Работи като преподавател в департамент „Бизнес администрация”, програма „Туризъм”.

През 2000 г. завършва магистърска степен в УНСС, специалност „Международен туризъм”. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Реинженеринг и конкурентно предимство на хотелиерския продукт” пред Специализиран научен свет по управление на икономиката при ВАК в УНСС.

От 2005 г. се занимава с преподавателска дейност като хоноруван асистент в СУ “Св. Климент Охридски” и ЛТУ. От 2009 г. работи в НБУ като щатен преподавател.

Има научни интереси и публикации в областта на реинженеринга, управлението на туризма, здравния туризъм, конкурентоспособността на туристическия продукт, управлението на човешките ресурси и психологията на туристическото поведение.

Публикации 2005-2019 след защита на докторска степен

МОНОГРАФИИ

1. Караилиева, М. „Балнео, Спа и Уелнес туризъм - настояще и бъдеще“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2012 ISBN 978-954-323-981-8

2. Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2012 ISBN 978-619-160-041-0

3. Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, Изд. НБУ, 2018 ISBN 978-619-233-013-2

МОНОГРАФИИ В СЪАВТОРСТВО

1. Колектив Манол Рибов, Соня Милева, Преслав Димитров, Иван Комитски, Милена Караилиева, Георги Колев, Йоана Попниколова „Туризъм без граници - Реинженеринг и управление на риска“, (Глава 3. Реинженеринг в туризма)“, Изд. „Нова звезда“, С., 2004 ISBN 954-8981-52-1

2. Колектив Соня Алексива, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева и Теодора Ризова „Специализирани видове туризъм“ (Глава 5. Спа и уелнес туризъм,), НБУ, 2017

ISBN 978-954-535-990-3

3. Колектив Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Стоян Маринов, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Преслав Димитров, Еленита Великова, Ирена Емилова, Десислава Вараджакова, Милена Караилиева, Маргарита Мишева „Рекреацията - начин на употреба“, (Тема 16. Рекреационният фактор в управлението на човешките ресурси)“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018

ISBN 978-619-160-976-5

4. Колектив Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Еленита Великова, Ирена Емилова, Николай Цонев, Десислава Вараджакова, Любомира Гръчка, Милена Караилиева, Мария Иванова, Маргарита Мишева, Светослав Калейчев „Дигиталната трансформация в туризма“ (Тема 18. „Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси“ 26 стр. в съавторство с Мария Иванова) - изпратена за печат на 10.03.2019

СТУДИИ

1.Караилиева, М. „Здравен, Спа и Уелнес туризъм“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2009

ISBN 978-954-323-584-1

УЧЕБНИЦИ

1. Мултимедиен електронен учебник „Туристически ресурси“, НБУ, 2014

(по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ BG051PO001-4.3.04 – 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“) Online https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=22987

2. Караилиева, М. „Ресурсен потенциал на туризма“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018, ISBN 978-619-160-789-1

В СБОРНИЦИ /ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ/ -

БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Караилиева, М., „Тенденции в развитието на здравния туризъм в България през ХХI век“, СБОРНИК ДОКЛАДИ „ТУРИЗМЪТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА“, Изд. НБУ, 2011 ISBN 978-954-535-642-1

2. Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение“, СБОРНИК ДОКЛАДИ 20 ГОДИНИ БП „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, „БИЗНЕСЪТ - ПОЗИТИВНАТА СИЛА В ОБЩЕСТВОТО“, , Изд. НБУ, 2013 ISBN 978-954-535-796-808-1

3. Караилиева, М., „Човешкият капитал в туризма“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, „ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ - МЕТОДОЛОГИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ПРАКТИКИ”, Департамент „Бизнес администрация“, Изд. НБУ, 2014 ISBN 978-954-535-853-1

4. Караилиева, М., „Лидерството и добрите практики в хотелиерството“, СБОРНИК ДОКЛАДИ „ЛИДЕРСТВОТО - ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЕНИ“, Департамент „Бизнес администрация”, , Изд. НБУ, 2015 ISBN 978-619-160-789-1

5.Караилиева, М., „Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в туризма в условията на глобализация“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА, „ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“, Научно списание „Инфраструктура и комуникации“ на Факултет „Икономика на инфрастраструктура“, Изд. УНСС, 2015 ISSN 1314-0930

6. Караилиева, М., „Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ВЛАСТ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ГЛОБАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ)“, Департамент „Администрация и управление“, Изд. НБУ, 2017 ISBN 978-619-233-007-1

7. Караилиева, М., „Ролята на интелектуалния капитал за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт“, СБОРНИК ДОКЛАДИ XXV СИМПОЗИУМ „КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ - „ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВАТА ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ)“ УНСС-БЪЛГАРСАК КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018 ISBN 978-619-160-956-7

8. Караилиева, М., „Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм“, СБОРНИК ДОКЛАДИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ТУРИЗМЪТ И ИНОВАЦИИТЕ“ 55 ГОДИНИ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ, ИУ- ВАРНА, Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2018

ISBN 978-954-21-0973-0

9. Караилиева, М., „Управление на риска и реинженерингово проектиране в ресторантьорстовото“, - Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция „ХРАНИ И ОПАКОВКИТЕ ИМ. РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА“(222-237 стр.) Департамент „Администрация и управление“, НБУ и МИТ Универзитет - Skopje

10. Караилиева, М., "Дигиталната икономика и динамичното въздействие върху туризма на макро, мезо и микро равнище – влияния и предизвикателства" (Digital Economy and Dynamic Imact on Tourism at Macro, Meso and Micro Level - Influences and Challenges) - "International Journal of Sciences and Arts, Volume 1, (113-125 с.)ISSN 2671-3551

11. Караилиева, М.,"Новите иземрения на човешкия капитал в туризма" Сборник доклади - Юбилейна научна конференция „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА”, (256-266 с.), посветена на 100 години УНСС и 30 години катедра „Икономика на туризма” (25-26 септември 2020 г.)

В СПИСАНИЯ /СТАТИИ/ - БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1.Караилиева, М. , „Здравният туризъм“, Културно-информационен гайд за Югозападна България, бр. 22, м. Април, 2009

2.Караилиева, М., „Високият потенциал на антропогенното наследство и предизвикателствата пред културния туризъм“, Списание „Евро Регион – BG Бизнес и евроинтеграция“, бр. 26, 2014

3. Караилиева, М., „Предизвикателства пред българския туризъм: лято 2015”, Списание „Life @ City“, Културно-информационен гайд, бр. 5 (94), м. Май, 2015

В ГОДИШНИЦИ /ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ/ - БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Караилиева, М., „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация в условията на глобализация“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017, 17-Milena-Karailieva.pdf , ISSN 2603-297X

(Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online)

2. Караилиева, М., „Иновационен мениджмънт и глобални трансформации в туризма“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2018, 48-Milena-Karailieva.pdf , ISSN 2603-297X

(Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online)

В РЕФЕРИРАНИ И РЕЦЕНЗИРАНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ /НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

1. Karailieva, М., „Trends in Human Resource Development under Conditions of Globalization in Hotel Industry“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 1, 2013 ISSN 1314-295X

2. Karailieva, М., „Resource Potential of Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 1, 2014

ISSN 1314-295X

3. arailieva, М., „Маnagement of Human Potential in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 8, 2015

4. Karailieva, М., „Quality and Competitiveness of HR in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 9, 2016 ISSN 1314-295X

5. Karailieva, М., „The Role of the Intelectual Capital for the Economic Growth and Competitiveness in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 11, 2018 ISSN 1314-295X

КОНФЕРЕНЦИИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Тенденции в туристическото поведение“ в Научно-практическа конференция „Бизнесът - позитивната сила на обществото“ - 20 години МП „Бизнес Администрация“, НБУ, 04.06.2013

Участие с доклад „Човешкият капитал в туризма“ в Научно-практическа конференция „Човешкият капитал - методология, измерения и практики (Образование-Мениджмънт-Бизнес“, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ 04.06.2014

Участие с доклад „Лидерството и добрите практики в хотелиерството” в Международна научно-практическа конференция „Лидерството - време е за промени“, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ 04.06.2015

Конференции

Участие с доклад „Високият потенциал на антропогенното наследство и предизвикателствата пред културния туризъм“ в Национална Конференция „България - дестинация за културен и религиозен туризъм“ София, ЕХРО Център, , Домакин: Столична Община, 03-04.12.2014

Участие с доклад „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация в условията на глобализация“ в Научна Конференция „Иновации в икономиката“, Департамент „Икономика“, НБУ, 03.10. 2015

Участие с доклад „Стратегически насоки за управление на човешия капитал в туризма“ в Международна научно-практическа конференция „ Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)”, Департамент „Администрация и управление“ НБУ, 07.04.2017

Участие с доклад „Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм“ в Международна научна конференция „ Туризмът и иновациите“ 55 години Колеж по туризъм, ИУ - Варна,15.09. 2018

Участие с доклад „Управление на риска и реинженерингово проектиране в ресторантьорстовто“ в Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, Департамент „Администрация и управление“ НБУ, 07.03. 2019

СИМПОЗИУМИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Тенденции в развитието на човешките ресурси в условията на глобализация в хотелиерството“ в XX Симпозиум ”Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ съвместно с Българска камара за образование, наука и култура, 27.04.2013

Участие с доклад „Ресурсен потенциал в туризма“ в XXI Симпозиум ”Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ съвместно с Българска камара за образование, наука и култура, 26.04.2014

Участие с доклад „Управление на човешкия потенциал в туризма“ в XXII Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 18.04.2015

Участие с доклад „Качество и конкурентоспособност на човешките ресурси в туризма“ в XXIII Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 09.04.2016

Участие с доклад „Влияние на креативността върху фирмената конкурентоспособност в туризма“ в XХIV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 26.03.2017

Участие с доклад „Ролята на интелектуалния капитал за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт“ в XХV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 30.11.2018

НАУЧНИ ФОРУМИ И КРЪГЛИ МАСИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в туризма в условията на глобализация“ в Международна Кръгла Маса, „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ - 25 години Катедра „Икономика на туризма“ УНСС, 30.10.2015


Публикации:


Публикации 2005-2019 след защита на докторска степен

МОНОГРАФИИ

1. Караилиева, М. „Балнео, Спа и Уелнес туризъм - настояще и бъдеще“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2012 ISBN 978-954-323-981-8

2. Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2012 ISBN 978-619-160-041-0

3. Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, Изд. НБУ, 2018 ISBN 978-619-233-013-2

МОНОГРАФИИ В СЪАВТОРСТВО

1. Колектив Манол Рибов, Соня Милева, Преслав Димитров, Иван Комитски, Милена Караилиева, Георги Колев, Йоана Попниколова „Туризъм без граници - Реинженеринг и управление на риска“, (Глава 3. Реинженеринг в туризма)“, Изд. „Нова звезда“, С., 2004 ISBN 954-8981-52-1

2. Колектив Соня Алексива, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева и Теодора Ризова „Специализирани видове туризъм“ (Глава 5. Спа и уелнес туризъм,), НБУ, 2017

ISBN 978-954-535-990-3

3. Колектив Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Стоян Маринов, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Преслав Димитров, Еленита Великова, Ирена Емилова, Десислава Вараджакова, Милена Караилиева, Маргарита Мишева „Рекреацията - начин на употреба“, (Тема 16. Рекреационният фактор в управлението на човешките ресурси)“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018

ISBN 978-619-160-976-5

4. Колектив Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Еленита Великова, Ирена Емилова, Николай Цонев, Десислава Вараджакова, Любомира Гръчка, Милена Караилиева, Мария Иванова, Маргарита Мишева, Светослав Калейчев „Дигиталната трансформация в туризма“ (Тема 18. „Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси“ 26 стр. в съавторство с Мария Иванова) - изпратена за печат на 10.03.2019

СТУДИИ

1.Караилиева, М. „Здравен, Спа и Уелнес туризъм“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2009

ISBN 978-954-323-584-1

УЧЕБНИЦИ

1. Мултимедиен електронен учебник „Туристически ресурси“, НБУ, 2014

(по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ BG051PO001-4.3.04 – 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“) Online https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=22987

2. Караилиева, М. „Ресурсен потенциал на туризма“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018, ISBN 978-619-160-789-1

В СБОРНИЦИ /ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ/ -

БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Караилиева, М., „Тенденции в развитието на здравния туризъм в България през ХХI век“, СБОРНИК ДОКЛАДИ „ТУРИЗМЪТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА“, Изд. НБУ, 2011 ISBN 978-954-535-642-1

2. Караилиева, М., „Тенденции в туристическото поведение“, СБОРНИК ДОКЛАДИ 20 ГОДИНИ БП „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, „БИЗНЕСЪТ - ПОЗИТИВНАТА СИЛА В ОБЩЕСТВОТО“, , Изд. НБУ, 2013 ISBN 978-954-535-796-808-1

3. Караилиева, М., „Човешкият капитал в туризма“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, „ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ - МЕТОДОЛОГИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ПРАКТИКИ”, Департамент „Бизнес администрация“, Изд. НБУ, 2014 ISBN 978-954-535-853-1

4. Караилиева, М., „Лидерството и добрите практики в хотелиерството“, СБОРНИК ДОКЛАДИ „ЛИДЕРСТВОТО - ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЕНИ“, Департамент „Бизнес администрация”, , Изд. НБУ, 2015 ISBN 978-619-160-789-1

5.Караилиева, М., „Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в туризма в условията на глобализация“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА, „ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“, Научно списание „Инфраструктура и комуникации“ на Факултет „Икономика на инфрастраструктура“, Изд. УНСС, 2015 ISSN 1314-0930

6. Караилиева, М., „Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма“, СБОРНИК ДОКЛАДИ, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ВЛАСТ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ГЛОБАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ)“, Департамент „Администрация и управление“, Изд. НБУ, 2017 ISBN 978-619-233-007-1

7. Караилиева, М., „Ролята на интелектуалния капитал за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт“, СБОРНИК ДОКЛАДИ XXV СИМПОЗИУМ „КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ - „ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВАТА ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ)“ УНСС-БЪЛГАРСАК КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018 ISBN 978-619-160-956-7

8. Караилиева, М., „Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм“, СБОРНИК ДОКЛАДИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ТУРИЗМЪТ И ИНОВАЦИИТЕ“ 55 ГОДИНИ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ, ИУ- ВАРНА, Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2018

ISBN 978-954-21-0973-0

9. Караилиева, М., „Управление на риска и реинженерингово проектиране в ресторантьорстовто“ СБОРНИК ДОКЛАДИ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИ И ОПАКОВКИТЕ ИМ. РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА“, Департамент „Администрация и управление - изпратена за печат

В СПИСАНИЯ /СТАТИИ/ - БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1.Караилиева, М. , „Здравният туризъм“, Културно-информационен гайд за Югозападна България, бр. 22, м. Април, 2009

2.Караилиева, М., „Високият потенциал на антропогенното наследство и предизвикателствата пред културния туризъм“, Списание „Евро Регион – BG Бизнес и евроинтеграция“, бр. 26, 2014

3. Караилиева, М., „Предизвикателства пред българския туризъм: лято 2015”, Списание „Life @ City“, Културно-информационен гайд, бр. 5 (94), м. Май, 2015

В ГОДИШНИЦИ /ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ/ - БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Караилиева, М., „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация в условията на глобализация“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017, 17-Milena-Karailieva.pdf , ISSN 2603-297X

(Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-2-2017-issn-2603-297-x-online)

2. Караилиева, М., „Иновационен мениджмънт и глобални трансформации в туризма“, Годишник на Департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2018, 48-Milena-Karailieva.pdf , ISSN 2603-297X

(Online https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online)

В РЕФЕРИРАНИ И РЕЦЕНЗИРАНИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ /НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

1. Karailieva, М., „Trends in Human Resource Development under Conditions of Globalization in Hotel Industry“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 1, 2013 ISSN 1314-295X

2. Karailieva, М., „Resource Potential of Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 1, 2014

ISSN 1314-295X

3. arailieva, М., „Маnagement of Human Potential in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 8, 2015

4. Karailieva, М., „Quality and Competitiveness of HR in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 9, 2016 ISSN 1314-295X

5. Karailieva, М., „The Role of the Intelectual Capital for the Economic Growth and Competitiveness in Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 11, 2018 ISSN 1314-295X

КОНФЕРЕНЦИИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Тенденции в туристическото поведение“ в Научно-практическа конференция „Бизнесът - позитивната сила на обществото“ - 20 години МП „Бизнес Администрация“, НБУ, 04.06.2013

Участие с доклад „Човешкият капитал в туризма“ в Научно-практическа конференция „Човешкият капитал - методология, измерения и практики (Образование-Мениджмънт-Бизнес“, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ 04.06.2014

Участие с доклад „Лидерството и добрите практики в хотелиерството” в Международна научно-практическа конференция „Лидерството - време е за промени“, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ 04.06.2015

Участие с доклад „Високият потенциал на антропогенното наследство и предизвикателствата пред културния туризъм“ в Национална Конференция „България - дестинация за културен и религиозен туризъм“ София, ЕХРО Център, , Домакин: Столична Община, 03-04.12.2014

Участие с доклад „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация в условията на глобализация“ в Научна Конференция „Иновации в икономиката“, Департамент „Икономика“, НБУ, 03.10. 2015

Участие с доклад „Стратегически насоки за управление на човешия капитал в туризма“ в Международна научно-практическа конференция „ Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)”, Департамент „Администрация и управление“ НБУ, 07.04.2017

Участие с доклад „Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм“ в Международна научна конференция „ Туризмът и иновациите“ 55 години Колеж по туризъм, ИУ - Варна,15.09. 2018

Участие с доклад „Управление на риска и реинженерингово проектиране в ресторантьорстовто“ в Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, Департамент „Администрация и управление“ НБУ, 07.03. 2019

СИМПОЗИУМИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Тенденции в развитието на човешките ресурси в условията на глобализация в хотелиерството“ в XX Симпозиум ”Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ съвместно с Българска камара за образование, наука и култура, 27.04.2013

Участие с доклад „Ресурсен потенциал в туризма“ в XXI Симпозиум ”Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ съвместно с Българска камара за образование, наука и култура, 26.04.2014

Участие с доклад „Управление на човешкия потенциал в туризма“ в XXII Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 18.04.2015

Участие с доклад „Качество и конкурентоспособност на човешките ресурси в туризма“ в XXIII Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 09.04.2016

Участие с доклад „Влияние на креативността върху фирмената конкурентоспособност в туризма“ в XХIV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 26.03.2017

Участие с доклад „Ролята на интелектуалния капитал за повишаване конкурентоспособността на туристическия продукт“ в XХV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, София, НБУ, Департамент „Бизнес администрация“ - БП „Туризъм“ и Българска камара за образование, наука и култура, 30.11.2018

НАУЧНИ ФОРУМИ И КРЪГЛИ МАСИ /УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ/

Участие с доклад „Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в туризма в условията на глобализация“ в Международна Кръгла Маса, „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ - 25 години Катедра „Икономика на туризма“ УНСС, 30.10.2015

Курсове от текущия семестър: