Дипломация и международни отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на дипломатическите отношения. През първите трите семестъра се изучават тематични блокове "Дипломация и политика", "Глобална политика" и "Регионална политика". Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практически стаж.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международни отношения
Квалификация: магистър по международни отношения

Практики:

Програмата се осъществява в тясно взаимодействие с Министерство на външните работи. Основните параметри на взаимните ангажименти са уточнени в подписаното Споразумение за сътрудничество с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в областта на:

- дипломация и международни отношения, външна политика, регионална политика, миграционна политика, политика за сигурност;

- съвременното състояние и еволюцията на международни организации и инициативи;

- съвременната външна политика на България и други държави;

- различните аспекти на международната политика - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения.

Усвоили са умения за:

- осъществяване на дипломатическа практика в съвременната външна политика на България и международните отношения;

- водене на преговори и разрешаване на конфликти;

- външнополитическо планиране и прогнозиране;

- изработване на външнополитически анализи и прогнози по актуални проблеми;

- решаване на изследователски, експертни и практически външнополитически задачи;

- работа с дипломатически документи;

- аналитична и експертна работа в медии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират във външнополитически и международни институции, в структури, ангажирани с политиката на България в ЕС и НАТО, в международните отдели на различни средства за масова информация.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки