Бранд мениджмънт (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

http://www.semiotics.nbu.bg/en/ma-in-brand-management

Програмата е на английски език и предлага практическо обучение на студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд мениджмънт в програмата са включени 1) маркетинг; 2) курсове, обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Луксозен брандинг и др.; 3) курсове свързани с икономиката, международния бизнес и пазарните проучвания; 4) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки; 5) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд и маркетинг мениджъри и маркетинг професионалисти; 6) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 7) утвърдилите се през последните години на Запад семиотични и социологически подходи за анализ на корпоративната комуникация.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в професионално направление "3.8. Икономика".

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Практики:

Програмата включва провеждането на практики и стажове в международни компании и организации, рекламни агенции и пр., където биха могли да се реализират магистрите след дипломирането си.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм", по сключени двустранни договори на НБУ с чужди университети.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти:

- получават теоретични познания върху принципите на бранд мениджмънта, на маркетинга и съпътстващите ги творчески, изследователски и управленски активности;

- придобиват практически умения да създават, управляват и развиват във времето международни търговски марки;

- придобиват умения за анализ на международната бизнес среда, както и правните аспекти на брандинга;

- придобиват познания за терминологията, начините и похватите за устната и писмената бизнес комуникация на английски език;

- могат да сегментират българския и чуждестранни пазари според критерии, отразяващи съвременните стилове на живот, и да предлагат адекватни послания за тяхното достигане.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити, защита на магистърска теза или държавен изпит.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като бранд и маркетинг специалисти на различни нива в международни и национални компании. Тяхната квалификация е ориентирана и по-общо към многонационални компании, налагащи се на различни пазари със силни търговски марки, както и към агенции за комуникационни услуги, обслужващи такива компании.

Департамент, предложил програмата:

Икономика

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания