Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

МП "Писмен и устен превод" подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално поне два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен и професионален диалог в междуетнически, междурелигиозни и международни контексти, както и необходимите компетенции за усъвършенстване на професионалните си умения, за организация на делови преговори и конференции, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен превод на бакалаври както от филологическите така и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод
 • проф. Дияна Янкова, д.н. TRIM001 Превод на административни и политически текстове на английски език TRIM225 Съпоставително езикознание TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM151 Проект: Превод на административни и политически текстове (от език С) TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание
 • проф. Мария Грозева, д.н. TRIM011 Консекутивен превод от немски език TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM225 Съпоставително езикознание TRIM262 Симултанен превод от немски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM207 Семинар: Записки в консекутивния превод TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание
 • доц. д-р Анушка Леви TRIM225 Съпоставително езикознание
 • доц. д-р Борис Наймушин TRIM010 Консекутивен превод от английски език TRIM110 Теория на превода TRIM120 Терминологични ресурси на Европейския съюз TRIM261 Симултанен превод от английски език TRIM268 Симултанен превод от руски език TRIM315 Двупосочен превод на английски език TRIM351 Двупосочен превод - руски език TRIM380 Политическа лингвистика, медиен дискурс и превод TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM101 Проект: Теория на превода TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория TRSM201 Семинар: Преводачи и преводачески агенции TRSM207 Семинар: Записки в консекутивния превод TRSM330 Стаж по превод
 • доц. д-р Венета Сиракова TRIM004 Превод на административни и политически текстове на испански език TRIM014 Консекутивен превод от испански език TRIM022 Превод на научно-технически текстове от испански език TRIM317 Двупосочен превод на испански език TRIM402 Редактиране на преводен текст - испански език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове
 • доц. д-р Елена Тарашева TRIM020 Превод на научно-технически текстове от английски език TRIM380 Политическа лингвистика, медиен дискурс и превод TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове
 • доц. д-р Ирина Георгиева TRIM225 Съпоставително езикознание TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове TRSM330 Стаж по превод
 • доц. д-р Мариана Малинова TRIM007 Превод на административни и политически текстове на арабски език TRIM016 Консекутивен превод от арабски език TRIM322 Двупосочен превод на арабски език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове TRSM330 Стаж по превод
 • доц. д-р Мария Стамболиева TRIM120 Терминологични ресурси на Европейския съюз TRIM230 Работа с преводачески софтуер TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM203 Семинар: Проблеми на компютърно подпомогнатия превод
 • доц. д-р Нели Раданова TRIM225 Съпоставително езикознание TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRIM404 Редактиране на преводен текст - италиански език TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание
 • доц. д-р Татяна Фед TRIM008 Превод на административни и правни текстове - руски език TRIM017 Консекутивен превод от руски език TRIM027 Превод на научно-технически текстове от руски език TRIM407 Редактиране на преводен текст - руски език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A)
 • гл. ас. д-р Велин Белев TRIM406 Редактиране на преводен текст - арабски език
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова TRIM263 Симултанен превод от испански език TRSM330 Стаж по превод
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова TRIM323 Филмов превод от италиански език TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A)
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова TRIM006 Превод на административни и политически текстове на гръцки език TRIM405 Редактиране на преводен текст - гръцки език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM209 Проект: Съпоставително езикознание TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове TRSM330 Стаж по превод
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов TRIM012 Консекутивен превод от френски език TRIM230 Работа с преводачески софтуер TRIM264 Симултанен превод от френски език TRIM314 Филмов превод от френски език TRIM318 Двупосочен превод на френски език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM203 Семинар: Проблеми на компютърно подпомогнатия превод TRSM330 Стаж по превод
 • гл. ас. д-р Неделя Китаева TRIM026 Превод на научно-технически текстове от арабски език
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов TRIM308 Техники в езиковата локализация TRSM202 Проект: Превод и системи за управление на качеството (ISO 9001)
 • гл. ас. д-р Янко Димитров TRIM015 Консекутивен превод от гръцки език TRIM025 Превод на научно-технически текстове от гръцки език TRIM324 Филмов превод от гръцки език
 • гл. ас. Амелия Марева TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM309 Филмов превод от английски език TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език
 • гл. ас. Анелия Ламбова TRIM002 Превод на административни и политически текстове на немски език TRIM021 Превод на научно-технически текстове от немски език TRIM312 Филмов превод от немски език TRSM151 Проект: Превод на административни и политически текстове (от език С)
 • гл. ас. Станимир Мичев TRIM313 Филмов превод от испански език TRIM402 Редактиране на преводен текст - испански език
 • ас. Петя Петкова - Сталева TRIM005 Превод на административни и политически текстове на италиански език TRIM013 Консекутивен превод от италиански език TRIM024 Превод на научно-технически текстове от италиански език TRIM265 Симултанен превод от италиански език TRIM319 Двупосочен превод на италиански език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове TRSM330 Стаж по превод
 • преп. Анжела Ангелова TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове
 • преп. Валентина Славова TRSM151 Проект: Превод на административни и политически текстове (от език С)
 • преп. Веселинка Крушева TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова TRSM330 Стаж по превод
 • преп. Десислава Дуриданова TRIM268 Симултанен превод от руски език TRIM351 Двупосочен превод - руски език TRIM355 Филмов превод от руски език
 • преп. Диан Карагеоргиев TRIM023 Превод на научно-технически текстове от френски език
 • преп. Нора Кръстева TRIM316 Двупосочен превод на немски език TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM106 Проект: Специализиран писмен превод (B>A) TRSM330 Стаж по превод
 • преп. Христина Янисова TRIM266 Симултанен превод от гръцки език TRIM321 Двупосочен превод на гръцки език
 • преп. Цветилена Кръстева TRIM003 Превод на административни и политически текстове на френски език TRIM403 Редактиране на преводен текст - френски език TRSM151 Проект: Превод на административни и политически текстове (от език С) TRSM211 Проект: Превод на научно-технически текстове
 • Веселина Райжекова TRIM267 Симултанен превод от арабски език TRIM325 Филмов превод от арабски език