Архитектура

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в проучването и проектирането на сгради и съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн за архитектурата.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (ДВ. бр.49, бр. 27/05.2003 г.).

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни и тренингови курсове с програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Програмата съчетава теоретични и приложни курсове в областите урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по архитектура на града, жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, интериор и дизайн за архитектурата, съвременни материали и технологии в архитектурата, теория и история на архитектурата, градоустройството и изобразителното изкуство, контекст и реконструкция, паркоустройство и озеленяване, инженерно-технически курсове, математика и информатика, курсове в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и упражнения по всеки един от курсовете. Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които мениджмънт в архитектурата и изкуството, социология на града, архитектурна фотография, обществени поръчки за строителството и архитектурни конкурси, енергоефективна архитектура и др.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практики - посещения на място и в архитектурно бюро. От 10-ти семестър студентите избират една от следните три специализиращи направления:

- Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране;

- Архитектура на сгради и комплекси;

- Архитектурно и урбанистично наследство.

Обучението е шестгодишно и включва задължителна практика, държавен теоретико-практически изпит - клаузура и дипломна работа.

прочети още
Архитектура
 • проф. д-р Асен Писарски ARCM280 Компютърно архитектурно проектиране III част
 • проф. д-р Георги Георгиев ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM292 Самостоятелна работа: Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM294 Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM297 Тренинг: Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM322 Жилищна политика и териториално устройство II част ARCM329 Проект: Преддипломен проект II (фаза: работен проект) ARCM330 Преддипломен проект II ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM901 Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM902 Тренинг: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM903 Проект: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • проф. д-р Йордан Радев ARCM330 Преддипломен проект II
 • проф. д-р Константин Бояджиев ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM032 Тренинг: Обществени сгради и комплекси І част ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM232 Тренинг: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM287 Българската архитектура в европейския контекст ARCM322 Жилищна политика и териториално устройство II част ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • проф. д-р Пеньо Столаров ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM099 Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM100 Тренинг: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM200 Проект: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM283 Архитектура и исторически контекст ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM324 Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM328 Проект: Преддипломен проект II (фаза: идеен проект) ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища)
 • проф. д-р Рангел Рангелов ARCM218 Основи на строителната механика ІІ част
 • проф. д-р Росица Никифорова ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • проф. д-р Тотю Даалов ARCM027 Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM227 Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част
 • проф. д-р Ценко Ценков ARCM025 Геодезия ARCM026 Тренинг: Геодезия
 • проф. Екатерина Русинова-Христова ARCM008 Тренинг: Рисуване ARCM208 Рисуване. Интериор и екстериор
 • доц. д-р Анна Аврамова ARCM063 Цветът в архитектурата ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM237 Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM238 Тренинг: Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM291 Тренинг: Индустриални сгради I част ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM328 Проект: Преддипломен проект II (фаза: идеен проект) ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM337 Проект: Индустриални сгради и комплекси І част ARCM363 Самостоятелна работа: Цветът в архитектурата ARCM437 Проект: Индустриални сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Антоний Гълъбов ARCM080 Социология на града
 • доц. д-р Веляна Найденова ARCM035 Ландшафтна архитектура ARCM036 Тренинг: Ландшафтна архитектура ARCM064 Фитодизайн ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM149 Ландшафтен дизайн ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM335 Проект: Ландшафтна архитектура ARCM364 Самостоятелна работа: Фитодизайн
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARCM003 Изобразителни средства ARCM004 Тренинг: Изобразителни средства ARCM009 Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част ARCM010 Тренинг: Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM209 Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM210 Тренинг: Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM281 История на интериорния дизайн ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM321 Проект: Архитектурни конструкции І част ARCM326 Професионална преддипломна практика ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM421 Проект: Архитектурни конструкции ІІ част
 • доц. д-р Климент Иванов ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM271 Компютърно архитектурно проектиране I част ARCM275 Компютърно архитектурно проектиране II част ARCM276 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси I част ARCM284 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси II част ARCM293 Проект: Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM297 Тренинг: Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM328 Проект: Преддипломен проект II (фаза: идеен проект) ARCM329 Проект: Преддипломен проект II (фаза: работен проект) ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM419 Проект: Жилищни сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Константин Вълчев ARCM206 Художествено стъкло в архитектурата ARCM487 Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност ARCM587 Самостоятелна работа: Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност
 • доц. д-р Марта Петрова ARCM043 История на архитектурата ХV-ХVІІІ век ARCM050 История на българската архитектура
 • доц. д-р Недялко Бончев ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част ARCM219 Жилищни сгради и комплекси ІІ част ARCM276 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси I част ARCM284 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси II част ARCM302 Проект: Преддипломен проект
 • доц. д-р Пламен Рилски ARCM021 Архитектурни конструкции І част ARCM022 Тренинг: Архитектурни конструкции І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част ARCM272 Сградостроителство I част ARCM274 Сградостроителство II част ARCM277 Проект: Градоустройство ARCM288 Тренинг: Архитектурни конструкции II част ARCM336 Тренинг: Сградостроителство I част
 • доц. д-р Росен Савов ARCM147 Тренинг: Архитектура за общодостъпна среда
 • доц. д-р Ружа Маринска ARCM093 История на изкуството
 • доц. д-р Ясен Захариев ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • доц. Димитър Андрейчин ARCM031 Обществени сгради и комплекси І част
 • доц. Зарко Узунов ARCM045 Тренинг: Моделиране ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM299 Проект: Архитектура на сгради и комплекси I част ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища)
 • гл. ас. д-р Весела Попова ARCM001 Дескриптивна геометрия І част ARCM002 Тренинг: Дескриптивна геометрия І част ARCM013 Съвременна архитектура І част ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM049 Тренинг: Опазване на архитектурното наследство ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM202 Тренинг: Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM286 Самостоятелна работа: Съвременна архитектура II ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • гл. ас. д-р Виолета Шатова ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров ARCM071 Артмениджмънт ARCM093 История на изкуството
 • гл. ас. д-р Петър Петров ARCM051 Сградни инсталации ARCM285 Практика: Строителство и реконструкция на сгради
 • гл. ас. д-р Светослава Андрейчин ARCM037 Индустриални сгради и комплекси І част ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM238 Тренинг: Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM291 Тренинг: Индустриални сгради I част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • д-р Георги Георгиев ARCM901 Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM902 Тренинг: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • д-р Елеонора Гайдарова-Георгиева ARCM294 Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM901 Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM902 Тренинг: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • д-р Иван Лапатов ARCM006 Архитектурна композиция ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част
 • д-р Мила Никифорова ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • д-р Стефан Ганчев ARCM018 Основи на строителната механика І част ARCM218 Основи на строителната механика ІІ част
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM012 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM047 Тренинг: Ваканционна архитектура ARCM062 Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM212 Тренинг: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM278 Практика: Градоустройство ARCM279 Градоустройство ARCM282 Тренинг: Градоустройство ARCM290 Проект: Интериор и дизайн за архитектурата I част ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM297 Тренинг: Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM329 Проект: Преддипломен проект II (фаза: работен проект) ARCM333 Тренинг: Преддипломен проект II ARCM348 Проект: Опазване на архитектурното наследство ARCM362 Самостоятелна работа: Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството
 • преп. Димчо Тилев ARCM007 Тренинг: Архитектурна композиция ARCM032 Тренинг: Обществени сгради и комплекси І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM232 Тренинг: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM329 Проект: Преддипломен проект II (фаза: работен проект) ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • Алеко Христов ARCM051 Сградни инсталации ARCM336 Тренинг: Сградостроителство I част
 • Ангел Савлаков ARCM014 Тренинг: Съвременна архитектура І част ARCM214 Тренинг: Съвременна архитектура ІІ част
 • Венко Стоянов ARCM001 Дескриптивна геометрия І част ARCM002 Тренинг: Дескриптивна геометрия І част ARCM201 Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM202 Тренинг: Дескриптивна геометрия ІІ част
 • Даниела Джуркова ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM282 Тренинг: Градоустройство
 • Димитър Гочев ARCM094 Тренинг: Архитектура на Античността ARCM095 Архитектура на Византия, Романика и Готика ARCM197 Архитектурно заснемане и документиране
 • Ласкар Възвъзов ARCM008 Тренинг: Рисуване ARCM208 Рисуване. Интериор и екстериор
 • Николай Стефанов ARCM005 Тренинг: Архитектурно макетиране ARCM072 Архитектурна фотография ARCM270 Компютърна архитектурна графика I част ARCM273 Компютърна архитектурна графика II част
 • Станислава Марковска ARCM289 Компютърно архитектурно проектиране IV част
 • Стоян Манчев ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част