Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява на студентите теоретични и практически знания, необходими, за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време на кризисни, рискови и конфликтни ситуации, както и приоритетно използване на новите постижения в Интернет технологиите, анализът на свързан тип данни и трансфер на информация и знание в реално време, към обществото, организациите и гражданите, с цел превенция и ограничаване на опасностите за тяхното здраве и живот.

Програмата е разработена, с цел осигуряване на студентите с теоретични и практически знания, необходими за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: кризисен мениджмънт и Интернет технологии
Квалификация: магистър по кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Практики:

Програмата включва стажове в:

– Министерството на вътрешните работи - Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) и Академия на МВР (АМВР);

– Министерството на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (и евентуално - Софийски затвор).

Международна мобилност:

По програми Еразъм +.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за :

– за използване на Интернет технологии по време на кризи, извънредни ситуации и рискове, за подобряване на общата рамка на управлението на съпътстващите ги процеси;

– анализ на комплексни ситуации, рискове, комуникации и кризи типични за България и Европа;

– усвояване на модели за вземане на стратегически решения в комплексна и неустойчива организационна среда;

– придобиване на опит, базиран на университетско обучение и тренинг за подготовка кризисни планове, базирани на Интернет технологии за оперативен отговор при извънредни, екстремални и кризисни ситуации;

– участие и самостоятелно разработване на национални международни проекти, свързани с управление при кризи, рискове и конфликти с приоритетно използване на мрежови технологии.

Областите, в които завършилите криминология ще бъдат в състояние да прилагат знанията си:

– структурите на държавната власт, които имат отношение към социалните политики;

– структурите на местната власт;

– полицията и други служби за сигурност;

– системата на правосъдието;

– други организации, участващи в противодействието на престъпността;

– структури, имащи отношение към защита правата на човека и наказателната практика;

– структурите за граничен контрол и управление на миграцията;

– научноизследователска и преподавателска дейност.

Дипломиране:

Завършването на обучение в магистърската програма става:

– при среден успех по-висок от 4,50 - със защита на магистърска теза или държавен изпит (писмен и устен) - по избор, след покриване на изискванията на програмната схема;

– при среден успех по-нисък от 4,50 - с държавен изпит (писмен и устен).

Департамент, предложил програмата:

Национална и международна сигурност