Електронен каталог

доц. д-р Камен Рангелов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на доц. д-р инж. Камен Рангелов

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име КАМЕН ВЛАДИМИРОВ РАНГЕЛОВ

Телефон 088 550 3636

Факс

E-mail rang@mbox.contact.bg; kvrangelov@gmail.com

Националност българин

Дата на раждане 29.11.1947Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) • ДОЦЕНТ, КТП – 2005 – ДО СЕГА

• ДИРЕКТОР „ПОЛИТИКА В СЪОБЩЕНИЯТА”, НАЧ.ОТДЕЛ „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ”, ДАИТС- 2005 – 2009, МТИТС – 2009-2011

• ГЛ.СЕКРЕТАР, ДИРЕКТОР, НАЧЛНИК ОТДЕЛ „КНИРД”, БТК – 1995 – 2004 (ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БТК В ITU-D, GENEVA, ETSI – FRANCE)

• УПРАВИТЕЛ И СОБСТВЕНИК НА КД „ ТЕЛЕАКУСТИКА” – 1990-1995

• РЪКОВОДИТЕЛ СЕКЦИЯ , СТ.Н.С.II СТ. „ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА” , ИНСТИТУТ ПО СЪОБЩИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ (ИСП) -1979-1990, НАУЧЕН СЕКРЕТАР

• Н.С., СЕКЦИЯ „ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ”, ИСП – 1971-1979

• Име и адрес на работодателя КТП, акад.Ст.Младенов 1, София

• Вид на дейността или сферата на работа преподавател

• Заемана длъжност доцент

• Основни дейности и отговорности преподаване

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

• Telecommunication Policy in Convergence Era, certificate

Korea, KAIST, IPPSO, April 2009

• Сертификат за вътрешен одитор на системи за качеството - ISO9001 – 2000г., Alpha Quality, Sofia

• Efficient Telecommunications Management, SWEDTEL’s Academy, Telia, Швеция -1996.

• Post - Doctoral Research Fellow in “Speech Processing”, Essex University, Англия (1989), една година, British Council, Liverhulme Trust Stipend;

• Старши научен сътрудник II ст. (1983) -

• Доктор, технически науки, “Изследване и разработка на алгоритми за цифрова обработка на сигнали при квазидетерминиран шум”, ЛЕИС, Санкт Петербург, Русия (1974-1977);

• Електроинженер, ВМЕИ, специалност “Далекосъобщителна техника”, специализация “Предаване на данни” (1966-1971);

• English Language School (английска гимназия) - Пловдив (1961-1966)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация КТП, висше училище

• Основни предмети/застъпени професионални умения Терминална техника, Мрежи за абонатен достъп, Телекомуникационни протоколи;

• Наименование на придобитата квалификация Ст.н.с.II ст.; доцент, доктор, технически науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ РУСКИ

• Умения за четене Отлично отлично

• Умения за писане Отлично отлично

• Умения за разговор Отлично отлично

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Участие в семинари, конференции, форуми на ITU – Geneva, ETSI – France и др.;

Лицензни преговори с Erricson, Toshiba, Krone, Kapsch, GTE и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Управление на колективи, проекти. Координатор на проекти по PHARE ( над 5), организатор на семинари на ITU в БTK (4)

Придобити в МТТИС, ДАИТС, ИСП - РЕСПРОМ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Операционни системи: Windows 10, Android 6.1

Програми: MS Office 2010; Браузъри – IE, Google Chrome; MS Project, Visual Basic, AutoCAD; програми за обработка на речеви сигнали, симулации и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. Абсолютен музикален слух – доказан в музикална школа, 1960г.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. Радиолюбител клас 1 – LZ3KR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Да, от 1971г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Член на съюза на учените –от 2003г.

Член и съосновател на ТК 57, БИС, от 1993г.

Представител на БТК в ITU-D – Geneva, ETSI –France

Авторски свидетелства – 5бр.

Публикации и разработки – над 50бр.

Зам.председател и организационен секретар на ТЕЛЕКОМ конференции

от 1995г до сега

ПРИЛОЖЕНИЯ [ ПУБЛИКАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ]

ПУБЛИКАЦИИ

Авторски свидетелства – 5бр.

Публикации и разработки – над 50бр

Публикувани доклади в конференции в България след 1999 г.:

• 24. K.V.Ranguelov, I.Uzunov, L.Petrov, Method and results of subjective tests of speech codecs for telephony, National Conference with international participation, TELECOM 99, Varna, Bulgaria, 26-28 October 1999

• 25.K.V.Ranguelov, I.Uzunov, L.Petrov,Realization and Tests of real time CELP Coder for telephony, Communications and Informatics, No1, 2000, p27-31

• - К.Рангелов , Конвергенцията в телекомуникациите, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2001, Варна, България, 15-17 Октомври 2001

• К.Рангелов, Стратегия на поведението, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2003, Варна, България, 10-12 Октомври 2003

• К.Рангелов, NGN от извора, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2004, Варна, България, 7-8 Октомври 2004

• К.Рангелов, Терминалите на NGN, Национална конференция с международно участие Телеком 2005, Варна, к.св.Константин

• К.Рангелов, “Елементи на политиката в съобщенията” март2006 – IDG conference, София, хотел Шератон,

• К.Рангелов, Предизвикателствата при прилагането на Закона за електронните съобщения ТЕЛЕКОМ 2006, Варна, България, 12-13 , октомври 2006

• К.Рангелов, Новата регулаторна рамка на ЕС и политиката в съобщенията, 5-та Национална конференция „Телекомуникационни технологии и услуги”, 2 април 2008г., хотел Шератон, София,

• К.Рангелов,Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, конференция”Широколентови IP услуги”, 26 февруари 2009 г., НДК

• К.Рангелов, Поглед към електронните съобщения – състояние, насоки и перспективи, Конференция АСТЕЛ 12-13 май 2009 г., НДК, гр. СОФИЯ

• К.Рангелов, Мрежова неутралност – пречка или предимство? Идва ли моментът за отмяна на приоритизирания трафик?, 24 март 2011 г., хотел Шератон, София, 8-ма РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕДИИ – ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС ПРЕЛИВАНЕ”

• К.Рангелов, Стандартите в електронните съобщения, Списание „БИС -Български стандарти”, юли 2011г.

• К.Рангелов, Щрихи по телекомуникациите, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2012, София, България, 11-12 Октомври 2012г.

• К.Рангелов, Щрихи по телекомуникациите 2, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2013, София, България, 17-18 Октомври 2013г.

Публикувани доклади на конференции извън страната

• .K.Rangelov, Telecommunication terminals in next generation networks, Fourth Science Days at Deutsche Telecom University of Applied Science, Leipzig,, Germany, 28-29 September 2005

• SUSCOMTEC Polytechnic University of Valencia, Spain; Sustainability in ICT - for Traffic/Energy Reduction, Dr. Kamen Rangelov, Assoc. professor, Higher College for Telecommunication and Post, Spain, Valencia, may 2012


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

Авторски свидетелства – 5бр.

Публикации и разработки – над 50бр

Публикувани доклади в конференции в България след 1999 г.:

• 24. K.V.Ranguelov, I.Uzunov, L.Petrov, Method and results of subjective tests of speech codecs for telephony, National Conference with international participation, TELECOM 99, Varna, Bulgaria, 26-28 October 1999

• 25.K.V.Ranguelov, I.Uzunov, L.Petrov,Realization and Tests of real time CELP Coder for telephony, Communications and Informatics, No1, 2000, p27-31

• - К.Рангелов , Конвергенцията в телекомуникациите, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2001, Варна, България, 15-17 Октомври 2001

• К.Рангелов, Стратегия на поведението, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2003, Варна, България, 10-12 Октомври 2003

• К.Рангелов, NGN от извора, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2004, Варна, България, 7-8 Октомври 2004

• К.Рангелов, Терминалите на NGN, Национална конференция с международно участие Телеком 2005, Варна, к.св.Константин

• К.Рангелов, “Елементи на политиката в съобщенията” март2006 – IDG conference, София, хотел Шератон,

• К.Рангелов, Предизвикателствата при прилагането на Закона за електронните съобщения ТЕЛЕКОМ 2006, Варна, България, 12-13 , октомври 2006

• К.Рангелов, Новата регулаторна рамка на ЕС и политиката в съобщенията, 5-та Национална конференция „Телекомуникационни технологии и услуги”, 2 април 2008г., хотел Шератон, София,

• К.Рангелов,Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България, конференция”Широколентови IP услуги”, 26 февруари 2009 г., НДК

• К.Рангелов, Поглед към електронните съобщения – състояние, насоки и перспективи, Конференция АСТЕЛ 12-13 май 2009 г., НДК, гр. СОФИЯ

• К.Рангелов, Мрежова неутралност – пречка или предимство? Идва ли моментът за отмяна на приоритизирания трафик?, 24 март 2011 г., хотел Шератон, София, 8-ма РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕДИИ – ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС ПРЕЛИВАНЕ”

• К.Рангелов, Стандартите в електронните съобщения, Списание „БИС -Български стандарти”, юли 2011г.

• К.Рангелов, Щрихи по телекомуникациите, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2012, София, България, 11-12 Октомври 2012г.

• К.Рангелов, Щрихи по телекомуникациите 2, Национална конференция с международно участие, ТЕЛЕКОМ 2013, София, България, 17-18 Октомври 2013г.

Публикувани доклади на конференции извън страната

• K.Rangelov, Telecommunication terminals in next generation networks, Fourth Science Days at Deutsche Telecom University of Applied Science, Leipzig,, Germany, 28-29 September 2005

• SUSCOMTEC Polytechnic University of Valencia, Spain; Sustainability in ICT - for Traffic/Energy Reduction, Dr. Kamen Rangelov, Assoc. professor, Higher College for Telecommunication and Post, Spain, Valencia, may 2012

Курсове от текущия семестър: