Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на културния мениджмънт, програмата предлага курсове в областта на финансиране в културата; разработване и управление на проекти; политики и законодателство в областта на културата и културния мениджмънт; стратегическо планиране; управление на човешките ресурси; управление на интелектуалната собственост, управление на конфликти. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и практики и стажове в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност), както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- притежават знания за културния сектор, съвременните тенденции в неговото развитие и влиянието на глобалните процеси и на европейския процес върху него;

- придобиват умения за управление на културните институции и творчески индустрии, вкл. изработване на стратегии за развитие, за бюджетиране, за мобилизиране на алтернативни източници на финансиране, за решаване на конфликти; управление и изработване на политики в областта на културата.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление