Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Факултетът за базово образование на НБУ осъществява обучението в общообразователните курсове (ООК) по чужд език на студенти и докторанти в НБУ. Департаментите "Англицистика" и "Романистика и Германистика" имат функции на методически академични звена за повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение в ООК по чужд език и въвеждане на съвременни методи на преподаване. Административното осигуряване на обучението в ООК по чужд език се осъществява от програмни консултанти в офис 411 - II корпус на НБУ.

Обучението на студентите в НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели покриването на задължителните общообразователни изисквания за умения по чужд език, съотнесени към равнище B2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски и немски) през първите две години, като достигат до равнище В2.

Курсове по чужди езици

За покриване на задължителните общообразователни изисквания по чужд език и придобиване на кредити се предлагат курсове на четири нива (А1, А2, В1 и В2) по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки и арабски език.

ООК по чужд език се записва след установяване на входното равнище на студента чрез диагностичен тест, който се провежда електронно (http://e-test.nbu.bg) или в НБУ. В зависимост от показаните резултати, студентите се разпределят в ООК по чужд език на нива А1, А2, В1, В2 или за финален изпит (писмен и устен) на ниво В2. Студентите преминават в по-горно равнище при успешно покрито предходво ниво.

Придобиване на задължителни общообразователни кредити за умения по чужд език

Придобиването на задължителните кредити от общообразователен курс за умения по чужд език се осъществява:

- Чрез обучение в НБУ. Всички студенти се обучават в ООК по чужд език в НБУ и завършват равнище В2. Всеки курс е от 150 аудиторни часа по който се придобиват 12 кредита за съответното ниво. Обучението на равнища В1 и В2 се осъществява в два модула - практически език 120 ч. и граматика и лексикология 30 ч. Кредитите за четирите нива са 48 кредита и се набират чрез текущо оценяване по време на четирите семестъра. Студентите, които нямат оценка от всички компоненти на текущото оценяване и нямат оформен краен резултат, се явяват на писмен и устен финален изпит по време на сесията за всяко ниво.

- Чрез директно явяване на изпит, след диагностичен тест за определяне на входното равнище по чуждия език с получени резултати за ниво В2 или по-високо.

- Чрез акредитиране на международен сертификат по чужд език. Списък на сертификати, които се акредитират за курсове по чужд език e публикуван в MOODLE НБУ. (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/442825/mod_resource/content/6/certif-new.pdf) Консултации за валидността на сертификатите, подлежащи на акредитация, се дават в офис 411 – II корпус на НБУ.

Обучение на студенти, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра

Студентите, покрили изискваните кредити по-рано от предвидените четири семестъра или акредитирали международен сертификат, имат следните възможности за обучение:

- да продължат обучението си безплатно по същия чужд език в 150 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра) на равнища С1 и С2;

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в 150 часови аудиторни курсове (през първите четири семестъра);

- да продължат обучението си безплатно по друг чужд език в некредитни 60 часови аудиторни курсове по езици (старогръцки, латински, древноегипетски и руски) (http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2014&PageShow=programpresent&P_Menu=courses&Fac_ID=2&M_PHD=&P_ID=1987&TabIndex=1&P_Name=%CA%F3%F0%F1%EE%E2%E5%20%EF%EE%20%E8%E7%EA%F3%F1%F2%E2%E0) през първите четири семестъра. Студентите, записали посочените курсове от четирите семестъра и имат успех мн.добър 4,50 могат да запишат, ако желаят, minor-програма – втора специалност съответно: „Старогръцки и латински език“, „Египтология“ и „Русистика“;

- да не изучават чужд език.

Възстановяване на такса за изпит за международен сертификат

От пролетен семестър на учебната 2012/2013 година всички студенти на НБУ, които се явяват на изпит за придобиване на международен сертификат по чужд език (http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/598440/mod_resource/content/1/certif-new-fee-return.pdf), могат да си възстановят заплатената такса за изпита след представяне на поименен документ за платена такса (фактура) и международния сертификат. За повече информация се обръщайте към програмните консултанти на общообразователните курсове по чужд език в офис 413 - II корпус на НБУ.

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK161 Руски език - A1 OOOK261 Руски език - A2 OOOK361P Руски език В1 OOOK361T Граматика и лексикология на руския език OOOK461P Руски език В2 OOOK461T Граматика и лексикология на руския език OOOK561 Руски език С1 OOOK661 Руски език С2 OOOK731D Руски език - І част OOOK732D Руски език - ІІ част OOOK733D Руски език - ІІІ част OOOK734D Руски език - ІV част
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK190 Арабски език - А1 OOOK290 Арабски език- А2 OOOK390P Арабски език В1 OOOK390T Граматика и лексикология на арабския език OOOK490P Арабски език В2 OOOK490T Граматика и лексикология на арабския език
 • доц. д-р Татяна Фед OOOK161 Руски език - A1 OOOK261 Руски език - A2 OOOK361P Руски език В1 OOOK361T Граматика и лексикология на руския език OOOK461P Руски език В2 OOOK461T Граматика и лексикология на руския език OOOK561 Руски език С1 OOOK661 Руски език С2 OOOK731D Руски език - І част OOOK732D Руски език - ІІ част OOOK733D Руски език - ІІІ част OOOK734D Руски език - ІV част
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK390P Арабски език В1 OOOK390T Граматика и лексикология на арабския език OOOK490P Арабски език В2 OOOK490T Граматика и лексикология на арабския език
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова OOOK151 Италиански език - A1 OOOK251 Италиански език - A2 OOOK351P Италиански език В1 OOOK351T Граматика и лексикология на италианския език OOOK450P Италиански език В2 OOOK450T Граматика и лексикология на италианския език OOOK551 Италиански език - С1 OOOK651 Италиански език - С2
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова OOOK141 Испански език - A1 OOOK241 Испански език - A2 OOOK341P Испански език В1 OOOK341T Граматика и лексикология на испанския език OOOK440P Испански език В2 OOOK440T Граматика и лексикология на испанския език OOOK541 Испански език - С1 OOOK641 Испански език - С2
 • гл. ас. д-р Неделя Китаева OOOK190 Арабски език - А1 OOOK290 Арабски език- А2 OOOK390P Арабски език В1 OOOK390T Граматика и лексикология на арабския език OOOK490P Арабски език В2 OOOK490T Граматика и лексикология на арабския език
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов OOOK311P Практически английски език равнище В1 OOOK311T Граматика и лексикология на английски език равнище В1 OOOK410P Практически английски език равнище В2 OOOK410T Граматика и лексикология на английски език равнище В2
 • ас. д-р Мария Ладовинска OOOK151 Италиански език - A1 OOOK251 Италиански език - A2 OOOK351P Италиански език В1 OOOK351T Граматика и лексикология на италианския език OOOK450P Италиански език В2 OOOK450T Граматика и лексикология на италианския език OOOK551 Италиански език - С1 OOOK651 Италиански език - С2
 • преп. Албена Младенова OOOK311T Граматика и лексикология на английски език равнище В1 OOOK711D Английски език - A1 OOOK712D Английски език - A2 OOOK713D Английски език - B1.1 OOOK714D Английски език - B1.2 OOOK721D Немски език - A1 OOOK722D Немски език - A2 OOOK723D Немски език - B1.1 OOOK724D Немски език - B1.2
 • преп. Вержиния Велкова OOOK311P Практически английски език равнище В1 OOOK311T Граматика и лексикология на английски език равнище В1
 • преп. Галина Величкова OOOK410P Практически английски език равнище В2 OOOK410T Граматика и лексикология на английски език равнище В2
 • преп. Диан Карагеоргиев OOOK131 Френски език - A1 OOOK231 Френски език - A2 OOOK331P Френски език В1 OOOK331T Граматика и лексикология на френския език OOOK430P Френски език В2 OOOK430T Граматика и лексикология на френския език OOOK531 Френски език - С1 OOOK631 Френски език - С2
 • преп. Мария Ганчева OOOK111 Английски език - A1
 • преп. Мария Гаргова OOOK211 Английски език - A2
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева OOOK121 Немски език - A1 OOOK221 Немски език - A2 OOOK321P Немски език В1 OOOK321T Граматика и лексикология на немския език OOOK420P Немски език В2 OOOK420T Граматика и лексикология на немския език OOOK521 Немски език - С1 OOOK621 Немски език - С2
 • преп. Симона Георгиева-Бали OOOK511 Английски език - С1 OOOK611 Английски език - С2
 • преп. Христина Янисова OOOK170 Новогръцки език - А1 OOOK270 Новогръцки език - А2 OOOK370P Новогръцки език В1 OOOK370T Граматика и лексикология на новогръцкия език OOOK470P Новогръцки език В2 OOOK470T Граматика и лексикология на новогръцкия език