Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса, и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- мениджмънт и лидерство;

- управление на човешките ресурси;

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Управление на човешките ресурси
Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: магистър по бизнес администрация

Специализация: Мениджмънт и лидерство
Специалност: Бизнес администрация
Квалификация: магистър по бизнес администрация

Специализация: Управление на рисковете
Специалност: Бизнесадминистрация
Квалификация: магистър по бизнес администрация

Практики:

Програмата предлага практики и стажове във водещи организации от бизнеса, управленското консултиране, търговията, продажбите и ПР-агенции.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори за мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети от Италия, Германия, Франция, Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- функциониране на бизнеса и за приложение на конкретни стратегии за постигане на организационни цели в условията на променяща се бизнес среда;

- подходи за вземане на управленски решения в различни бизнес структури и използане на инструментариум за диагностика и прогнозиране на пазари и организации;

Завършилите специализация "Мениджмънт и лидерство" ще имат допълнително знания и умения да действат от позицията на мениджъри със стратегическо мислене, съобразено с глобализиращия се свят, съвременната парадигма на лидерството, организационното поведение, управлението на човешкия потенциал, екипите, комуникациите, воденето на преговори и бизнес медиация.

Завършилите специализация "Управление на човешките ресурси" ще имат допълнително знания за водещи стандарти и практики на УЧР, умения за организационно проектиране и развитие на човешките ресурси - използване на методики и техники за подбор, оценка и мотивация на персонала, подходи за разрешаване на конфликти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор като водещи длъжности, свързани с управлението на корпоративни, бизнес структури и държавни организации, в отделите за управление на човешките ресурси, маркетинг и рекламна дейност.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление