Регламенти и стандарти в медицината

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Регламенти и стандарти в медицината" предлага интердисциплинарна подготовка в областта на законовите разпоредби в медицината и регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България. У нас единствено НБУ предлага подобен род магистърско образование.

Обучението е интердисциплинарно - медицинско право, стандарти във фармацията, храненето, клиничните и параклиничните дейности и медицинската информатика както и биоетика и медицинска и здравна култура.

Курсовете се водят от водещи специалисти от ВМА, Факултетите по Фармация на и по Обществено здраве на Медицинскя университет-София, СУ "Св. Кл. Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Занятията се провеждат в учебния корпус на Военна болница, в центъра на столицата.

Преподаватели от Тулузкия университет изнасят лекции, ориентирани към практическото приложение на някои нови хранителни технологии.

В магистратурата академичните курсове са съчетани с практически занятия в Софийския съд, Военна болница, фармацевтични компании и др.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. MEDM400 Икономика на здравеопазването MEDM401 Системи за здравните грижи MEDM408 Семинар: Кариера и развитие в здравната организация MEDM412 Семинар: Приоритети в медицината и здравеопазването MEDM416 Практика: Организационна култура в медицината и здравеопазването MEDM417 Семинар: Социални и здравни аспекти на медицинската информация MEDM613 Регламенти при използване на информационни източници MEDM620 Стандарти при експлоатация на МИС (Медицински информационни системи) MEDM624 Медицински одит MEDM626 Медицина за немедици MEDM702 Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM705 Семинар: Електронно здравеопазване по света и в България MEDM712 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект на медикобиологична тема MEDM714 Проект: Изготвяне на научно-изследователски проект на медикобиологична тема MEDM715 Стаж MEDM974 Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването
 • проф. д-р Виолета Боянова MEDM410 Проект: Документалистика в здравеопазването MEDM413 Здраве на работещите - управление и характеристики MEDM603 Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики MEDM623 Стандарти за лекарствената комуникация MEDM626 Медицина за немедици
 • проф. д-р Илко Гетов MEDM603 Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики MEDM611 Стандарти за постмаркетингов лекарствен контрол MEDM623 Стандарти за лекарствената комуникация MEDM964 Лекарствена политика
 • проф. д-р Калин Гайдаров MEDM629 Медицинска футурология MEDM630 Здравна психология
 • проф. д-р Красимир Калинов MEDM411 Количествени методи в здравеопазването MEDM414 Семинар: Информационни решения в здравеопазния сектор
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MEDM400 Икономика на здравеопазването MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM611 Стандарти за постмаркетингов лекарствен контрол MEDM974 Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването
 • проф. д-р Мартин Канушев MEDM635 Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • проф. д-р Христо Тодоров MEDM601 Етика в медицината MEDM619 Морални норми и тяхното обосноваване MEDM701 Проект: Етика и етични проблеми в медицината
 • проф. Асен Петков MEDM602 Акредитация на лечебни заведения
 • проф. Невена Цачева MEDM413 Здраве на работещите - управление и характеристики
 • доц. Морис Фадел, д.н. MEDM609 Културни дискурси в медицината
 • доц. д-р Анушка Станчева MEDM605 Стандарти в електронното здравеопазване MEDM620 Стандарти при експлоатация на МИС (Медицински информационни системи)
 • доц. д-р Васил Къдрев MEDM632 Електронизация на медицинска и здравна документация MEDM633 Стандарти за интероперативност в електронното здравеопазване
 • доц. д-р Екатерина Тодорова MEDM627 Организация на специализираните интервенции при лица с комуникативни нарушения
 • доц. д-р Златица Петрова MEDM624 Медицински одит
 • доц. д-р Маргарита Станкова MEDM418 Правни аспекти на медицинската дейност MEDM607 Правни проблеми в клиничната медицина MEDM630 Здравна психология MEDM964 Лекарствена политика
 • доц. д-р Мирчо Вуков MEDM411 Количествени методи в здравеопазването
 • доц. д-р Полина Михова MEDM409 Семинар: Информатизация на медицинските дейности и процеси MEDM410 Проект: Документалистика в здравеопазването MEDM414 Семинар: Информационни решения в здравеопазния сектор MEDM415 Самостоятелна работа: Електронни версии на здравни документи MEDM605 Стандарти в електронното здравеопазване MEDM613 Регламенти при използване на информационни източници MEDM620 Стандарти при експлоатация на МИС (Медицински информационни системи) MEDM632 Електронизация на медицинска и здравна документация MEDM633 Стандарти за интероперативност в електронното здравеопазване MEDM702 Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM715 Стаж
 • доц. д-р Румен Петров MEDM635 Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • доц. д-р Стоян Ставру MEDM418 Правни аспекти на медицинската дейност MEDM600 Медицинско право MEDM607 Правни проблеми в клиничната медицина MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM629 Медицинска футурология MEDM700 Практика: Участие в съдебен процес MEDM704 Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина