Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса, и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- мениджмънт и лидерство;

- управление на човешките ресурси;

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация
 • проф. Асен Ковачев, д.н. MBAM176 Бизнес среда и устойчиво развитие
 • проф. Евгения Стоименова, д.н. MBAM862 Стохастични методи за оценка и измерване на риска
 • проф. Нако Стефанов, д.н. MBAM120 Корпоративно управление и организационно развитие MBAM143 Трудови отношения, оценка и заплащане на труда
 • проф. д-р Иван Боевски MBAM185 Бизнес стратегии (експерти от бизнеса)
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM166 Икономика и управление на социалното осигуряване MBAM863 Анализ, оценка и управление на корпоративните рискове MBAM868 Самостоятелна работа: Анализ, оценка и управление на корпоративните рискове
 • проф. д-р Катя Владимирова MBAM141 Организационо проектиране и развитие на човешките ресурси MBAM175 Стратегии за управление човешките ресурси
 • проф. д-р Красимир Калинов MBAM182 Проект: Изследователски подходи в бизнеса
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM016 Организация и управление на проекти MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения MBAM077 Проект: Организация и управление на проекти MBAM114 Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса MBAM127 Проект: Модели за организационно съвършенство MBAM165 Проект: Управление на екипи MBAM170 Модели на организационно съвършенство MBAM174 Управленският процес и екипната дейност MBAM190 Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Радослав Цончев MBAM161 Борсови пазари MBAM182 Проект: Изследователски подходи в бизнеса
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес MBAM190 Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Тома Томов MBAM183 Управление на конфликти MBAM184 Проект: Делови отношения
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри MBAM128 Проект: Диверсификация и измерване на риска MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM041 Евристични методи и взимане на решения MBAM042 Проект: Евристични методи за вземане на решения MBAM120 Корпоративно управление и организационно развитие MBAM123 Бизнес етика и корпоративна социална отговорност MBAM170 Модели на организационно съвършенство MBAM172 Изкуството на преговорите (експерт от практиката) MBAM183 Управление на конфликти MBAM184 Проект: Делови отношения
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015 Организационно поведение MBAM076 Проект: Организационно поведение MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг) MBAM122 Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM126 Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) MBAM148 Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията MBAM181 Самостоятелна работа: Уроците на лидера MBAM182 Проект: Изследователски подходи в бизнеса MBAM190 Магистърски стаж и аналитичен проект
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите MBAM147 Проект: Планиране на кариерата – практика в агенции и отдели за управление на човешките ресурси
 • доц. д-р Иван Костов MBAM860 Въведение в анализа и управлението на рискове MBAM865 Социални, осигурителни и други рискове на трудовите ресурси MBAM870 Проект: Социални, осигурителни и други рискове на трудовите ресурси
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM168 Политики на Европейския съюз
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM018 Бизнес планиране и прогнозиране MBAM078 Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM111 Стратегии за управление на качеството MBAM112 Управленско консултиране
 • доц. д-р Мария Николова MBAM169 Електронен бизнес
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014 Стратегически мениджмънт MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт MBAM075 Проект: Стратегически мениджмънт MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM130 Управление на проекти (тренинг)
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM167 Проект: Банково дело MBAM864 Управление на капитала и капиталовата адекватност на банките MBAM869 Самостоятелна работа: Управление на капитала и капиталовата адекватност на банките
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM020 Финансов одит MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство MBAM080 Проект: Финансов одит MBAM861 Приложение на счетоводството и одита в мениджмънта на риска MBAM867 Самостоятелна работа: Приложение на счетоводството и одита в мениджмънта на риска
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева MBAM019 Икономика за мениджъри MBAM079 Проект: Икономика за мениджъри MBAM170 Модели на организационно съвършенство MBAM176 Бизнес среда и устойчиво развитие MBAM178 Стратегическо управление и инструменти за анализ (експерти от бизнеса) MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM161 Борсови пазари MBAM163 Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси MBAM162 Бизнес оценяване
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM866 Управление на фирмения риск MBAM871 Проект: Управление на фирмения риск