Антропология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща социология, Политология, Митология и религия, Биологична антропология, Обща психология, Увод в археологията; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, водещи до професионална квалификация.

прочети още
Антропология
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Димитър Христов, д.н. OOOK027 Музика и преживяване (познание или наслаждение)
 • проф. Иван Маразов, д.н. OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят
 • проф. Румен Даскалов, д.н. APLB656 Практика: Терен по антропология на развитието APLB770 Стаж APLB791 Етнопсихология APLB889 Работа с архиви, каталози и статистически материали
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. OOOK216 Африка - история, култура и общество
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLB410 Икономическа антропология APLB545 Увод в антропологията на развитието APLB656 Практика: Терен по антропология на развитието APLB751 Политическа антропология APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания APLB880 Стаж
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB012 Обща психология
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB200 Антропология на религията APLB302 История на антропологията APLB560 Ритуал и общество APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB570 Корпоративна култура APLB588 Практика "Количествени и качествени методи в социалните науки" APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога APLB751 Политическа антропология APLB829 Приложна антропология APLB836 ЕС - гражданство, институции, идентичности APLB880 Стаж GENB011 Антропология OOOK207 Съвременна Турция
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология OOOK100 "Лудост" и "престъпление" в съвременните общества
 • проф. д-р Орлин Тодоров OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB656 Практика: Терен по антропология на развитието APLB790 Експертизата на антрополога APLB880 Стаж GENB021A Митология и религия OOOK007 Световни религии
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Румен Генов OOOK037 История на модерния свят
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов APLB505 Мултимедийни технологии в антропологията и социологията APLB588 Практика "Количествени и качествени методи в социалните науки"
 • доц. д-р Евгения Благоева APLB558 Консумативна култура и реклама APLB582 Проект: Консумативна култура и реклама APLB699 Социални практики на свободното време APLB746 Антропология на града APLB770 Стаж OOOK134 Храна и култура
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB409 Човекът: възраст и поколение APLB555 Културно наследство и международни политики APLB570 Корпоративна култура APLB588 Практика "Количествени и качествени методи в социалните науки" APLB655 Проект за местно развитие в областта на културното наследство APLB746 Антропология на града APLB751 Политическа антропология APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания APLB836 ЕС - гражданство, институции, идентичности APLB880 Стаж GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Мирианна Майер OOOK063 Увод в еврейската цивилизация
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021A Митология и религия
 • доц. д-р Тома Томов OOOK244 Езикът на иконата
 • доц. Иван Евтимов APLB589 Количествени методи в социалните науки APLB797 Общуването като социален и психологически феномен
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова OOOK053 Пол и култура
 • гл. ас. д-р Енчо Найденов OOOK109 Що е фотография
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • гл. ас. д-р Невена Димова APLB412 Съвременни дебати в антропологията APLB567 Самостоятелна работа: Речник на антропологичните термини APLB578 Управление на културното различие APLB770 Стаж APLB795 Изследователски и приложни проекти в социалните науки APLB891 Социални неравенства и толерантност в съвременното общество
 • гл. ас. д-р Росица Генчева APLB565 Семинар "Антропологични четения" - І част APLB566 Семинар: Антропологични четения - ІІ част APLB643 Тялото:символи и практики APLB673 Антропология и медии APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания APLB770 Стаж APLB836 ЕС - гражданство, институции, идентичности OOOK007 Световни религии
 • гл. ас. д-р Росица Гичева OOOK120 Празник и празничност
 • д-р Катерина Гаджева OOOK109 Що е фотография
 • Николай Колев OOOK053 Пол и култура