Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има две специализации:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма;

- Психология на криминалното поведение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104 Системи за сигурност и отбрана DDSM111 Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана NISM103 Международни конфликти и национална сигурност NISM223 Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Николай Радулов, д.н. CTRM146 Разузнаване и контраразузнаване CTRM148 Самостоятелна работа: Разузнаване и контраразузнаване CTRM219 Технологично противодействие на престъпността и тероризма CTRM249 Самостоятелна работа: Технологично противодействие на престъпността и тероризма NISM115 Разузнавателен анализ NISM180 Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства NISM247 Самостоятелна работа: Правен режим и управление на СРС
 • проф. Тодор Коларов, д.н. NISM102 Избрани проблеми на конституционното право
 • проф. Христо Иванов, д.н. CTRM143 Организация и управление на сигурността в АТЕ
 • проф. д-р Александър Рангелов NISM122 Водене на преговори в сферата на сигурността NISM127 Самостоятелна работа: Водене на преговори в сферата на сигурността
 • проф. д-р Венелин Георгиев CTRM240 Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство
 • проф. д-р Йордан Пенев CTRM254 Противодействие на организираната престъпност CTRM265 Самостоятелна работа: Противодействие на организираната престъпност
 • проф. д-р Калин Гайдаров CTRM134 Психология на криминалното поведение CTRM231 Психологическо профилиране CTRM233 Диспозиционни характеристики на терориста CTRM234 Психологически аспекти на процеса на водене на преговори с терористи NISM214 Психология и сигурност
 • проф. д-р Ненко Дойков CTRM144 Противодействие на общата престъпност CTRM145 Оцеляване в терористична среда CTRM147 Самостоятелна работа: Оцеляване в терористична среда CTRM149 Самостоятелна работа: Противодействие на общата престъпност CTRM245 Управление на високорискови операции на международно и регионално ниво CTRM253 Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM188 Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM238 Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM232 Администрация на сигурността и отбраната
 • доц. д-р Валентин Радев CTRM122 Несмъртоносни оръжия CTRM129 Самостоятелна работа: Несмъртоносни оръжия CTRM216 Оръжията на тероризма и защитата от тях
 • доц. д-р Васил Янарлиев CTRM212 Обезпечаване сигурността на особено важни обекти CTRM239 Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
 • доц. д-р Константин Пудин NISM232 Администрация на сигурността и отбраната
 • доц. д-р Юлияна Каракънева NISM213 Информационни технологии за управление при риск NISM250 Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск
 • д-р Захари Бисеров CTRM143 Организация и управление на сигурността в АТЕ
 • д-р Калчо Таушанов CTRM214 Мениджмънт на сигурността CTRM264 Самостоятелна работа: Мениджмънт на сигурността NISM116 Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM218 Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
 • д-р Съби Събев DDSM103 Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
 • д-р Тихомир Стойчев CTRM112 Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM139 Проект: Организация на антитерористична защита на стратегически обекти CTRM150 Самостоятелна работа: Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM224 Тероризъм и ислямски фундаментализъм CTRM246 Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации CTRM247 Организация и тактика на специалните служби и противодействието на организираната престъпност и тероризма CTRM325 Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти CTRM335 Стаж: Психологически профил на терориста
 • д-р Юрий Тодоров CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма CTRM252 Самостоятелна работа: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • Илия Антонов CTRM123 Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации CTRM124 Анализ на кризите със заложници CTRM132 Анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността