Управление на здравеопазването

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Управление на здравеопазването

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на здравеопазването
Квалификация: Мениджър в здравеопазването

Практики:

Програмата включва практики в параклинични и административни звена на ВМА; в поделенията на софийските съдилища - за съдебни дела в областта на медицинското право; специализирани фирми за дистрибуция на медицински и немедицински изделия, както и с договорни партньори като МБАЛ Своге, НТМБ Цар Борис III, Италиански медицински център (CMI).

Международна мобилност:

Студентска мобилност в ЕС по програма Еразъм.

Компетенции на завършилите програмата:

" Завършилите програмата получават задълбочени познания за структурирането, културата и организационната промяна на здравната организация са запознати с типологията, практическите подходи и методите на здравната политика;

" Владеят основните постановки за лидерството, екипната работа и тоталния мениджмънт на качеството в здравния сектор;

" Притежават умения за мотивация и управление на екип, изпълняващи задачи на регионално и национално ниво;

" Могат да интегрират и координират материалните, финансовите и човешките ресурси, с оглед изпълнението на поставените цели.

" Завършилите програмата получават умения за самостоятелна аналитична, контролираща, мониторинг и консултантска дейност в т.ч. анализ документооборота на здравни организации, работа с информационни системи в областта на здравеопазването, работа с документация по проекти в областта на здравеопазването, компетентност при разрешаване на конфликтни медикоправни и етични казуси.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като управители и да изпълняват ръководни длъжности в структурите на здравеопазването - частни и държавни, управители на многопрофилни болници за активно лечение, управители на диагностично консултативни центрове, специалисти, експерти и консултанти в МЗ, НЗОК, НОИ, агенциите към Министерство на труда и социалната политика, консултантски фирми в сферата на здравеопазването и неправителствени здравни организации.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление

Здравеопазване и социална работа