Управление на здравеопазването

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Управление на здравеопазването
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. MEDM400 Икономика на здравеопазването MEDM401 Системи за здравните грижи MEDM626 Медицина за немедици MEDM649 Теоретични основи на общественото здравеопазване
 • проф. д-р Виолета Боянова MEDM626 Медицина за немедици
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM166 Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Калин Гайдаров MEDM630 Здравна психология
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM165 Проект: Управление на екипи MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM638 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект MEDM715 Стаж
 • проф. д-р Мартин Канушев MEDM635 Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • проф. д-р Николай Арабаджийски MEDM639 Организация на публичната администрация
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Христо Тодоров MEDM645 Морално-етични регулатори в здравеопазването
 • проф. Асен Петков MEDM602 Акредитация на лечебни заведения
 • доц. д-р Ангел Георгиев MEDM400 Икономика на здравеопазването MEDM641 Публична политика в здравеопазването MEDM644 Цени и ценообразуване на здравните услуги
 • доц. д-р Анушка Станчева MEDM637 Стандарти за електронно управление в здравеопазването MEDM640 Управление на информационни източници в здравния сектор
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MEDM650 Околна среда и здраве
 • доц. д-р Васил Къдрев MEDM646 Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM148 Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите MEDM642 Лидерство и управление на медицинските организации MEDM648 Правни основи на управлението в здравеопазването
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM111 Стратегии за управление на качеството MEDM647 Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи
 • доц. д-р Маргарита Станкова MEDM401 Системи за здравните грижи MEDM626 Медицина за немедици MEDM630 Здравна психология MEDM636 Медицинско право MEDM642 Лидерство и управление на медицинските организации MEDM649 Теоретични основи на общественото здравеопазване
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM022 Мениджмънт MBAM037 Самостоятелна работа: Мениджмънт MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM038 Самостоятелна работа: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MEDM643 Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM974 Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването
 • доц. д-р Полина Михова MEDM637 Стандарти за електронно управление в здравеопазването MEDM638 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект MEDM640 Управление на информационни източници в здравния сектор MEDM643 Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM646 Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване MEDM647 Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи MEDM649 Теоретични основи на общественото здравеопазване MEDM702 Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM705 Семинар: Електронно здравеопазване по света и в България MEDM715 Стаж
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM167 Проект: Банково дело
 • доц. д-р Румен Петров MEDM635 Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • доц. д-р Светлозар Василев MEDM642 Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM035 Самостоятелна работа: Счетоводство
 • доц. д-р Стоян Ставру MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM636 Медицинско право MEDM648 Правни основи на управлението в здравеопазването MEDM700 Практика: Участие в съдебен процес MEDM704 Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева MEDM641 Публична политика в здравеопазването
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM036 Самостоятелна работа: Финанси
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите