Философия на киното

Кратко представяне на програмата:

Философията на киното е относително нова област на философията, утвърдила се и намерила разпространение през последните две-три десетилетия. В основата на програмата е залегнало разбирането, че, първо, като водещо съвременно изкуство киното заслужава осмисляне от гледна точка на философската естетика и второ, че филмовото изкуство е самостоятелна среда, в която не просто се илюстрират, но и се повдигат и разискват собствено философски проблеми. По тази причина в програмата са включени както курсове, разкриващи общоестетическите, жанровите и стиловите особености на киното, така и курсове, които са посветени на значими философски проблеми, поставени и разисквани по сериозен и убедителен начин в произведения на филмовото изкуство. Тъй като фокусът на програмата е теоретичен, програмата дава само първоначални познания технологията на правенето на филми и не подготвя за някоя от специфичните за филмопроизводството професии. Тя обаче предлага една уникална за нашата страна възможност студентите да усвоят задълбочени философски познания и интелектуални умения чрез анализ на произведения на филмовото изкуство. На студенти с базово философско образование тя дава възможност за профилиране, а на студенти с друго базово образование и особено с образование по кино тя би позволила да погледнат на киното по един необичаен зрителен ъгъл и да обогатят познанията си. И на двете групи студенти програмата предлага възможност за запознаване с най-важните течения, фигури и произведения в съвременността, доколкото всеки философки анализ на филмови произведения по необходимост се ползва от понятия и методи, развити във философската теория извън киното.

прочети още
Философия на киното
  • проф. д-р Димитър Вацов PHCM005 Кино и реалност - към онтологията на филма PHCM018 Власт и политика в киното PHCM024 Семинар: Власт, политика и публичност в киното
  • проф. д-р Лидия Денкова PHCM002 Естетика и философия на изкуството PHCM012 Самостоятелна работа: Особености на игралното кино PHCM013 Самостоятелна работа: Особености на документалното кино PHCM015 Големите разкази: литература и философия в киното
  • проф. д-р Мартин Канушев PHCM021 Наказание и справедливост в киното PHCM025 Семинар: Проблеми на справедливостта, правото и правосъдието в игралното кино PHCM031 Престъпления срещу човечеството в игралното кино
  • проф. д-р Христо Тодоров PHCM001 Философското познание - проблеми, форми и разновидности PHCM004 Философия на киното - концепции, проблеми и методи PHCM008 Семинар: Философия на киното PHCM014 Самостоятелна работа: Анализ на морална дилема в игрален филм PHCM020 Морал и морални дилеми в киното PHCM027 Самостоятелна работа: Болест и лечение, представени в игралното кино PHCM029 Истина, илюзия и заблуда в киното PHCM044 Здрави и болни в игралното кино PHCM045 Стаж
  • проф. Людмил Христов PHCM003 Киното като изкуство. Как се създава филм?
  • доц. д-р Христо Гьошев PHCM006 Кино и лична идентичност PHCM009 Семинар: Лична идентичност в киното PHCM019 Свободата в киното PHCM022 Семинар: Епистемологични проблеми в игралното кино PHCM028 Самостоятелна работа: Медии и публичност, представени в игралното кино PHCM033 Хора, животни и машини в игралното кино
  • доц. д-р Ясен Захариев PHCM010 Семинар: Мисловни експерименти в игралното кино PHCM016 Времето в киното PHCM023 Семинар: Проблеми на философската антропология в киното PHCM032 Киното като културна индустрия
  • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHCM017 Филмови утопии и контраутопии PHCM030 Страх и насилие в киното
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска PHCM007 Конструиране на биографии в киното PHCM011 Самостоятелна работа: Анализ на биографичен филм PHCM026 Самостоятелна работа: Унижение и дискриминация, представени в игралното кино PHCM043 Пол, раса и религия в игралното кино