Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има три специализации:

- Вътрешна сигурност

- Международна сигурност

- Дипломация и сигурност

- Миграционна политика

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Национална и международна сигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104 Системи за сигурност и отбрана DDSM105 Международно хуманитарно право DDSM111 Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана NISM103 Международни конфликти и национална сигурност NISM112 Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM120 Самостоятелна работа: Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM223 Еволюция на международното мироопазване NISM239 Самостоятелна работа: Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Евгения Иванова, д.н. NISM290 Етнически и религиозни конфликти
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. NISM113 Национална идея и държавност в българското историческо наследство NISM128 Самостоятелна работа: Национална идея и държавност в българското историческо наследство
 • проф. Николай Радулов, д.н. DDSM121 Семинар: Езиците на сигурността I част NISM115 Разузнавателен анализ NISM180 Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства NISM248 Самостоятелна работа: Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. д-р Александър Рангелов NISM122 Водене на преговори в сферата на сигурността
 • проф. д-р Анна Кръстева NISM276 Международна миграция и национална сигурност
 • проф. д-р Венелин Георгиев NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство NISM273 Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство SCTM102 Иновации и инвестиции в сигурността SCTM121 Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността
 • проф. д-р Калин Гайдаров NISM214 Психология и сигурност
 • проф. д-р Ненко Дойков CTRM144 Противодействие на общата престъпност CTRM145 Оцеляване в терористична среда CTRM147 Самостоятелна работа: Оцеляване в терористична среда CTRM149 Самостоятелна работа: Противодействие на общата престъпност NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM188 Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM233 Полицейско право
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM182 Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211 Икономика и сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM111 Основи на сигурността NISM118 Самостоятелна работа: Основи на сигурността NISM124 Дипломатическо и консулско право NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM221 Европейска архитектура за сигурност NISM275 Бежанско право и режим на бежанците NISM325 Стаж: Министерство на външните работи NISM346 Стаж: Дипломатически институт - Министерство на външните работи
 • проф. Нина Дюлгерова NISM130 Дипломация и енергийна сигурност NISM230 Регионални проблеми на сигурността в Черноморския регион
 • доц. Тодор Коларов, д.н. NISM101 Теория и история на международните отношения NISM102 Избрани проблеми на конституционното право NISM140 Самостоятелна работа: Човешката сигурност NISM201 Проблеми на международното право NISM220 Човешката сигурност
 • доц. д-р Богдана Георгиева NISM279 Миграция в рамките на ЕС - история, законодателство и тенденции NISM309 Специфични аспекти на работата с непридружени непълнолетни лица, търсещи или получили закрила в Р. България NISM310 Финансиране на дейностите с бежанци и мигранти - източници на финансиране в България, фондове и програми на Европейския съюз NISM313 Социална защита и интеграция на бежанците и мигрантите
 • доц. д-р Васил Янарлиев CTRM212 Обезпечаване сигурността на особено важни обекти CTRM239 Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
 • доц. д-р Дмитрий Варзоновцев NISM119 Семинар: Езиците на сигурността I част
 • доц. д-р Евелина Стайкова NISM276 Международна миграция и национална сигурност
 • доц. д-р Йордан Бакалов NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM335 Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • доц. д-р Константин Пудин NISM182 Самостоятелна работа: Икономика и сигурност NISM211 Икономика и сигурност
 • доц. д-р Михаел Димитров NISM131 Корпоративно и фирмено разузнаване NISM222 САЩ, НАТО и Русия NISM224 Геополитика и сигурност
 • доц. д-р Юлияна Каракънева NISM213 Информационни технологии за управление при риск NISM250 Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова DDSM105 Международно хуманитарно право
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMB006 Основи на публичната администрация
 • гл. ас. д-р Росица Гичева NISM113 Национална идея и държавност в българското историческо наследство NISM128 Самостоятелна работа: Национална идея и държавност в българското историческо наследство
 • ас. д-р Албена Игнатова NISM314 Стаж: Работа в Интеграционен център
 • ас. Маринела Радева NISM309 Специфични аспекти на работата с непридружени непълнолетни лица, търсещи или получили закрила в Р. България NISM313 Социална защита и интеграция на бежанците и мигрантите
 • д-р Калчо Таушанов NISM116 Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM218 Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM231 Основи на разузнаването
 • д-р Николай Чирпанлиев NISM278 Миграционна политика и управление на миграционните процеси в Република България
 • д-р Петко Петков DDSM131 Военно - дипломатически корпус
 • д-р Съби Събев DDSM103 Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
 • д-р Тихомир Стойчев CTRM224 Тероризъм и ислямски фундаментализъм NISM133 Основи на контраразузнаването
 • д-р Юлиан Джоков NISM230 Регионални проблеми на сигурността в Черноморския регион
 • д-р Юрий Тодоров CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма CTRM252 Самостоятелна работа: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • Анна Андреева   NISM314 Стаж: Работа в Интеграционен център
 • Даниел Инджев   NISM275 Бежанско право и режим на бежанците NISM314 Стаж: Работа в Интеграционен център
 • Илия Антонов CTRM123 Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации CTRM130 Самостоятелна работа: Анализ на терористичните актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
 • Лиляна Станкова-Пройчева   NISM279 Миграция в рамките на ЕС - история, законодателство и тенденции
 • Юли Фердинандов   NISM310 Финансиране на дейностите с бежанци и мигранти - източници на финансиране в България, фондове и програми на Европейския съюз