Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата има образователна и изследователска насоченост в областта на "Телекомуникациите" и подготвя специалисти в нейните нови и бързо развиващи се клонове, като обхваща фундаментални технически и технологични новости, програмни и управленско икономически аспекти на телекомуникациите. Успешно завършилите програмата ще познават съвременното състояние на телекомуникациите, очакваните насоки на развитието й и ще имат задълбочени професионални знания в конкретната област на дисертационния си труд. Те ще натрупат достатъчно познания и опит за успешно събиране и обобщаване на научна информация, както и за ясно дефиниране на съществуващи проблеми.

прочети още
Телекомуникации
  • проф. Ервин Фердинандов, д.н. TCMD010 Проектиране на кабелни оптични комуникационни системи TCMD011 Проектиране на атмосферни и космични оптични комуникационни системи
  • проф. Стефан Куцаров, д.н. TCMD004 Специализирана електроника в телекомуникациите TCMD013 Новости и тенденции в техническото осигуряване на телекомуникациите
  • проф. д-р Пламен Цветков TCMD006 Програмни системи за анализ и проектиране в телекомуникациите
  • проф. Антони Славински TCMD013 Новости и тенденции в техническото осигуряване на телекомуникациите TCMD014 Управление и обслужване на комуникационни системи
  • проф. Маргарита Петкова TCMD013 Новости и тенденции в техническото осигуряване на телекомуникациите TCMD014 Управление и обслужване на комуникационни системи
  • доц. д-р Анушка Станчева TCMD001 Взаимни смущения и електромагнитна съвместимост в радиокомуникациите TCMD014 Управление и обслужване на комуникационни системи
  • доц. д-р Васил Къдрев TCMD002 Перспективни цифрови мрежи и услуги TCMD003 Симулационно моделиране в телекомуникационните мрежи TCMD013 Новости и тенденции в техническото осигуряване на телекомуникациите
  • доц. д-р Елисавета Гурова TCMD005 Управление на знанията в телекомуникациите
  • доц. д-р Иван Богомилов TCMD009 IP базирани мрежи