Аерокосмически изследвания на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науки (ИКИТ-БАН). Целта на Програмата е подготовка на кадри в областта на използването на аерокосмичските методи и средства за целите на екологията и изучаването и опазването на околната среда. Актуалността на програмата е категорично доказания в световната практика факт, че аерокосмическите изследвания са мощно и ефективно средство за изучаване на околната среда. Като преподаватели са привлечени известни учени и специалисти в областта с многогодишен научен, практически и преподавателски опит.

прочети още
Аерокосмически изследвания на околната среда
 • чл. кор. Петър Гецов, д.н. AERM004 Космос, екология, сигурност AERM014 Самостоятелна работа: Космос, екология, сигурност AERM103 Аерокосмически летателни средства AERM114 Самостоятелна работа: Съвременни аерокосмически летателни средства AERM301 Аерокосмически агенции AERM311 Стаж по аерокосмически изследвания на околната среда
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. AERM101 Приложение и перспективи на аерокосмическите методи в екологията и околната среда AERM102 Физични основи на дистанционните аерокосмическите изследвания AERM104 Методи на дистанционните изследвания AERM105 Аерокосмическа апаратура за екологични изследвания AERM111 Семинар: Перспективи на аерокосмическите методи в екологията и опазването на околната среда AERM112 Семинар: Методи на дистанционните изследвания AERM117 Практика: Аерокосмическа апаратура за екологични изследвания AERM204 Аерокосмически методи за прогнозиране и мониторинг на природни бедствия AERM215 Практика: Прогнозиране и мониторинг на природни бедствия чрез данни от аерокосмически изследвания AERM306 Комплексен синхронен аерокосмически експеримент AERM311 Стаж по аерокосмически изследвания на околната среда
 • проф. Николай Радулов, д.н. AERM305 Сигурност на информация от спътниково разузнаване
 • проф. Рангел Гюров, д.н. AERM001 Въведение в науките за Земята AERM011 Самостоятелна работа: Науки за Земята AERM201 Аерокосмически геодезични системи AERM202 Екоинженеринг AERM206 Динамика на земната кора AERM211 Практика по геодезични системи AERM212 Проект по екоинженеринг AERM214 Семинар: Геодинамика AERM304 Аеорокосмическо наблюдение на специфични зони и критична инфраструктура
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. AERM002 Приложна математика AERM005 Атмосфера и климат AERM007 Геофизика AERM012 Самостоятелна работа по приложна математика AERM015 Самостоятелна работа: Атмосфера и климат AERM017 Практика по геофизика
 • проф. д-р Благой Видин AERM307 Космическо право
 • проф. д-р Бойко Рангелов AERM007 Геофизика AERM017 Практика по геофизика AERM206 Динамика на земната кора
 • проф. д-р Вилма Стоянова AERM003 Основи на геологията и хидрологията AERM116 Самостоятелна работа: Химично замърсяване на околната среда
 • проф. д-р Даниела Пиларска AERM006 Биоразнообразие AERM016 Семинар: Опазване на биоразнообразието AERM205 Дистанционно изследване на биологично разнообразие
 • проф. д-р Димитър Теодосиев AERM302 Космически лъчения и влиянието им върху околната среда
 • проф. д-р Румен Недков AERM205 Дистанционно изследване на биологично разнообразие AERM216 Практика: Дистанционно изследване на биологично разнообразие
 • доц. Атанас Близнаков, д.н. AERM303 Управление на проекти за аерокосмически изследвания
 • доц. д-р Биляна Костова AERM003 Основи на геологията и хидрологията AERM013 Самостоятелна работа: Геология и хидрология
 • доц. д-р Ботьо Захаринов AERM115 Семинар: Екологични проблеми и устойчиво развитие
 • доц. д-р Галина Сачанска AERM006 Биоразнообразие AERM016 Семинар: Опазване на биоразнообразието
 • доц. д-р Георги Петров AERM203 Дистанционни методи за мониторинг на околната среда
 • доц. д-р Йордан Бакалов AERM305 Сигурност на информация от спътниково разузнаване
 • доц. д-р Надя Маринова AERM303 Управление на проекти за аерокосмически изследвания
 • доц. д-р Ралица Берберова AERM101 Приложение и перспективи на аерокосмическите методи в екологията и околната среда AERM111 Семинар: Перспективи на аерокосмическите методи в екологията и опазването на околната среда AERM203 Дистанционни методи за мониторинг на околната среда AERM204 Аерокосмически методи за прогнозиране и мониторинг на природни бедствия AERM213 Самостоятелна работа: Дистанционни методи за мониторинг на околната среда AERM215 Практика: Прогнозиране и мониторинг на природни бедствия чрез данни от аерокосмически изследвания AERM304 Аеорокосмическо наблюдение на специфични зони и критична инфраструктура AERM306 Комплексен синхронен аерокосмически експеримент AERM311 Стаж по аерокосмически изследвания на околната среда
 • гл. ас. д-р Георги Желев AERM207 Обработка на аерокосмически данни за целите на екологията и околната среда AERM217 Практика: Обработка на аерокосмически данни за целите на екологията и околната среда
 • гл. ас. д-р Светослав Забунов AERM106 Безпилотни аеросредства за дистанционни изследвания AERM113 Практика: Безпилотни аеросредства за дистанционни изследвания
 • преп. д-р Дора Благова AERM107 Специализирана терминология на английски език