Електронен каталог

д-р Кимон Ганев

Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
029431102
Приемно време:

Професионална автобиография:


Професионален маршрут

През 1985 г. завършва медицина в Медицинска академия гр. София. Започва работа като лекар ординатор в Психиатрична болница Карлуково. Скоро след това спечелва конкурс за аспирантура. През периода 1986 – 1989 работи като аспирант към Медицинска академия и продължава специализацията си по психиатрия в Първа психиатрична клиника. През 1989 защищава дисертация за степента кандидат на медицинските науки. Работи като научен специалист към Програмата за комплексно изследване на човека и неговия мозък в периода 1989 – 1990. От 1991 г. започва работа като научен сътрудник към катедрата по психиатрия на Медицинска академия София и като лекар в извънболничната психиатрична служба на Александровска болница. Освен клиничната работа, той води обучение и супервизия на студенти по медицина, психология и клинична социална работа, както и на специализанти по психиатрия и стажанти по клинична социална работа. В периода 1997 – 2003 г. е и ръководител на Секцията по социална психиатрия към Александровска болница. През 1995 г. става учредител на Център Динамика. От 2001 г. е клиничен директор на Център Динамика, а от 2003 г. работи изцяло в центъра като терапевт и супервизор на терапевти.

Основни области на интерес

Няколко са основните насоки на професионални интереси на Кимон Ганев. Първата е психотерапевтичната ориентация (предимно в психоаналитичната парадигма), която в най-широк план включва стремежа за психологичното разбиране на медицинската практика. Втората насока на професионален интерес са научните изследвания на социалните фактори във възникването и лечението на психичните разстройства. Третата е практическото изучаване на процесите в групи и институции.

Специализация и допълнителна квалификация

Кимон Ганев получава специалност по психиатрия през 1989 г. През 1989 участва в 200 часа психотерапевтичен сензитизиращ тренинг, воден от Институт Антропос в Атина. Преминава 250 часа група за собствен опит в периода 1989 – 1990. В периода 1992 - 2000 се обучава и работи в подхода групови отношения и организационно консултиране с екип от преподаватели от Великобритания. През 1993 г. участва в деветдневна конференция по групови отношения в Института Граб, Лондон. В периода 1994 – 1996 г. е координатор на проект, насочен към психоаналитичното изследване на груповите, институционални и социални процеси. В рамките на този проект и след него Кимон Ганев е член на екип (и директор) в поредица от конференции по групови отношения. Обучава се за супервизор през 1993 г. и започва супервизорска работа. През 1997 г. е на двумесечна специализация в Свободния университет на Брюксел, Белгия, насочена към преподаването на психопатология и психология на студентите по медицина. Участвал е в множество семинари и конференции. От 2004 г. се включва в системен курс от семинари за лично и професионално развитие и супервизия.

Преподаване и консултиране

От 1991 г. Кимон Ганев води курсове и практическо обучение в областта на психичното здраве в Медицински университет, Нов български университет и Софийски университет. В момента е хоноруван преподавател към НБУ. От 1994 работи като супервизор на студенти по клинична социална работа, впоследствие на специализанти по психиатрия и на психотерапевти. От 1992 г. до 2000 г. участва като член на екип и като директор в поредица от групови конференции, основаващи се на подхода “учене чрез опит”. През 1995 води интеракционна група за собствен опит под супервизия. Участва в обучения на професионалисти в помагащите професии като разработва модули за преподаване на базисни терапевтични умения - за психолози, социални работници и психиатри. В периода 1999 – 2004 г. участва в три проекта за организационно консултиране.

Участие в проекти

Кимон Ганев е координатор на български екип в три големи международни проекта в областта на психиатрията: “Дългосрочно протичане на шизофренията”, координирано от СЗО (1991-1995); “Оценка на потребностите и изучаване на нагласите към психично-здравната помощ в страните от Централна и Източна Европа” (1998-2001); “Прилагането на принудителни мерки в психиатрията” (2002-2003). От 1994 до 1996 г. е координатор на финансирания от HESP (Фондация Отворено общество, Будапеща) проект “Групови отношения”, чиято цел е въвеждането на психоаналитичния метод към изследването на социалните и институционални процеси. В периода 2000 – 2002 г. е ръководител на екипа, който обучава инспектор-педагозите от ПД Бойчиновци по проекта “Реформа в Бойчиновци” (Phare и Фондация “Бъдеще за България”). През 2001-2002 е консултант на проект “Психосоциален център за работа с деца с увреждания и техните семейства от община Айтос” (програма “Аксес”). От 2000 г. е супервизор на теренната работа с проституиращи към Фондация “Здраве и социално развитие”. От 2004 г. е консултант на местните експерти по проекта “Превенция и контрол над ХИВ/СПИН”, компонент “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред комерсиални сексуални работници” (Министерство на здравеопазването и Global Fund). От 2004 г. е член на екип и обучител на общопрактикуващи лекари в проекта “Здравната реформа при социално-значими заболявания: интегративен подход. Психологични проблеми и сърдечно-съдови заболявания”. (Финансиран от Институт “Отворено общество София” и Център Динамика).

Публикации

Кимон Ганев е автор на около 40 публикации, чиито основни теми са протичането на сериозните психични разстройства, изследване на социалните фактори, свързани с психичните разстройства и обучението по психиатрия. През 1998 г. получава наградата на Дунавската психиатрична асоциация (Линц, Австрия) за научна статия. Освен това е преводач и научен редактор на няколко книги в областта на психиатрията и психологичната медицина.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: