Управление на проекти по информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка по управление на проекти в областта на информационните технологии. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Застъпени са различни аспекти на управлението на проекти като правна регулация, финансиране, човешки ресурси, комуникации и др. Включени са лицензирани курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon, които разглеждат софтуерните процеси на персонално и екипно ниво. Поставен е акцент на развитие на базите от данни и информационните системи, data mining, datawarehousing. Към всеки аудиторен курс има проект. Третият семестър включва практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Аврам Ескенази, доц. д-р Нели Манева, проф. Димитър Христозов, проф. Нели Огнянова, проф. Иван Попчев, д.н., проф. Евгения Стоименова, д.н., доц. д-р Мария Видолова, проф. Снежана Илиева, д.н., д-р Владимир Алексиев, проф. Виджей Канабар (Университет на Бостън, САЩ), Валентина Иванова (сертифициран инструктор на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon) и др.

Студентите, които изберат да учат лицензираните курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon дължат допълнително 20% към стандартната семестриална такса, които се превеждат към SEI/CMU. Студентите, покрили критериите на SEI/CMU, получават документ за успешно завършен курс от SEI/CMU.

Обучението в програмата покрива следните CEN ICT профили, дефинирани в термините на европейската рамка на е-компетентностите (e-Competence Framework: http://www.ecompetences.eu/)

- Project Manager/ Ръководител ИТ проекти (Проектен мениджър)

- ICT Operations Manager/ Оперативан ръководител/мениджър ИКТ

- Quality Assurance Manager/ Ръководител/Мениджър качество

- Enterprise Architect/ Архитект на корпоративни ИТ системи

- CIO/ Главен директор по информационни технологии.

Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като e-Лидери (e-Leaders) както в корпоративна среда, така и в малки и средни предприятия, като използват знанията си за разработването на иновативни продукти в сферата на информационните технологии, разбирането си за бизнес и лидерските си умения.

МП "Управление на проекти по информационни технологии" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН. Обучението е интензивно, модулно и се провежда събота и неделя в сградата на Института по математика и информатика при БАН.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии
 • акад. Георги Стефанов, д.н. MITM321 Одит на системи за управление
 • проф. Димитър Христозов, д.н. MITM302 Проектиране и внедряване на data warehouse (на англ. език) MITM304 Оценка на риска в проектите по информационни технологии (на английски език)
 • проф. Евгения Стоименова, д.н. MITM306 Статистически методи (на англ. език)
 • проф. Нели Огнянова, д.н. MITM113 Самостоятелна работа: Правно регулиране на проекти по ИТ MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество
 • проф. Снежана Илиева, д.н. MITM106 Лидер и екип MITM116 Самостоятелна работа : Лидер и екип MITM212 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси и взаимоотношения
 • проф. д-р Евгений Кръстев MITM201 Анализ и проектиране на информационни системи MITM211 Самостоятелна работа: Анализ и проектиране на информационни системи
 • проф. д-р Нели Манева MITM204 Тестване на софтуер и управление на качеството (на англ. език) MITM214 Самостоятелна работа: Тестване на софтуер и управление на качеството (на англ. език) MITM305 Управление на маркетинга (на англ. език)
 • проф. Мария Ненова-Видолова MITM105 Управление на финансовите ресурси MITM115 Самостоятелна работа: Управление на финансовите ресурси
 • доц. д-р Александър Димов MITM209 Архитектури на софтуерни системи MITM219 Самостоятелна работа: Архитектури на софтуерни системи
 • доц. д-р Виджей Канабар MITM205 Управление на проекти по информационни технологии ІІІ част (на англ. език)
 • доц. д-р Деница Топчийска MITM113 Самостоятелна работа: Правно регулиране на проекти по ИТ MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество
 • доц. д-р Мартин Иванов MITM301 Дейта майнинг
 • доц. д-р Петя Асенова MITM138 Проект: Разработване на бизнес план по ИТ MITM205 Управление на проекти по информационни технологии ІІІ част (на англ. език) MITM318 Стаж
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова MITM121 Лидерство в екип от разработчици - уводен курс (курс на Института по софтуерно инженерство, университет Карнеги Мелън, САЩ) MITM134 Практика: Персонален софтуерен процес (курс на Института по софтуерно инженерство, университет Карнеги Мелън, САЩ) MITM318 Стаж
 • гл. ас. д-р Георги Шарков MITM130 Кибер сигурност и устойчив бизнес (на английски език)
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова MITM318 Стаж
 • д-р Владимир Алексиев MITM101 Управление на проекти по информационни технологии І част MITM102 Управление на проекти по информационни технологии ІІ част
 • Боряна Маринова   MITM138 Проект: Разработване на бизнес план по ИТ
 • Зорница Николова MITM224 Семинар: Design thinking (на англ език) MITM303 Съвременни технологии за управление на производство по ИТ
 • Ивайло Георгиев MITM133 Проект: Стратегическо планиране на ИТ организация MITM223 Семинар: Гъвкави методи за управление на ИТ проекти
 • Николай Душков MITM108 Практически аспекти на управлението на проекти MITM111 Проект: Управление на проекти
 • Пенко Иванов MITM320 Бизнес анализ в ИТ проекти
 • Татяна Бояджиева - Еърст MITM202 Управление на човешките ресурси и взаимоотношения MITM212 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси и взаимоотношения