Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на съвременните електронни комуникации, включва курсове от четири области на телекомуникациите - радио комуникации и електронни медии, телекомуникационни системи и технологии, регулиране и мениджмънт на телекомуникациите, реализация на проекти в телекомуникациите. Програмата има четири специализации:

- Цифрови телекомуникационни мрежи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

- Регулиране и технологично управление в телекомуникациите

- Реализация на проекти в телекомуникациите

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Телекомуникации
 • проф. Ервин Фердинандов, д.н. TCMM009 Въведение в оптичните комуникации TCMM101 Оптични системи за пренос на сигнали TCMM388 Влакнестооптични комуникации
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. TCMM016 Семинар: Въведение в електрониката TCMM019 Практика: Цифрова електроника в телекомуникациите TCMM108 Комуникации по електрическата мрежа TCMM110 Модерна електроника за телекомуникационни системи
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM137 Телевизията в Европа TCMM156 Самостоятелна работа: Програмна концепция на ФМ радио или малка ТВ TCMM158 Самостоятелна работа: Радиокомуникации и електронни медии TCMM214 Програмен мениджмънт на радио и телевизия TCMM314 Изграждане и управление на корпоративен имидж и корпоративна репутация TCMM330 Основаване, лицензиране, управление и програмиране на телевизии съгласно директивите на ЕС TCMM338 Организация и логистика на специални събития в телекомуникациите TCMM363 Връзки с обществеността: комуникации TCMM386 Стаж: МТ TCMM387 Стаж
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM329 Измерване във фиксираните и мобилни радиомрежи
 • проф. Антони Славински TCMM163 Евроинтеграция и насоки за развитие на телекомуникациите TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM267 Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите TCMM340 Управление и финансиране на иновативно предприятие, специфика на пазарите в сектора TCMM367 Телекомуникационния пазар в България TCMM369 Регулиране и контрол на електронния съобщителен пазар TCMM371 Регулация, правни аспекти и евроинтеграция в електронните съобщения
 • проф. Маргарита Петкова TCMM102 Фиксирани телекомуникационни мрежи и системи TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM275 Интегрирани услуги през хибридни мрежи
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи TCMM021 Практика: Основи на радиото и телевизията TCMM147 Самостоятелна работа: Безжични мрежи за пренос на данни TCMM158 Самостоятелна работа: Радиокомуникации и електронни медии TCMM189 Самостоятелна работа: Мениджмънт в телекомуникациите (на английски език) TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM206 Стандарти в телекомуникациите TCMM231 Сателитни комуникации TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване TCMM242 Практика: Европейски стандарти ISO в управлението TCMM257 Проект: Радиокомуникации и електронни медии TCMM260 Перспективни мобилни комуникации - GSM, UMTS, WiMAX, LTE TCMM270 Електромагнитна съвместимост в безжични мрежи TCMM307 Широколентови мрежи TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM336 Безжичен достъп в телекомуникационните мрежи TCMM341 Софтуерни приложения за планиране и управление на радиочестотния спектър TCMM366 Европейски стандарти ISO в управлението TCMM386 Стаж: МТ TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Божана Гиндева TCMM370 Стопанско управление в електронните съобщения
 • доц. д-р Бончо Балабанов TCMM231 Сателитни комуникации TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване TCMM335 Системи за глобално позициониране GPS TCMM341 Софтуерни приложения за планиране и управление на радиочестотния спектър
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM129 Семинар: Секторна политика в телекомуникациите TCMM169 Финансов анализ и управление на телекомуникациите TCMM170 Съвременни аспекти на икономиката в телекомуникациите TCMM189 Самостоятелна работа: Мениджмънт в телекомуникациите (на английски език) TCMM191 Практика: Правна защита на предприятията в електронния съобщителен пазар TCMM266 Ценообразуване и икономическо регулиране в телекомуникациите TCMM317 Анализ и оценка на проекти TCMM362 Бизнес планиране в телекомуникациите TCMM367 Телекомуникационния пазар в България TCMM369 Регулиране и контрол на електронния съобщителен пазар TCMM386 Стаж: МТ TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM009 Въведение в оптичните комуникации TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM101 Оптични системи за пренос на сигнали TCMM106 Цифрови кабелни и радиопреносни системи TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM119 Семинар: Цифрови мрежи TCMM128 Самостоятелна работа: Телекомуникационни системи и технологии TCMM208 Корпоративни мрежи TCMM209 Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация TCMM247 Проектиране на телекомуникационни съоръжения TCMM309 Сигнализации в съвременните мрежи за електронни комуникации TCMM311 Управление на мрежи за електронни комуникации TMN TCMM339 Телекомуникационни мрежи TCMM388 Влакнестооптични комуникации
 • доц. д-р Георги Илиев TCMM024 Синтез, дизайн и моделиране на системи TCMM186 Семинар: Количествени методи в управлението TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM213 Системи за корпоративна бизнес интелигентност - мрежови подход TCMM216 Компютърен инструментариум за телекомуникации TCMM241 Семинар: Системи за корпоративна бизнес интелигентност
 • доц. д-р Георги Петров TCMM111 Комуникационни технологии - физически слой TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството TCMM149 Самостоятелна работа: Програмиране на видео компютърни системи TCMM159 Семинар: Паралелна обработка на сигнали и изображения с CUDA TCMM193 Самостоятелна работа: Телекомуникационни услуги TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии TCMM228 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии TCMM246 Концептуален инженеринг TCMM307 Широколентови мрежи TCMM312 Мултимедийни комуникации TCMM386 Стаж: МТ TCMM387 Стаж
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM163 Евроинтеграция и насоки за развитие на телекомуникациите TCMM190 Самостоятелна работа: Телекомуникационни аспекти на информационното общество TCMM192 Семинар: Електронни комуникации в Европейския съюз TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM219 Основи на управлението на проекти TCMM238 Проектно финансиране за иновации TCMM240 Практика: Стаж по реализация на телекомуникационни проекти TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания TCMM319 Технология на иновативното мислене и поведение TCMM340 Управление и финансиране на иновативно предприятие, специфика на пазарите в сектора TCMM371 Регулация, правни аспекти и евроинтеграция в електронните съобщения
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM126 Проект: Програмни продукти за планиране на управленска дейност TCMM165 Електронни приложения за планиране на управленската дейност TCMM204 Глобална мрежа - технологии и достъп TCMM207 Електронна търговия и електронни платежни системи TCMM286 Семинар: Сигурност в електронната търговия TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM308 IP телекомуникационни мрежи
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM018 Самостоятелна работа: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM022 Самостоятелна работа: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • доц. д-р Росица Голева TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи
 • доц. д-р Светлана Съйкова TCMM319 Технология на иновативното мислене и поведение
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMM371 Регулация, правни аспекти и евроинтеграция в електронните съобщения
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи TCMM300 Маршрутизация между интернет доставчици - BGP TCMM311 Управление на мрежи за електронни комуникации TMN TCMM312 Мултимедийни комуникации TCMM386 Стаж: МТ TCMM387 Стаж
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM022 Самостоятелна работа: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни TCMM199 Практика: Стаж по радиокомуникации TCMM227 Проект: Телекомуникационни системи и технологии
 • гл. ас. д-р Филип Андонов TCMM246 Концептуален инженеринг
 • д-р Васил Марков TCMM102 Фиксирани телекомуникационни мрежи и системи
 • д-р Петър Статев TCMM340 Управление и финансиране на иновативно предприятие, специфика на пазарите в сектора
 • Венцислав Йорданов TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството
 • Донка Грънчева TCMM169 Финансов анализ и управление на телекомуникациите
 • Митко Иванов Димитров   TCMM247 Проектиране на телекомуникационни съоръжения
 • Силвия Черешева   TCMM369 Регулиране и контрол на електронния съобщителен пазар