Криминология и политики за превенция на престъпността

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на крииминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект. И доколкото ефективната превенция и контрол на престъпността са важен елемент на националната сигурност, то настоящата програма е ориентирана към сектора на националната сигурност.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Превенция на престъпността
Специалност: криминология и политики за превенция на престъпността
Квалификация: магистър по криминология и превенция на престъпността

Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Специалност: криминология и политики за превенция на престъпността
Квалификация: магистър по криминология и превенция на престъпността

Практики:

Програмата включва стажове в:

– Министерството на вътрешните работи - Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) и Академия на МВР (АМВР);

– Министерството на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (и евентуално - Софийски затвор).

Международна мобилност:

По програми Еразъм +.

Компетенции на завършилите програмата:

В резултат на качествената подготовка завършилите програмата студенти получават системни, задълбочени и съвременни

знания за:

– престъпността като социално-правно явление чрез изучаване и анализиране на нейните количествено-качествени характеристики;

– социалните детерминанти на престъпността;

– формиране личността на престъпника;

– формирането и прилагането на политики за обща, групова и индивидуална превенция;

– формирането и прилагането на политики за контрол на престъпността като негативен социален феномен;

– формирането и прилагането на политики за ресоциализация на криминално проявени лица;

– международните стандарти за отношение към осъдените и жертвите на престъпления;

– резултатите от актуални изследвания на проблемите на превенцията както на общата престъпност, така и на типове престъпност с най-висока степен на обществена опасност: транснационална организирана престъпност, тероризъм, корупция, киберпрестъпност.

Същевременно студентите, завършили програмата, придобиват неоходимите умения за:

– самостоятелно изследване на престъпността;

– прилагането на политики за превенция и контрол на престъпността;

– прилагането на политики за ресоциализация на криминално проявени лица;

– прилагането на методики за криминологични изследвания и за национални и международни проекти в областта на превенцията на престъпността.

Професия и възможни заемани длъжности:

- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния сектор за противодействие на престъпността;

- специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния сектор за социализация и ресоциализация на криминално застрашени и проявени лица;

- изследователи в научнни звена и преподаватели във висши училища.

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност