Език и публичност. Философски и социологически подходи

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер. Тя се предлага в две области - философия и социология. Обща характеристика на съвременното състояние както на философия, така и на социологията е голямото многообразие на тематични ориентации, изследователски методи и категориални езици. Това многообразие включва дори и най-общите въпроси за предмета, познавателните задачи и обществените функции на философията и социологията. Нарастването на плурализма е обща тенденция в развитието на двете науки. При цялото разнообразие на философията и социологията в наши дни обаче, темата за езика си остава едно от важните пресечни полета между двете науки. Програмата предлага специфичен изследователски профил, доколкото студентите се запознават със съвременните философски и социологически подходи за анализ на езика и биват въвлечени в практически изследвания на публичните употреби на езика в България.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи
 • проф. Владимир Градев, д.н. PHIM006 Дискусии върху религията и секуларизацията
 • проф. Георги Фотев, д.н. PHIM007 Дебати за глобализацията
 • проф. Кольо Коев, д.н. PHIM001 Съвременни социологически школи PHIM015 Етнометодологически изследвания и анализ на разговори PHIM056 Практика: Документално изследване на последните три годошнини на списание "Социологически проблеми" PHIM063 Самостоятелна работа: Коментар върху избрано от студента етнометодологическо изследване PHIM070 Проект: Умения в писането и редактирането на научен текст
 • проф. Румяна Стоилова, д.н. PHIM023 Съвременни дискурси върху социалния пол
 • проф. д-р Димитър Вацов PHIM011 Философия на обикновения език и неопрагматизъм PHIM019 Речеви актове и политическа публичност PHIM052 Стаж в списание "Критика и Хуманизъм" PHIM077 Стаж във Фондация за социални и хуманитарни изследвания - София
 • проф. д-р Енчо Герганов PHIM028 Социометрични изследвания
 • проф. д-р Лидия Денкова PHIM003 Перспективи пред философията за XXI век
 • проф. д-р Мартин Канушев PHIM014 Форми и практики на социално изключване PHIM017 Анализ на дискурса и архивни изследвания PHIM022 Дискурси върху нормата и патологията: минало и съвременност PHIM059 Проект: Изследване на българските практики на социално изключване PHIM064 Самостоятелна работа: Дискурсивен анализ на юридически и медицински документи PHIM078 Магистърски стаж в социологическа агенция
 • проф. д-р Христо Тодоров PHIM002 История и форми на модерната публичност PHIM053 Самостоятелна работа: Анализ на представянето на публично значима тема в средствата за масова информация PHIM054 Самостоятелна работа: Наблюдение и анализ на продукцията на научно издателство
 • доц. д-р Антоний Гълъбов PHIM029 Електорални изследвания
 • доц. д-р Димитър Зашев PHIM004 Социална теория и социална критика
 • доц. д-р Дмитрий Варзоновцев PHIM020 Колективна памет и колективни идентичности PHIM061 Практикум - езици на идентичността
 • доц. д-р Елица Димитрова PHIM025 Дизайн на социологически изследвания
 • доц. д-р Олга Симова PHIM005 Езиците на политическите идеологии
 • доц. д-р Тодор Христов PHIM012 Структурализъм и постструктурализъм
 • доц. д-р Христо Гьошев PHIM013 Признаване, мултикултурализъм, феминизъм PHIM018 Дебати върху справедливостта и правата PHIM051 Самостоятелна работа: Редакция на дигитални научни документи и работа с документни формати PHIM057 Самостоятелна работа: Работа с библиографски софтуер
 • доц. д-р Ясен Захариев PHIM009 Херменевтика и реторика PHIM050 Практика по архивистика I част PHIM065 Семинар: Виното във философския дискурс
 • доц. Албена Хранова PHIM010 Историческа семантика PHIM021 История на понятията - българските казуси
 • гл. ас. д-р Анна Бешкова PHIM008 Публична аргументация
 • гл. ас. д-р Росица Генчева PHIM027 Градски изследвания
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIM077 Стаж във Фондация за социални и хуманитарни изследвания - София
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска PHIM016 Биографични изследвания PHIM024 Език и общностни идентичности PHIM026 Събитиен анализ PHIM069 Самостоятелна работа: научни публикации и публични презентации