Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма " Управление и икономика на устойчивото развитие " e кооперирана програма на Нов български университет и програма "Икономика и менджмънт" в Университета на Урбино "Карло Бо" с издаване на двойна диплома - българска и италианска за студентите, придобили това право по силата на Договор между НБУ и Университет на Урбино. По тази причина, програмата е съобразена с изискванията законите на Република Италия за висшето образование в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, от една страна и Закона за висшето образование на Република България, от друга страна.

Програмата е създадена в отговор на интеграционните процеси с университетите от държавите на ЕС с помощта на програма Еразмус +.

Предлаганата програма е създадена с цел отговор на необходимостта от подготовка на специалисти - магистри с наднационален профил на компетенности, способни да се реализират адекватно и гъвкаво в рамките на държавите от ЕС, както и от необходимостта от създаване на образователен продукт, който да подкрепя мобилността на специалистите по бизнес администрация и икономика в контекста на интеграция на държавите-членки на ЕС.

Програмата предлага курсове на магистърско ниво, както от областта на бизнес администрацията, така и от областта на икономиката, с превес на тези от полето на бизнес администрацията. Курсовете са ориентирани като съдържание към проблемите на устойчивостта на бизнеса. Това дава възможност на завършилите я студенти да имат по-големи възможности за реализация след завършването си. Акцентът при тези две области е върху управлението и икономиката на устойчивостта на фирмата, като програмата предвижда формирането на знания и умения по тези основни полета, и на макро-ниво.

Програмата е от "високо магистърско ниво", поради което предвижда 120 кредити, включително стаж по специалността и дипломиране чрез магистърска теза, като обхаваща общо четири семестъра на обучение.

Програмата е със съвместно преподаване на български преподаватели от НБУ и преподаватели от университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата предвижда издаване на двойна диплома - на НБУ (бълагрска) и на университета на Урбино (италианска), за студентите, които ще се обучават в НБУ и в Урбино. Издаването на двойна диплома е обезпечено от Договор за двойна диплома между НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо".

Програмата има следната схема на обучение: три семестъра обучение в своя националния университет (Първи, Втори и Четвърти семестри), съответно в НБУ и Университета на Урбино "Карло Бо", и един обменен (трети семестър), в който селектирани студенти от двата университета се обучават в партньорския университет в кооперираната програма.

Мобилността на българските студенти в Урбино и на италианските в НБУ, през обменния Трети семестър, се финансира, по силата на договор по Програма Еразъм + между департамент Бизнес администрация (НБУ) с Факултет "Икономика, обществени и политически науки" (Университет на Урбино), от средства на програма Еразъм +.

Програмната схема е съобразена с изискванията на законодателството на Република Италия за регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, и изискванията на Закона за висшето образование на Република България.

Обучението се осъществява от български и италиански преподаватели, по учебен план, обект на Договора между двата университета, разписан в Анекс към него.

Признаване на програмата от Италианското Министерство на образованието:

Програмата е в пълно съответствие с изискванията на италианското Министерство на образованието за съдържание на дисциплини от изискуемите научни области от Закона за висшето образование и регулацията на регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация на Република Италия, и брой кредити от изискуеми дисциплини, както и относно дипломирането в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация. Финализиането на процеса по акредитацията от Министерство на образованието на Република Италия на кооперираната програма, завърши през април 2015.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • проф. Тодор Коларов, д.н. MUNM113 Финансово право I MUNM118 Финансово право II
 • проф. д-р Радослав Цончев MUNM101 Количествени методи в управлението I MUNM106 Количествени методи в управлението II
 • проф. Антонело Дзанфеи   MUNM126 Икономика на глобализацията (SECS...P/06)
 • проф. Джан Итало Бисчи   MUNM127 Теория на игрите и динамичните системи (SECS...S/06)
 • проф. Джузепе Травалини   MUNM128 Икономика на финансовите пазари 1 (SECS-P/02)
 • проф. Тонино Пенчарели   MUNM125 Корпоративни стратегии (SECS...P/08)
 • доц. д-р Ангел Георгиев MUNM100 Икономическа политика на устойчивостта I MUNM105 Икономическа политика на устойчивостта II
 • доц. д-р Борис Наймушин MUNM102 Специализиран английски (руски, италиански) I MUNM107 Специализиран английски (руски, италиански) II
 • доц. д-р Виктор Аврамов MUNM121 Корпоративни стратегии за устойчивост на фирмата
 • доц. д-р Виолета Касърова MUNM111 Оценка на стойността на предприятия на възникващи пазари I MUNM112 Кризисен мениджмънт - диагностициране и управление на кризи в бизнес организациите I MUNM116 Оценка на стойността на предприятия на възникващи пазари II MUNM117 Кризисен мениджмънт - диагностициране и управление на кризи в бизнес организациите II
 • доц. д-р Елмира Банчева MUNM122 Управление на иновациите
 • доц. д-р Ирена Николова MUNM121 Корпоративни стратегии за устойчивост на фирмата
 • доц. д-р Кирил Радев MUNM104 Мениджмънт на качеството I MUNM109 Мениджмънт на качеството II MUNM122 Управление на иновациите
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева MUNM120 Управленско счетоводство на околната среда MUNM123 Устойчиво ценообразуване на водата и енергията
 • доц. д-р Юлиана Пенева MUNM103 Информационни системи за устойчивото развитие на фирмата и пазара I MUNM108 Информационни системи за устойчивото развитие на фирмата и пазара II
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев MUNM122 Управление на иновациите
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MUNM110 Риск мениджмънт на компанията I MUNM115 Риск мениджмънт на компанията II MUNM124 Емпирични финанси
 • д-р Веселка Радева MUNM114 Трудово и осигурително право I MUNM119 Трудово и осигурително право II
 • ..... ..... MUNM099 Стаж MUNM102 Специализиран английски (руски, италиански) I MUNM107 Специализиран английски (руски, италиански) II ZZZ1000 Курсове за общо 9 кредита от всички магистърски програми от областите Икономика и Бизнес администрация, Информатика и Лингвистика
 • Мара Дел Балдо MUNM120 Управленско счетоводство на околната среда